Search result for

curfew

(37 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curfew-, *curfew*
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curfew[N] การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, See also: เคอร์ฟิว
curfew[N] เวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, See also: เวลาเคอร์ฟิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curfew(เคอ'ฟิว) n. การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ,เวลาห้ามออกนอกบ้านดังกล่าว,ระฆังบอกเวลากลางคืน,เสียงระฆังกลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curfewการห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curfewsการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
About last night's curfew flaunting?เรื่องการแหกฟิวเมื่อคืน? Chuck in Real Life (2008)
Isn't that who curfews are for? Well,ใช่ไหมหล่ะ เคอฟิวนั่นเพื่อใครกันหละ คือ Chuck in Real Life (2008)
From tonight, Camelot will be under curfew.หลังจากคืนนี้ ห้ามมีการเข้าออกยามวิกาลที่คาเมลอต The Labyrinth of Gedref (2008)
You do realise there's a curfew?เจ้าเข้าใจไหมว่าห้ามออกจาที่พักในยามวิการน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
It'd be embarrassing to lock up my own servant for breaking the curfew!มันลำบากใจที่จะต้องขังคุกคนใช้ของข้าเอง นั่นเพราะว่าเขาทำผิดกฎ The Labyrinth of Gedref (2008)
Camelot is under curfew. What is your business here?คาเมรอทอยู่ระหว่างการห้ามเข้ายามวิการ เจ้ามีธุระอะไรที่นี่ The Labyrinth of Gedref (2008)
I want you to impose a curfew.ประกาศกฏอัยการศึก The Mark of Nimueh (2008)
Curfew bell will toll soon What if you run into patrol men?ใกล้จะพลบค่ำอยู่แล้ว ถ้าหน่วยลาดตระเวนพบเจ้าเข้าล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
There is no curfew in this temple?วัดนี้ไม่มีเคอร์ฟิวกันรึไงนะ Dragonball: Evolution (2009)
The government have enforced a nationwide curfew.รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว District 9 (2009)
I have a curfew... at 11:00.ฉันต้องกลับบ้านตอนห้าทุ่ม After School Special (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curfewA curfew was imposed on the city.
curfewAre you going to pull curfew on me?
curfewIs there a curfew?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคอร์ฟิว[N] curfew, Example: คณะปฎิวัติประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้, Thai definition: การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk jāk khēhasathān wēlā khamkheūn) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
เคอร์ฟิว[n.] (khoēfiū) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURFEW    K ER1 F Y UW0
CURFEWS    K ER1 F Y UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curfew    (n) (k @@1 f y uu)
curfews    (n) (k @@1 f y uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendglocke {f} | Abendglocken {pl}curfew | curfews [Add to Longdo]
Ausgangssperre {f}; Ausgehverbot {n} | eine Ausgangssperre verhängencurfew | to impose a curfew [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消灯令[しょうとうれい, shoutourei] (n) curfew [Add to Longdo]
晩鐘[ばんしょう, banshou] (n) evening bell; curfew [Add to Longdo]
門限[もんげん, mongen] (n) closing time; lockup; curfew [Add to Longdo]
夜間外出禁止令[やかんがいしゅつきんしれい, yakangaishutsukinshirei] (n) curfew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curfew \Cur"few\ (k[^u]r"f[=u]), n. [OE. courfew, curfu, fr. OF.
   cuevrefu, covrefeu, F. couvre-feu; covrir to cover + feu
   fire, fr. L. focus fireplace, hearth. See {Cover}, and
   {Focus}.]
   1. The ringing of an evening bell, originally a signal to the
    inhabitants to cover fires, extinguish lights, and retire
    to rest, -- instituted by William the Conqueror; also, the
    bell itself.
    [1913 Webster]
 
       He begins at curfew, and walks till the first cock.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The village curfew, as it tolled profound.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. A utensil for covering the fire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For pans, pots, curfews, counters and the like.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curfew
   n 1: the time that the curfew signal is sounded
   2: a signal (usually a bell) announcing the start of curfew
     restrictions
   3: an order that after a specific time certain activities (as
     being outside on the streets) are prohibited

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top