หรือคุณหมายถึง cut acroß?
Search result for

cut across

(24 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut across-, *cut across*, cut acros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut across[PHRV] ตัดเป็นทางตรง, See also: ตัดข้ามตรงไป
cut across[PHRV] ย่นระยะทางโดยตัดผ่าน, See also: ตัดผ่าน
cut across[PHRV] ขัดแย้งกับ, See also: แบ่งแยกกับ
cut across[PHRV] ขัดจังหวะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can cut across Mt. Cheollyeong.เราจะตัดไปทางเขาโชลยอง The Kingdom of the Winds (2008)
Cut across the grain.ตัดตามลายหิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We follow the river down to the beach, then cut across to the bivouac.เดินตามแม่น้ำไปทางชายหาด แล้วตัดไปทางค่ายพัก Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Hey, cut across her.ปั่นตัดหน้าเธอเลย Attack the Block (2011)
That a cut across the throat would have nicked the hyoid and sliced the external carotid artery.ท่านั้นเมื่อปาดคอ จะไปโดนไฮออยด์ และเชือดเส้นเลือดแดง เอ็กซ์เทอนัน คาโรติส The Don't in the Do (2012)
If we cut across the field, we can beat the others to the river!เราสามารถชนะคนอื่นๆ ไปยังแม่น้ำได้! The Twist in the Plot (2013)
If we cut across this field right here, we'll be there in an hour.ถ้าเราจะเดินลัดทุ่งตรงนี้ เราจะไปถึงที่นั่นในหนึ่งชั่วโมง Stand by Me (1986)
I can cut across country easily enough.เรื่องบุกป่าน่ะข้าทำได้สบายมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We cut across the jungle.เราจะเดินลัดผ่านเข้าป่าไป Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Nay. Further in. We'll cut across to faster waters.ไม่ ต้องเข้าไป/Nเราจะแล่นตัดไปตามกระแสน้ำ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut acrossCut across a green.
cut acrossHe had the impudence to cut across our garden.
cut acrossThese two lines cut across each other at right angles.
cut acrossThe two roads cut across the street from us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัด[V] cut across, See also: take a short cut, Ant. อ้อม, Example: เขาลุกขึ้นเดินนำหน้า ลัดสนามไปยังสโมสรข้าราชการ, Thai definition: ตัดข้ามตรงไป เพื่อย่นทางย่นเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัด[v.] (lat) EN: cut across ; take a short cut   FR: couper par ; traverser

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]
突っきる;突っ切る[つっきる, tsukkiru] (v5r,vt) to cross; to go across; to go through; to cut across [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, ] cut across (throat) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut across
   v 1: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
      miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover},
      {cross}, {pass over}, {get over}, {get across}, {cut
      through}, {cut across}]
   2: be contrary to ordinary procedure or limitations; "Opinions
     on bombing the Serbs cut across party lines"
   3: cut using a diagonal line [syn: {crosscut}, {cut across}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top