Search result for

cut down

(64 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut down-, *cut down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut down[PHRV] โค่นต้นไม้
cut down[PHRV] ฆ่า, Syn. kill, murder
cut down[PHRV] ทำให้เสื้อเล็กลง
cut down[PHRV] ลดลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. reduce, decrease
cut down[PHRV] ตัดลงมา, Syn. get down
cut down[PHRV] ทำให้ขนาดลดลง, Syn. make down
cut down[PHRV] ลดค่าใช้จ่าย, Syn. cut back, cut down on
cut down[PHRV] ฆ่า, Syn. cut off
cut down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้
cut down[PHRV] ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง, Syn. cut down to

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด,การเปิดหลอดเลือดดำ,ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if I have to cut down the entire forest,ถึงแม้ว่าจะต้องทำลายป่าทั้งป่าก็ตาม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They cut down the trees, then act surprised when the water and the soil wash out to seaพวกเค้าตัดไม้ทำลายป่า แล้วทำหน้าแปลกใจตอนเห็นน้ำกับหน้าดิน ไหลลงทะเล Quantum of Solace (2008)
Somehow the logging rights went to a multinational corporation, that cut down the forestsSomehow addressing a coporacion multinational, which cuts the trees. Quantum of Solace (2008)
We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spiritเราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
You know, I really should cut down on the talking to myself.รู้มั้ย ฉันควรเลิกพูดคนเดียวได้แล้ว Sir Lancelot's Litter Box (2009)
It's always been my personal dream to cut down my own Christmas tree.ฉันฝันว่าจะได้ ตัดต้นคริสต์มาส ของตัวเอง Showmance (2009)
we're gonna cut down a tree.เรากำลังจะตัดต้นไม้. Slack Tide (2009)
No, not since they cut down my forest and built a Yugo plant.แต่หลังจากนั้น สิ่งดีที่สุดที่เกิดขึ้น Fallen Idols (2009)
- Trying to cut down.- ขอชิ้นเล็กๆหน่อยนะ Would I Think of Suicide? (2009)
He cometh up and is cut down, like a flower.ทรงริดถอนมันราวกับดอกไม้ Watchmen (2009)
¶ 'cause when you cut down to the bone ¶ Communication Studies (2010)
I've had to cut down to two meals a day.ฉันต้องตัดค่าอาหารไปวันละ 2 มื้อ The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut downAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
cut downAll the apple trees were cut down.
cut downA lot of trees were cut down.
cut downAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
cut downAre you going to cut down all the trees here?
cut downCut down noise pollution.
cut downCut down that dead tree, or it will fall down on your house.
cut downDon't cut down those trees.
cut downEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
cut downHe cut down a cherry tree.
cut downHe cut down a tree in his garden.
cut downHe cut down the big tree with an ax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพายแล่ง[ADV] from one shoulder down to the opposite hip, See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast, Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า, Example: สมเด็จพระศรีสุริโยทัยถูกฟันขาดตะพายแล่ง, Thai definition: ลักษณะที่ถูกฟันขาดเฉียงบ่า
ตัดทอน[V] shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai definition: ทำให้สั้นลง
ตัดทอน[V] shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai definition: ทำให้สั้นลง
ตัดคะแนน[V] cut down one's marks, See also: reduce one's marks, Syn. หักคะแนน, Example: ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนของผู้เล่นหรือของทีมได้
ล้ม[V] cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down   FR: couper ; faucher ; moissonner
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate   FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลงราคา[v. exp.] (long rākhā) EN: reduce the price ; cut down the price   FR: diminuer le prix ; baisser le prix
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)   FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ตัดต้นไม้[v. exp.] (tat tonmāi) EN: fell a tree ; cut down a tree   FR: abattre un arbre ; couper un arbre

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction) [Add to Longdo]
切り下ろす[きりおろす, kiriorosu] (v5s,vt) to slash downward; to cut down [Add to Longdo]
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise [Add to Longdo]
切り散らす;斬り散らす;切散らす[きりちらす, kirichirasu] (v5s,vt) to cut down all; to slash promiscuously [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] (exp,v1) can be discarded; can be cut down [Add to Longdo]
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] cut down; mow; scythe, #43,392 [Add to Longdo]
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] cut down and merge, #126,792 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut down
   v 1: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
      intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
      [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim
      down}, {trim back}, {cut}, {bring down}]
   2: cut with sweeping strokes; as with an ax or machete [syn:
     {slash}, {cut down}]
   3: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
     armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
     she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
     down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]
   4: intercept (a player) [syn: {cut down}, {cut out}]
   5: cut with a blade or mower; "mow the grass" [syn: {mow}, {cut
     down}]
   6: cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down
     a tree"; "Lightning struck down the hikers" [syn: {fell},
     {drop}, {strike down}, {cut down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top