Search result for

crowded

(60 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowded-, *crowded*, crowd, crowde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowded[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
crowded[ADJ] แออัด, See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น, Syn. packed, congested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I met Jimmy in a crowded place we both knew.ผมเลยไปหาจิมมี่ที่คนพลุกพล่าน ที่เก่าของเรา Goodfellas (1990)
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร The Birdcage (1996)
- You look like you're crowded.- ดูเหมือนคุณอึดอัดนะ As Good as It Gets (1997)
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว Titanic (1997)
I hope they're not too crowded.หวังว่าคงไม่แน่นนักนะ Titanic (1997)
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม Fight Club (1999)
Pharmacy crowded?ร้านยาคนแน่นเหรอ Signs (2002)
And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก Love Actually (2003)
The thing that's gonna make it more crowded...แต่ว่า มีบางอย่างที่จะทำให้มัน เบียดขึ้นไปอีก Love Actually (2003)
How did you meet, was it across a crowded room?เจอกันยังไง เธอเปิดประตูออกมา Eating Out (2004)
But I have to warn you, it's gonna be a little crowded in some areas.แต่ฉันขอเตือนพวกนาย ว่าแถวนี้บางพื้นที่มีคนอยู่. Fantastic Four (2005)
It was like something from an old movie... where the sailor sees the girl across the crowded dance floor, turns to his buddy and says,เหมือนกับฉากในหนังเก่าๆ ตอนที่กะลาสีเห็นสาวสวยอีกฟากของฟลอร์เต้นรำ แล้วหันไปบอกเพื่อนเขาว่า "เห็นสาวคนนั้นมั้ย? Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdedAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
crowdedAs the train was crowded, I kept standing all the way to Kyoto.
crowdedA stranger spoke to me on the crowded bus.
crowdedAt that time the train was terribly crowded.
crowdedBut every train is so crowded that whatever we have in our hands doesn't fall even if we let it go.
crowdedDoes it look like the plane will be crowded?
crowdedEverywhere seems to be crowded.
crowdedFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
crowdedHe crowded the books into the shelves.
crowdedHis store is always crowded with customers.
crowdedI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
crowdedI found the hotel crowded with foreign tourists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
อัดแอ[ADJ] crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด[ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร
เนืองแน่น[ADV] crowdedly, See also: multitudinously, Syn. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: ผู้คนยืนต่อซื้อบัตรเข้าชมงานกันอย่างเนืองแน่น
แจจน[ADJ] crowded, Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
จอแจ[ADV] bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded   FR: bondé ; encombré
คนแน่นมาก[adj.] (khon naen māk) EN: crowded   FR: bondé
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais
เนืองแน่น[adj.] (neūang naen) EN: crowded   FR: bondé ; comble ; surpeuplé
ตกคลัก[v.] (tokkhlak) EN: congregate ; be congested ; be over crowded   
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROWDED    K R AW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crowded    (v) (k r au1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P) [Add to Longdo]
過密都市[かみつとし, kamitsutoshi] (n) overcrowded city [Add to Longdo]
空いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train [Add to Longdo]
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P) [Add to Longdo]
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crowded \crowded\ adj.
   1. overfilled or compacted or concentrated; filled to excess;
    as, a crowded program. Opposite of {uncrowded}.
 
   Note: [Narrower terms: {full, jammed, jam-packed, packed}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. filled with a crowd; as, a crowded marketplace.
    [PJC]
 
   3. having an uncomfortable density of people; filled to
    excess with people; as, crowded trains; a crowded theater.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\ (kroud), v. t. [imp. & p. p. {Crowded}; p. pr. &
   vb. n. {Crowding}.] [OE. crouden, cruden, AS. cr[=u]dan; cf.
   D. kruijen to push in a wheelbarrow.]
   1. To push, to press, to shove. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To press or drive together; to mass together. "Crowd us
    and crush us." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by pressing or thronging together; hence, to
    encumber by excess of numbers or quantity.
    [1913 Webster]
 
       The balconies and verandas were crowded with
       spectators, anxious to behold their future
       sovereign.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. To press by solicitation; to urge; to dun; hence, to treat
    discourteously or unreasonably. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To crowd out}, to press out; specifically, to prevent the
    publication of; as, the press of other matter crowded out
    the article.
 
   {To crowd sail} (Naut.), to carry an extraordinary amount of
    sail, with a view to accelerate the speed of a vessel; to
    carry a press of sail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crowded
   adj 1: overfilled or compacted or concentrated; "a crowded
       theater"; "a crowded program"; "crowded trains"; "a young
       mother's crowded days" [ant: {uncrowded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top