Search result for

culminations

(28 entries)
(1.5951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culminations-, *culminations*, culmination
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culminations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culminations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culmination[N] จุดที่สูงที่สุด, Syn. peak, acme, climax, top

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culmination(คัลมะเน'เชิน) n. การบรรลุถึงสุดยอด,จุดสุดยอด, Syn. zenith,apex

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dubai is a sort of culmination of the Western model, a country where the impossible becomes possible.ดูไบเป็นตัวอย่างเมืองที่เป็น รูปแบบตะวันตกอย่างสุดขั้ว เมืองที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ Home (2009)
Dubai is a sort of culmination of the Western model.ดูไบเป็นตัวอย่างเมืองที่เป็น รูปแบบตะวันตกอย่างสุดขั้ว Home (2009)
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ Harbingers in a Fountain (2009)
This represents the culmination of a dream more than 2000 years old a dream now assured because of your unquestioning assistance.นี่คือจุดสูงสุดความฝัน อายุมากกว่าสองพันปี... ...ที่วันนี้ได้กลายเป็นความจริง ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่กังขาจากพวกคุณ Watchmen (2009)
And though fate has prevented my husband from being here today at the culmination of his life's work,ถึงเเม้ว่าโชคชะตา ทำให้สามีดิฉันไม่ได้มายืนตรงนี้ ที่จุดสูงสุดในการทำงานของชีวิตเขา Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Throughout humankind man has celebrated the culmination of a long, harrowing journey by planting a flag, to say you climbed that mountain achieved the unachievable, made it through another school year.เหล่ามวลมนุษย์ที่ผ่านมา คนฉลองผลของการเดินทาง ยาวนานโดยปักธง เพื่อบอกว่าคุณปีนเขาลูกนั้น บรรลุสิ่งที่ทำไม่ได้ Back to Summer (2011)
This is just the culmination of years of damage.และนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เธอทำขึ้นมา Riding in Town Cars with Boys (2011)
This is the culmination of a distinguished career, one marked by devotion, sacrifice, and patriotism.ทั้งนี้จุดสูงสุดของอาชีพที่มีเกียรติ, ได้มาจากความซื่อสัตย์ การเสียสละตน Sad Professor (2011)
This is just the culmination of years of damage.นี่คือที่สุดของความสูญเสีย Father and the Bride (2012)
The culmination of my life's work...งานที่ดีที่สุดในชีวิตของผม End Times (2012)
Ms. Barbra Streisand, that's the culmination of every dream I've ever had.บาร์บรา สไตรแซนด์ นั่นคือจุดสูงสุด ของความฝันทั้งหมดของฉัน Sweet Dreams (2013)
This beautiful new campus is the culmination of a lifelong dream.มหาลัยที่งดงาม เป็นที่สูงสุดของความฝันที่ยาวนาน Big Hero 6 (2014)
As an Alpinist, Meru is the culmination of all I've done... and all I've wanted to do is this peak and this climb.ในฐานะนักไต่เขา เมรูคือเป้าหมาย ของทุกสิ่งที่ผมทำมา และทุกสิ่งที่ผมอยากจะทำ นั่นคือการไต่ยอดเขานี้ Meru (2015)
"While grand romantic gestures take the audience by surprise... they are truly the culmination of hard and studiousc.bg_transparent"การกระทำโรแมนติก/c.bg_transparent c.bg_transparentที่ทำให้คนดูประหลาดใจนั้น/c.bg_transparent c.bg_transparentแท้จริงแล้วเป็นผล/c.bg_transparent c.bg_transparentของความวิริยะอุตสาหะ/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
The Event Horizon was the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight.นั่นไม่เป็นความจริง ที่จริงมันเป็นโครงการลับของรัฐบาล เพื่อสร้างยานอวกาศที่ไปได้เร็วกว่าแสง Event Horizon (1997)
He said it was the perfect culmination to your line,เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนสำคัญ[N] climax, See also: culmination, Syn. จุดสำคัญ, Example: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
CULMINATION    K AH2 L M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culmination    (n) (k uh2 l m i n ei1 sh @ n)
culminations    (n) (k uh2 l m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung {f}; Kulmination {f}culmination [Add to Longdo]
Kulminationspunkt {m}point of culmination; culmination; apex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (n,adj-no) {Buddh} culmination; conclusion [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極致[きょくち, kyokuchi] (n) culmination; perfection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top