Search result for

crumble

(50 entries)
(0.0726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crumble-, *crumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumble    [VI] แตกละเอียด, Syn. disintegrate, fall apart
crumble    [VT] ทำให้แตกละเอียด
crumble    [VI] พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumble    [N] เศษเล็กเศษน้อย
crumble up    [PHRV] บดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
crumble away    [PHRV] ขยี้ละเอียด, See also: บด, บี้
crumble away    [PHRV] ค่อยๆเลิก, See also: ค่อยๆหยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumble(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their world crumbled...โลกของเขาพังทลาย.. The Road Warrior (1981)
The city will be covered by a dark shadow and start to crumble.เมืองจะถูกปกคลุมด้วยเงาความมืด และดวงดาวถูกบดบัง Akira (1988)
The city will crumble, and so many people will die...เมืองจะพังทลาย และ ผู้คนจะล้มตายไปเป็นจำนวนมาก... Akira (1988)
You can´t trust banks, Nick. The entire system could crumble at any second."ระบบความปลอดภัยรวนได้ทุกเมื่อ" Nothing to Lose (1997)
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา Mulan 2: The Final War (2004)
- My kingdom crumbled during the Northridge earthquake.อาณาจักรของฉันพังทลายลง ในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวที่ Northridge A Cinderella Story (2004)
!" My heart won't crumble, my heart won't crumble!"my heart won't crumble!" Raise Your Voice (2004)
!" My heart won't crumble, my heart won't crumble!"my heart won't crumble!" Raise Your Voice (2004)
!" My heart won't crumble, my heart won't crumble!"my heart won't crumble!" Raise Your Voice (2004)
!" My heart won't crumble, my heart won't crumble!"my heart won't crumble!" Raise Your Voice (2004)
!" My heart won't crumble, my heart won't crumble!"my heart won't crumble!" Raise Your Voice (2004)
Just before the buildings crumbled...ก่อนที่อาคารจะถล่มลงมา... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crumbleI guess that's just the way the cookie crumbles.
crumbleThat's the way the cookie crumbles.
crumbleThe building crumbled to pieces three years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาย    [V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป
พังทลาย    [V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble   FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalāi) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down   
ยุ่ย[v.] (yui = yūi) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMBLE    K R AH1 M B AH0 L
CRUMBLED    K R AH1 M B AH0 L D
CRUMBLES    K R AH1 M B AH0 L Z
CRUMBLEY    K R AH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumble    (v) (k r uh1 m b l)
crumbled    (v) (k r uh1 m b l d)
crumbles    (v) (k r uh1 m b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 崩壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P) [Add to Longdo]
崩れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse [Add to Longdo]
崩れ落ちる[くずれおちる, kuzureochiru] (v1,vi) to crumble down; to tumble down; to fall in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄碎[nòng suì, ㄋㄨㄥˋ ㄙㄨㄟˋ, ] crumble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crumble \Crum"ble\ (kr[u^]m"b'l), v. t. [imp. & p. p. {Crumbled}
   (kr[u^]m"b'ld); p. pr. & vb. n. {Crumbling}
   (kr[u^]m"bl[i^]ng).] [Dim. of crumb, v. t., akin to D.
   kruimelen G. kr["u]meln.]
   To break into small pieces; to cause to fall in pieces.
   [1913 Webster]
 
      He with his bare wand can unthread thy joints,
      And crumble all thy sinews.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crumble \Crum"ble\, v. i.
   To fall into small pieces; to break or part into small
   fragments; hence, to fall to decay or ruin; to become
   disintegrated; to perish.
   [1913 Webster]
 
      If the stone is brittle, it will crumble and pass into
      the form of gravel.           --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
      The league deprived of its principal supports must soon
      crumble to pieces.            --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crumble
   v 1: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
      "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
      {tumble}, {break down}, {collapse}]
   2: break or fall apart into fragments; "The cookies crumbled";
     "The Sphinx is crumbling" [syn: {crumble}, {fall apart}]
   3: fall into decay or ruin; "The unoccupied house started to
     decay" [syn: {decay}, {crumble}, {dilapidate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top