Search result for

curtain

(83 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtain-, *curtain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtain[VT] ติดม่าน, See also: บังด้วยม่าน
curtain[N] ม่าน
curtains[SL] ปิดฉาก
curtain off[PHRV] ใช้ม่านกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
curtain(n) ม่าน,มู่ลี่,ฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curtain wallผนังม่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Curtain, Bambooม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Curtain, Ironม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curtain call (n ) เวลาที่ผู้แสดงออกมายืนหน้าเวทีหลังจบการแสดงเพื่อรับคำขอบคุณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Last stop The final curtain call ## Last stop The final curtain call # Pilot (2008)
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We really have to pick out a color fabric... for the curtains in the boys' room.ที่รัก รู้ไม๊อะไรอีก? เราต้องเลือกสีของผ้า.. สำหรับม่านในห้องของเด็กๆ Marley & Me (2008)
Helping her out, being... 'the man behind the curtain'...ช่วยเธอเรื่อยๆ "เป็นทีมงานข้างหลังผ้าม่าน" อะ Made of Honor (2008)
I feel like I'm going to take a shower and see your silhouette on the shower curtain.ฉันรู้สึกเหมือนฉันจะเข้าไปอาบน้ำ และเห็นเงาของนายบนม่าน The Happening (2008)
Ladiesandgentlemen,thisisthe final call for curtain. Find your seats.ท่านผู้มีเกีรยติทุกท่าน กรุณาหาที่นั่งของท่าน High School Musical 3: Senior Year (2008)
The curtain is up.ม่านได้เปิดฉากขึ้นแล้ว Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You got curtains?คุณมีผ้าม่านมั้ย Family Remains (2009)
They didn't match my shower curtain.มันไม่เข้ากับผ้าม่านอาบน้ำน่ะค่ะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
What was wrong withmyshower curtain?แล้วผ้าม่านเก่าล่ะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Pillows,towels,shower curtains,cat crap!ทั้งหมอน ผ้าเช็ดตัว ม่านอาบน้ำ แมวปัญญาอ่อน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Sorry, b. I think it's curtains.เสียใจด้วยนะ บี ฉันว่ามันจบแล้ว You've Got Yale! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curtainA cat appeared from behind the curtain.
curtainA curtain of mist blocked our view.
curtainA green carpet will not go with this blue curtain.
curtainAn iron curtain has descended across the Continent.
curtainA purple carpet will not go with this red curtain.
curtainA silhouette of a girl appeared on the curtain.
curtainBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
curtainCurtains and carpets were renewed.
curtainHe came from behind the curtain.
curtainHe came out from behind the curtain.
curtainI bought lace curtains for my bedroom window.
curtainI can't see in because the curtains are closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าม่าน[N] curtain

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; draw a mosquito curtain   FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
ม่าน[n.] (mān) EN: curtain   FR: rideau [m] ; voile [m]
ม่านห้องน้ำ[n. exp.] (mān hǿng nām) EN: shower curtain   FR: rideau de douche [m]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]
ผ้าม่าน[n.] (phā mān) EN: curtain   FR: rideau [m]
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture   FR: frapper les trois coups
ราวผ้าม่าน[n. exp.] (rāo phā mān) EN: curtain rod   FR: tringle à rideau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURTAIN    K ER1 T AH0 N
CURTAINS    K ER1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtain    (v) (k @@1 t n)
curtains    (v) (k @@1 t n z)
curtained    (v) (k @@1 t n d)
curtaining    (v) (k @@1 t n i ng)
curtain-call    (n) - (k @@1 t n - k oo l)
curtain-calls    (n) - (k @@1 t n - k oo l z)
curtain-raiser    (n) - (k @@1 t n - r ei z @ r)
curtain-lecture    (n) - (k @@1 t n - l e k ch @ r)
curtain-raisers    (n) - (k @@1 t n - r ei z @ z)
curtain-lectures    (n) - (k @@1 t n - l e k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrfeuer {n} | Sperrfeuer {pl}curtain fire | curtain fires [Add to Longdo]
Vorhang {m}; Gardine {f} | Vorhänge {pl}; Gardinen {pl} | Eiserner Vorhang [pol.] | die Länder hinter dem Eisernen Vorhang [pol.]curtain | curtains | Iron Curtain | the Iron Curtain countries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアカーテン[, eaka-ten] (n) air curtain [Add to Longdo]
カーテン[, ka-ten] (n) curtain; curtains; (P) [Add to Longdo]
カーテンアンテナ[, ka-ten'antena] (n) curtain antenna [Add to Longdo]
カーテンウォール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall [Add to Longdo]
カーテンウオール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall [Add to Longdo]
カーテンコール[, ka-tenko-ru] (n) curtain call [Add to Longdo]
カーテンリング[, ka-tenringu] (n) curtain ring [Add to Longdo]
カーテンレール[, ka-tenre-ru] (n) curtain rail [Add to Longdo]
カーテンレクチャー[, ka-tenrekucha-] (n) curtain lecture [Add to Longdo]
シャワーカーテン[, shawa-ka-ten] (n) shower curtain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, ] curtain of night; gathering darkness [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] curtain; screen [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] curtain; women's apartment; tent [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] curtain [Add to Longdo]
幔子[màn zi, ㄇㄢˋ ㄗ˙, ] curtain; veil [Add to Longdo]
[chān, ㄔㄢ, ] curtain in carriage; screen [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] curtain at front of carriage [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] curtain [Add to Longdo]
谢幕[xiè mù, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] curtain call [Add to Longdo]
軿[píng, ㄆㄧㄥˊ, 軿] curtained carriage used by women [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curtain \Cur"tain\ (k[^u]r"t[i^]n; 48), n. [OE.cortin,
   curtin,fr. OF. cortine, curtine, F. courtine, LL. cortina,
   curtian (in senses 1 and 2), also, small court, small
   inclosure surrounded by walls, from cortis court. See
   {Court}.]
   [1913 Webster]
   1. A hanging screen intended to darken or conceal, and
    admitting of being drawn back or up, and reclosed at
    pleasure; esp., drapery of cloth or lace hanging round a
    bed or at a window; in theaters, and like places, a
    movable screen for concealing the stage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) That part of the rampart and parapet which is
    between two bastions or two gates. See Illustrations of
    {Ravelin} and {Bastion}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) That part of a wall of a building which is between
    two pavilions, towers, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A flag; an ensign; -- in contempt. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Behind the curtain}, in concealment; in secret.
 
   {Curtain lecture}, a querulous lecture given by a wife to her
    husband within the bed curtains, or in bed. --Jerrold.
    [1913 Webster]
 
       A curtain lecture is worth all the sermons in the
       world for teaching the virtues of patience and
       long-suffering.            --W. Irving.
 
   {The curtain falls}, the performance closes.
 
   {The curtain rises}, the performance begins.
 
   {To draw the curtain}, to close it over an object, or to
    remove it; hence:
    (a) To hide or to disclose an object.
    (b) To commence or close a performance.
 
   {To drop the curtain}, to end the tale, or close the
    performance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curtain \Cur"tain\, v. t. [imp. & p. p. {Curtained}
   (k[^u]r"t[i^]nd; 48); p. pr. & vb. n. {Curtaining}.]
   To inclose as with curtains; to furnish with curtains.
   [1913 Webster]
 
      So when the sun in bed
      Curtained with cloudy red.        --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtain
   n 1: hanging cloth used as a blind (especially for a window)
      [syn: {curtain}, {drape}, {drapery}, {mantle}, {pall}]
   2: any barrier to communication or vision; "a curtain of
     secrecy"; "a curtain of trees"
   v 1: provide with drapery; "curtain the bedrooms"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top