Search result for

crying

(46 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crying-, *crying*, cry
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crying[ADJ] ที่ควรให้ความสนใจ, See also: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน, Syn. urgent, pressing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whatcha crying for?แกร้องไห้? Pinocchio (1940)
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก Rebecca (1940)
He went out to bring some coffee, and all the way down the road, he was crying.เขาก็ออกไปอย่างเงียบ ๆ ที่จะ นำกาแฟบาง และทุกทางลงถนนที่เขาจะ ร้องไห้ The Old Man and the Sea (1958)
I've been crying, telling you.อย่าถามไม่คุกคาม How I Won the War (1967)
The baby's crying.The baby's cryingThe Godfather (1972)
My wife is crying upstairs.My wife is crying upstairs. The Godfather (1972)
"Ain't it a crying shame?♪ มันแสนน่าละอาย ว่าไหม ♪ Blazing Saddles (1974)
"Ain't it a crying shame...♪ มันแสนน่าละอาย ว่าไหม ♪ Blazing Saddles (1974)
Forget that I'll be crying stillลืมซะว่าฉันจะร้องไห้ด้วยอาลัย The Little Prince (1974)
Why is that child crying?ทำไมเพื่อว่าลูกเกี่ยวกับการร้องไห้? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's your mother you're crying for?มัน'sแม่ของคุณ .ที่คุณ 'เกี่ยวกับการร้องไห้สำหรับ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Even if you can't see the blood, at least you can hear the poor child's crying.ถึงแกจะมองไม่เห็น, อย่างน้อย แกจะได้ได้ยินเสียงเด็กที่น่าสงสารร้อง. Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cryingAbove the music, I could hear her crying.
cryingA child is crying somewhere.
cryingA crying baby.
cryingA girl stood crying there.
cryingAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
cryingAs soon as the child saw his mother, he stopped crying.
cryingBill kept on crying for hours.
cryingCritics are just crying wolf about protectionism.
cryingCrying is an expression of grief.
cryingCrying is of no avail.
cryingCrying loudly, the little girl hurried to the door.
cryingCrying out, the little girl was looking for her mother.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่นแต่ร้องไห้[v. exp.] (kon taē rønghai) EN: do nothing but weep ; keep crying   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYING    K R AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crying    (v) (k r ai1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Weinkrampf {m} | Weinkrämpfe {pl}crying fit | crying fits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
おんおん[, on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
ひいひい[, hiihii] (adv) (on-mim) sound of a baby crying [Add to Longdo]
ぶほっっ[, buhotsutsu] (int) boohoo (crying) [Add to Longdo]
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
わあわあ[, waawaa] (n) waah waah! (crying) [Add to Longdo]
モニュモニュ[, monyumonyu] (n,vs) crying; weeping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] crying sound of child, #28,505 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cry \Cry\ (kr[imac]), v. i. [imp. & p. p. {Cried} (kr[imac]d);
   p. pr. & vb. n. {Crying}.] [F. crier, cf. L. quiritare to
   raise a plaintive cry, scream, shriek, perh. fr. queri to
   complain; cf. Skr. cvas to pant, hiss, sigh. Cf. {Quarrel} a
   brawl, {Querulous}.]
   1. To make a loud call or cry; to call or exclaim vehemently
    or earnestly; to shout; to vociferate; to proclaim; to
    pray; to implore.
    [1913 Webster]
 
       And about the ninth hour, Jesus cried with a loud
       voice.                -- Matt.
                          xxvii. 46.
    [1913 Webster]
 
       Clapping their hands, and crying with loud voice.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hear the voice of my supplications when I cry unto
       thee.                 -- Ps. xxviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       The voice of him that crieth in the wilderness,
       Prepare ye the way of the Lord.    --Is. xl. 3.
    [1913 Webster]
 
       Some cried after him to return.    --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter lamentations; to lament audibly; to express pain,
    grief, or distress, by weeping and sobbing; to shed tears;
    to bawl, as a child.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall cry for sorrow of heart.   --Is. lxv. 14.
    [1913 Webster]
 
       I could find it in my heart to disgrace my man's
       apparel and to cry like a woman.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter inarticulate sounds, as animals.
    [1913 Webster]
 
       The young ravens which cry.      --Ps. cxlvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       In a cowslip's bell I lie
       There I couch when owls do cry.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To cry on} or {To cry upon}, to call upon the name of; to
    beseech. "No longer on Saint Denis will we cry." --Shak.
 
   {To cry out}.
    (a) To exclaim; to vociferate; to scream; to clamor.
    (b) To complain loudly; to lament.
 
   {To cry out against}, to complain loudly of; to censure; to
    blame.
 
   {To cry out on} or {To cry out upon}, to denounce; to
    censure. "Cries out upon abuses." --Shak.
 
   {To cry to}, to call on in prayer; to implore.
 
   {To cry you mercy}, to beg your pardon. "I cry you mercy,
    madam; was it you?" --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crying \Cry"ing\, a.
   Calling for notice; compelling attention; notorious; heinous;
   as, a crying evil.
   [1913 Webster]
 
      Too much fondness for meditative retirement is not the
      crying sin of our modern Christianity.  --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crying
   adj 1: demanding attention; "clamant needs"; "a crying need";
       "regarded literary questions as exigent and momentous"-
       H.L.Mencken; "insistent hunger"; "an instant need" [syn:
       {clamant}, {crying}, {exigent}, {insistent}, {instant}]
   2: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a
     crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of
     human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross
     injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious},
     {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}]
   n 1: the process of shedding tears (usually accompanied by sobs
      or other inarticulate sounds); "I hate to hear the crying
      of a child"; "she was in tears" [syn: {crying}, {weeping},
      {tears}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top