Search result for

culprit

(43 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culprit-, *culprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit[N] สาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender

English-Thai: Nontri Dictionary
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we are to find the culprit, we have to investigate the Royal Villa!ถ้าเรามัวแต่หาคนมาลงโทษ เราคงต้องตรวจสอบทั้งพระราชวังเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If it really was a coup, the government will find the culprit.ถ้ามันเป็นการกบฏจริงๆ ราชสำนักก็จะจับคนผิดได้เองแหละ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If he's the culprit, he hides souvenirs in the crypt under the church.และถ้าเขาเป็นคนร้าย เขาจะซ่อนของที่ระลึกจากการฆ่าไว้ที่สุสานใต้โบสถ์ Death Note: L Change the World (2008)
The culprit has been executed.ท่านพ่อ ทำไมท่านไม่พักซะหน่อยล่ะ Agora (2009)
It is clear that the fisheries of the world are on decline, and the obvious culprit is people, and we don't want to acknowledge that.เขาพูดเรื่องสารปรอทอีกแล้ว - ขอบคุณครับ - โอเค The Cove (2009)
Then among your people, must the victim apologize to the culprit?ต่อหน้าคนอื่น, คนที่ตกเป็นเหยื่อควรขอโทษคนผิดเหรอ? Episode #1.2 (2009)
That doesn't prove he's the culprit.นั่นใช้พิสูจน์ไม่ได้ว่า เค้าเป็นคนผิดนะครับ Gokusen: The Movie (2009)
The culprit...นักโทษ Episode #1.6 (2009)
Dead certain. He's the culprit!แหงแซะ เขาเป็นผู้ร้าย Summer Wars (2009)
The culprit is a minor?อาชญากรเป็นเยาวชน? นักเรียนเหรอครับ? Summer Wars (2009)
I think I've found the real culprit.รู้สึกฉันจะเจอผู้ร้ายตัวจริงแล้วล่ะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culpritNone of them would admit to being the culprit.
culpritThe culprit is caught like a rat in a trap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPRIT    K AH1 L P R AH0 T
CULPRITS    K AH1 L P R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprit    (n) (k uh1 l p r i t)
culprits    (n) (k uh1 l p r i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldige {m,f}; Schuldiger | Schuldigen {pl}culprit | culprits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P) [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
犯罪者[はんざいしゃ, hanzaisha] (n) criminal; culprit [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
犯人を捕まえる[はんにんをつかまえる, hanninwotsukamaeru] (exp,v1) to arrest the culprit [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culprit \Cul"prit\ (k[u^]l"pr?t), n. [Prob. corrupted for
   culpate, fr. Law Latin culpatus the accused, p. p. of L.
   culpare to blame. See {Culpable}.]
   1. One accused of, or arraigned for, a crime, as before a
    judge.
    [1913 Webster]
 
       An author is in the condition of a culprit; the
       public are his judges.        --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. One quilty of a fault; a criminal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culprit
   n 1: someone who perpetrates wrongdoing [syn: {perpetrator},
      {culprit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top