หรือคุณหมายถึง curriculum vitä?
Search result for

curriculum vitae

(14 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curriculum vitae-, *curriculum vitae*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curriculum vitaen. (เคอริค'คิวลัม ไว'ที) n. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป., Syn. vita,vitae,-pl. curricula vitae

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, you can practically add the moniker of "President" to your curriculum vitae now.ฉันหมายถึง.. ตอนนี้นายสามารถใส่คำนำหน้าว่า ประธานนักเรียนลงในใบสมัครได้แล้ว.. Asian F (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประวัติ[n.] (prawat) EN: record ; résumé ; curriculum vitae   FR: curriculum vitæ = curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curriculum vitae    (n) - (k @1 r i2 k y u l @ m - v ii1 t ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenslauf {m} | Lebensläufe {pl}curriculum vitae [Br.]; resume [Am.] | curriculums vitae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
履歴書[りれきしょ, rirekisho] (n) personal history; curriculum vitae; resume; (P) [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, / ] curriculum vitae; career information; career [Add to Longdo]
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume [Add to Longdo]
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curriculum vitae \cur*ric"u*lum vi"tae\
   (k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[=e],
   k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[imac]), n.; pl.
   {curricula vitae} (-l[.a]). [L. the course of one's life or
   career. See {Curriculum}.]
   A brief biographical summary of the main points of a person's
   life, especially one's education and training, the jobs one
   has held, and other notable activities one has participated
   in, as well as other notable points such as honors one has
   received. It is prepared and used commonly by a person who is
   submitting an application for a job or position of
   responsibility. It is also called a {vita} or {vitae}, and is
   abbreviated CV.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curriculum vitae
   n 1: a summary of your academic and work history [syn:
      {curriculum vitae}, {CV}, {resume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top