Search result for

cushion

(64 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cushion-, *cushion*
English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cushion[N] เครื่องกันกระแทก
cushion[VT] ช่วยบรรเทาผลกระทบ
cushion[N] เบาะ
cushion[VT] ลดการกระแทก
cushion[N] สิ่งที่ช่วยบรรเทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
air cushionเบาะอากาศ. -air bag

English-Thai: Nontri Dictionary
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
cushion(vt) รองเบาะ,ปูเบาะ,ใส่นวม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cushionsเบาะ [TU Subject Heading]
Cushionsหมอน [การแพทย์]
Cushions and Mediumกันชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wake up, get some cushions!เดี๋ยวจ่ายตังให้ Gomorrah (2008)
Catch this cushion.จ่ายให้ครอบครัวแมโลนยัง ? Gomorrah (2008)
"a cushion of protection."โรงแรม? คุณคือน้องชายแวนดี้ Bedtime Stories (2008)
Your whole aura reads Prius. Anyways, you're in my cushion of protection right now.ตอนนี้คุณอยู่ในช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผม ผมจะถอยรถแล้ว Bedtime Stories (2008)
What is it about the cushion of protection you don't like?คุณเป็นอะไรมั้ย? Bedtime Stories (2008)
Well don't cry for Castle, he can cover this with change in his couch cushions.ไม่ต้องเสียน้ำตาเผื่อ คาสเซิล กันหรอก ราคาโซฟาใหม่ของเค้า มากกว่านี้อีก Gamer (2009)
I like how you burritoed me in the sofa cushions.ฉันชอบวิธีที่คุณม้วนตัวฉันบนท้าวแขนโซฟานะ Up in the Air (2009)
The fact is everyone does it-- sometimes with the help of an overturned cushion... sometimes by means of a large potted plant... other times using the top button of a shirt.บางครั้งเพราะความช่วยเหลือจากการกลับด้านเบาะนั่ง บางครั้งจากกระถางต้นไม้ใบใหญ่ บางครั้งก็เพราะการติดกระดุมเม็ดบนสุด Rose's Turn (2009)
- How's our favorite pin cushion?- ไอ้หนูหัวเข็มหมุดอาการเป็นยังไงบ้าง Balm (2009)
Kang San, prepare the cushions*. (*for kneeling)คังซัน ไปเตรียมเบาะมา (*เอาไว้คุกเข่าขอโทษ) Episode #1.7 (2009)
Trust me. the money she'll make, it'll cushion the blow.เชื่อฉันเถอะ เงินที่ป๊อปปี้จะได้มากพอที่จะทำให้เธอโกรธน้อยลง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Well-well, the seat cushions have no scorch marks, which rules out any form of fire or spontaneous combustion.แบะรองนั่งไม่มี ร่องรอยไหม้เกรียมเลย ซึ่งแสดงว่า ไม่มีการติดไฟ หรือเกิดไฟลุกท่วม Earthling (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cushionHe fetched a few cushions to prop up her head.
cushionThe cushions on the sofa don't match those on the armchairs.
cushionThe old woman was snugly sitting on a cushion.
cushionUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาะ[N] cushion, See also: pad, mattress, Syn. ฟูก, Example: ชายวัยกลางคนนั่งเอกเขนกอยู่บนเบาะด้านหลังสามล้อรับจ้าง, Thai definition: เครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่ม เช่น เบาะยัดนุ่น เบาะรองนั่ง เบาะสำหรับเด็กนอน
เขนย[N] pillow, See also: cushion, Syn. พระเขนย, Example: พระนอนองค์ใหญ่เกศเกยเขนยทองงามผุดผ่อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หมอนหรือหมอนหนุน, Notes: (ราชาศัพท์)
พนาด[N] pad on the back of elephant, See also: cushioned seat or mattress on the elephant's back, Syn. พระนาด, Example: นายพรานเอาพนาดขึ้นหลังช้างเสร็จแล้วก็หันมาช่วยลูกหาบ, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูหลังช้างเพื่อออกป่า
พเนก[N] elephant's pillow, See also: cushion pad for an elephant to sleep, Example: ควาญช้างนำพเนกมาให้ช้าง 4 เชือก, Thai definition: หมอนสำหรับช้างหนุนนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะ[n.] (bǿ) EN: cushion   FR: coussin [m] ; oreiller [m]
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress   
หมอนอิง[n.] (møn ing) EN: cushion   FR: coussin [m]
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSHION    K UH1 SH AH0 N
CUSHIONS    K UH1 SH AH0 N Z
CUSHIONED    K UH1 SH AH0 N D
CUSHIONING    K UH1 SH AH0 N IH0 NG
CUSHIONING    K UH1 SH N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cushion    (v) (k u1 sh @ n)
cushions    (v) (k u1 sh @ n z)
cushioned    (v) (k u1 sh @ n d)
cushioning    (v) (k u1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissen {n}; Polster {n} | Kissen {pl}cushion | cushions [Add to Longdo]
Unterplatte {f}cushion rubber [Add to Longdo]
Kissenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]
Unterplattenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
エアクッション[, eakusshon] (n) air cushion [Add to Longdo]
クッション[, kusshon] (n) cushion; (P) [Add to Longdo]
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball) [Add to Longdo]
ピンクッション[, pinkusshon] (n) pincushion [Add to Longdo]
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine [Add to Longdo]
緩衝材[かんしょうざい, kanshouzai] (n) cushioning; packaging [Add to Longdo]
緩衝弁[かんしょうべん, kanshouben] (n) cushion valve [Add to Longdo]
空気枕[くうきまくら, kuukimakura] (n) air cushion [Add to Longdo]
控え布団;控布団[ひかえぶとん, hikaebuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫子[diàn zi, ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] cushion; mat, #32,562 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cushion \Cush"ion\ (k[oo^]sh"[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Cushioned} (-[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Cushioning}.]
   1. To seat or place on, or as on a cushion.
    [1913 Webster]
 
       Many who are cushioned on thrones would have
       remained in obscurity.        --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with cushions; as, to cushion a chaise.
    [1913 Webster]
 
   3. To conceal or cover up, as under a cushion.
    [1913 Webster]
 
   {Cushioned hammer}, a dead-stroke hammer. See under
    {Dead-stroke}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cushion \Cush"ion\ (k??sh"?n), n. [OE. cuischun, quisshen, OF.
   coissin, cuissin, F. coussin, fr. (assumed) LL. culcitinum,
   dim. of L. culcita cushion, mattress, pillow. See {Quilt},
   and cf. {Counterpoint} a {coverlet}.]
   1. A case or bag stuffed with some soft and elastic material,
    and used to sit or recline upon; a soft pillow or pad.
    [1913 Webster]
 
       Two cushions stuffed with straw, the seat to raise.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling a cushion in properties or use; as:
    (a) a pad on which gilders cut gold leaf;
    (b) a mass of steam in the end of the cylinder of a steam
      engine to receive the impact of the piston;
    (c) the elastic edge of a billiard table.
      [1913 Webster]
 
   3. A riotous kind of dance, formerly common at weddings; --
    called also {cushion dance}. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Cushion capital}.(Arch.) A capital so sculptured as to
    appear like a cushion pressed down by the weight of its
    entablature.
    (b) A name given to a form of capital, much used in the
      Romanesque style, modeled like a bowl, the upper part
      of which is cut away on four sides, leaving vertical
      faces.
 
   {Cushion star} (Zool.) a pentagonal starfish belonging to
    {Goniaster}, {Astrogonium}, and other allied genera; -- so
    called from its form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cushion
   n 1: a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses;
      "the old car needed a new set of shocks" [syn: {shock
      absorber}, {shock}, {cushion}]
   2: the layer of air that supports a hovercraft or similar
     vehicle
   3: a soft bag filled with air or a mass of padding such as
     feathers or foam rubber etc.
   v 1: protect from impact; "cushion the blow" [syn: {cushion},
      {buffer}, {soften}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top