Search result for

cursor

(61 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cursor-, *cursor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursor[N] เคอร์เซอร์, See also: สัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นจุดที่สามารถพิมพ์ตัวหนังสือได้
cursory[ADJ] ที่รวดเร็วมาก, Syn. superficial
cursorily[ADV] อย่างเร็วๆ, Syn. superficially, lightly
cursoriness[N] ความรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
cursor keyแป้นควบคุมตัวชี้ตำแหน่งหมายถึง แป้นพิมพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปในทิศทางที่ต้องการ เช่นแป้นลูกศร, แป้น PageUp, PageDn เป็นต้น บางทีเรียก arrow keys หรือ cursor movement keys
cursorial(เคอโซ'เรียล) adj. เกี่ยวกับการวิ่ง
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor

English-Thai: Nontri Dictionary
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
precursor(n) สื่อ,ผู้นำ,ลาง,เครื่องแสดง,ผู้มาก่อน,กองหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cursorตัวชี้ตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cursorตัวชี้ตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cursorเคอร์เซอร์
สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. I'm getting nothing... just a blinking cursor.ไม่ มันก็แปลกๆ ผมไม่ได้อะไรเลย... Countdown (2010)
He wore a cursory disguise, a stocking-mask, but given that, I'd say... 95%.เขาปลอมตัวไม่แนบเนียนเอาซะเลย สวมหมวกไหมพรม แต่จะให้... ผมจะพูดว่ามั่นใจ... Episode #1.6 (2010)
These are just names and cursory descriptions.มีเพียงชื่อและรูปพรรณสัณฐานอย่างคร่าวๆ Rite of Passage (2010)
I hope you don't mind, but I also worked up a cursory profile.อย่าว่ากันนะ ผมทำการวิเคราะห์คร่าวๆมาด้วย What Happens at Home... (2010)
All right, based on a cursory reading, it doesn't look like you have much of a case, Sheldon.ก็นะ ดูจากลักษณะการใช้คำในสัญญา ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีหวังในคดีนี้นะ เชลดอน The Agreement Dissection (2011)
He bears a cursory resemblance to me.เขาดูคล้ายผมอย่างหยาบๆ Scott Free (2011)
Well, I familiarized myself with the M.E.'s case summary and took a cursory look at the crime scene photos.แต่ผมคุ้นเคย กับบทสรุปคดีของแพทย์ชันสูตร และดูคร่าวๆ ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ Kame'e (2011)
It says here I did a cursory exam.มันบอกว่าไว้ตรงนี้ว่าฉันได้ทำการตรวจคร่าวๆ Organ Grinder (2012)
Now place your cursor on the top top of the far left column.วางเคอร์เซอร์ของคุณ ไปไว้ที่ด้านบน... ...ของคอลัมน์ซ้ายสุด The Future in the Past (2012)
It'll pass a cursory examination, but not much else.มันก็น่าจะผ่านการตรวจสอบอย่างคร่าวๆน่ะนะ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก At What Price (2013)
No. I ran a cursory search and I've come up with nada.ไม่ค่ะ ฉันลองตรวจคร่าวๆแล้ว ไม่เจออะไรเลย Final Shot (2013)
Mr. Chambers. Forgive me for the cursory nature of my greeting.คุณเชมเบอร์ส ยกโทษให้ผมด้วย ที่ผมทักทายอย่างลวกๆ แบบนี้ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคอร์เซอร์[N] cursor, Example: ผู้ใช้สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนแผนที่ในจอภาพเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายเล็กๆ ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถลากไปมาเพื่อแสดงตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily   FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-phoēn) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination   
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
พอเป็นพิธี[X] (phø pen phithī) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURSOR    K ER1 S ER0
CURSORY    K ER1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursory    (j) (k @@1 s @ r ii)
cursorily    (a) (k @@1 s @ r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cursor {m}cursor [Add to Longdo]
Schreibmarkensteuertasten {pl} [comp.]cursor control keypad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス可能カーソル[アドレスかのうカーソル, adoresu kanou ka-soru] (n) {comp} addressable cursor [Add to Longdo]
カーソル[, ka-soru] (n) {comp} cursor; (P) [Add to Longdo]
カーソルキー[, ka-soruki-] (n) {comp} cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
カーソル強調[カーソルきょうちょう, ka-soru kyouchou] (n) cursored emphasis [Add to Longdo]
ダイヤモンドカーソル[, daiyamondoka-soru] (n) {comp} diamond cursor [Add to Longdo]
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
マウスカーソル[, mausuka-soru] (n) {comp} mouse cursor [Add to Longdo]
位置カーソル[いちカーソル, ichi ka-soru] (n) {comp} location cursor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光标[guāng biāo, ㄍㄨㄤ ㄅㄧㄠ, / ] cursor (computer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーソル[かーそる, ka-soru] cursor [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
位置カーソル[いちカーソル, ichi ka-soru] location cursor [Add to Longdo]
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursor \Cur"sor\ (k?r"s?r), n. [L., a runner. See {Cursitor}.]
   Any part of a mathematical instrument that moves or slides
   backward and forward upon another part.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cursor
   n 1: (computer science) indicator consisting of a movable spot
      of light (an icon) on a visual display; moving it allows
      the user to point to commands or screen positions [syn:
      {cursor}, {pointer}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cursor [kɵrsɔr]
   cursor
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 cursor
   runner
   courier
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Cursor [kurzoːr] (n) , s.(m )
   cursor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top