Search result for

cunn

(66 entries)
(1.3074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunn-, *cunn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunny[SL] อวัยวะเพศหญิง
cunning[N] ความเจ้าเล่ห์
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
cunning[ADJ] ซึ่งฉลาดหลักแหลม, Syn. shrewd, clever, skillful
cunning[ADJ] น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งดึงดูด, Syn. cute
cunning[N] ผลงานที่มีฝีมือ
cunningly[ADV] อย่างเจ้าเล่ห์, See also: อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. slyly, cunningly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้ Night and Fog (1956)
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์. Return of the Condor Heroes (1983)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย Bringing Down the House (2003)
If cunning people let on about it...If cunning people let on about it... The Great Jang-Geum (2003)
I seem to become quite cunning in my old age.ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ Howl's Moving Castle (2004)
I trust you'll fix this before Mr. Cunningham arrives.ฉันเชื่อว่านายจะแก้มันได้ ก่อนคุณคูนนิงแฮมมาถึงนะ White Noise (2005)
Words escape even the most cunning tongue my little whore queen.ด้วยการกระทำที่น่าอาย และตัวตนอันโสมม 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cunnThat's just how cunning North Korea (and China) is.
cunnIt is said that the fox is more cunning than any other animal.
cunnHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
cunnThe Sphinx had eaten hundreds of people on their way to the city of Thebes, because they could not answer the riddle the cunning Sphinx had asked them.
cunnThe potter's lost his cunning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
เล่ห์กระเท่ห์[N] trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่
เล่ห์เหลี่ยม[N] stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai definition: วิธีการอันแยบยล
เจ้าเล่ห์[ADJ] tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ
รอบจัด[ADJ] cunning, See also: tricky, sly, wily, crafty
กะล่อน[ADJ] slippery, See also: cunning, evasive, slick, sly, oily, Example: คนกะล่อนไม่น่าคบ, Thai definition: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNNANE    K AH1 N AH0 N
CUNNEEN    K AH0 N IY1 N
CUNNIFF    K AH1 N IH2 F
CUNNING    K AH1 N IH0 NG
CUNNINGHAM    K AH1 N IH0 NG HH AE2 M
CUNNINGTON    K AH1 N IH0 NG T AH0 N
CUNNINGHAM'S    K AH1 N IH0 NG HH AE2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cunning    (n) (k uh1 n i ng)
cunningly    (a) (k uh1 n i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
クンニ[, kunni] (n) (abbr) (See クンニリングス) cunnilingus [Add to Longdo]
クンニリングス[, kunniringusu] (n) cunnilingus [Add to Longdo]
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P) [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook [Add to Longdo]
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] cunning; slender [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] cunning; artful [Add to Longdo]
舔阴[tiǎn yīn, ㄊㄧㄢˇ , / ] cunnilingus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top