Search result for

cruelty

(52 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruelty-, *cruelty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruelty[N] การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty[N] ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why this cruelty?ทำไมเจ้าถึงโหดร้ายเช่นนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
Your cruelty...ความโหดร้ายของแก... Episode #1.8 (2008)
Don't leave me alone, don't surrender me to death, don't surrender me to cruelty.อย่าทิ้งให้ฉันเดียวดาย อย่าส่งฉันให้ยมทูตเลย.. อย่าส่งฉันให้ความโหดร้าย The Breath (2009)
Take me with you, wherever you go, don't surrender me to death, don't surrender me to cruelty.พาฉันไปกับเธอด้วยนะ.. อย่าส่งฉันให้ยมทูตเลย.. อย่าส่งฉันให้ความโหดร้าย.. The Breath (2009)
Everybody out there has died in vain if we start our future with an act of cruelty.ทุกคนข้างนอกก็จะตายเปล่า ถ้าเราได้มีชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากความโหดร้ายทารุณ 2012 (2009)
Security. We're investigating a cruelty to animal charge.เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ The Mother Lode (2009)
No more innocent lives and bldy beds and cruelty for sport.ไม่ต้องการชีวิตบริสุทธิ์ หรือเตียงโชกเลือด หรือการละเล่นความซาดิสต์ Release Me (2009)
And 3 counts of animal cruelty.และ 3 ครั้งนั้นเป็นเรื่อง การทำร้ายทารุณสัตว์ The Eyes Have It (2009)
I too have known Uther's cruelty.ข้ารู้ถึงความโหดร้ายของเขา The Witch's Quickening (2009)
I'm pretty sure this is animal cruelty, but I love it!ฉันต้องเอาชิพนี่ไปให้เบ็น G-Force (2009)
You were accused of animal cruelty.คุณเคยถูกกล่าวหาว่าทารุณสัตว์ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crueltyCruelty is quite alien to his nature.
crueltyHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
crueltyHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
crueltyHe was treated with great cruelty.
crueltyIt is an act of cruelty to lock a small child in his room.
crueltyI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
crueltyShe gave up eating meat after reading a book about cruelty to animals.
crueltyShe spoke out strongly against cruelty to animals.
crueltyThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
crueltyThe girl was at the mercy of his cruelty.
crueltyThe prisoners were treated with monstrous cruelty.
crueltyThey condemned him for his cruelty to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดุร้าย[n.] (khwām durāi) EN: cruelty   FR: cruauté [f] ; férocité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUELTY    K R UW1 L T IY0
CRUELTY    K R UW1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruelty    (n) (k r uu1 @ l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindesmisshandlung {f}cruelty to children [Add to Longdo]
Tierquälerei {f}cruelty to animals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P) [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture, #29,984 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruelty \Cru"el*ty\ (-t[y^]), n.; pl. {Cruelties} (-t[i^]z).
   [OF. cruelt['e], F. cruaut['e], fr. L. crudelitas, fr.
   crudelis. See {Cruel}.]
   [1913 Webster]
   1. The attribute or quality of being cruel; a disposition to
    give unnecessary pain or suffering to others; inhumanity;
    barbarity.
    [1913 Webster]
 
       Pierced through the heart with your stern cruelty.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A cruel and barbarous deed; inhuman treatment; the act of
    willfully causing unnecessary pain.
    [1913 Webster]
 
       Cruelties worthy of the dungeons of the Inquisition.
 
       Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruelty
   n 1: a cruel act; a deliberate infliction of pain and suffering
      [syn: {cruelty}, {inhuman treatment}]
   2: feelings of extreme heartlessness [syn: {cruelty},
     {mercilessness}, {pitilessness}, {ruthlessness}]
   3: the quality of being cruel and causing tension or annoyance
     [syn: {cruelty}, {cruelness}, {harshness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top