หรือคุณหมายถึง cursorineß?
Search result for

cursoriness

(5 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cursoriness-, *cursoriness*, cursorines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cursoriness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cursoriness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursoriness[N] ความรวดเร็ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมักง่าย[N] rough-and-readiness, See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift, Example: มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่, Thai definition: นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtigkeit {f}cursoriness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cursoriness \Cur"so*ri*ness\, n.
     The quality of being cursory; superficial performance; as,
     cursoriness of view.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top