Search result for

crock

(57 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crock-, *crock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crock[N] เครื่องปั้นดินเผา, Syn. earthenware jar
crock[N] เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense
crock[N] เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
crock[N] ของชำรุด, See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
crock[N] เขม่า, Syn. carbon black, lampback, smut
crocked[ADJ] เมา (คำสแลง), Syn. drunk, intoxicated
crock up[PHRV] ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. crack up
crockery[N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. dishware
crock of shit[SL] ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
crocked(ครอคทฺ) adj. เมา, Syn. drunk
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware
crocket(ครอค'คิท) n. สิ่งประดับเป็นรูปใบม้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
crock(n) หม้อ,กระปุก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a crock of shit.Palmer now. The Thing (1982)
- Sounds like a crock of shit.- เสียงเหมือนหม้อของอึ The Russia House (1990)
Don't forget Crockie.อย่าลืมเจ้าคร็อกกี้ด้วยฮะ The Cement Garden (1993)
...and Crockie, lots and lots of lovely dreams and no horrid ones.และเจ้าคร็อกกี้ ฝันดีฝันหวาน ไม่มีฝันร้าย The Cement Garden (1993)
- Crockie.- และเจ้าคร็อกกี้ The Cement Garden (1993)
- Crockie, lots and lots of lovely dreams and no horrid ones.- และเจ้าคร็อกกี้ ฝันดี ฝันหวาน ไม่มีฝันร้ายมาย่างกราย The Cement Garden (1993)
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
- Who sold you that crock?ใครบอกนายเรื่องนี้ Rushmore (1998)
Doris Crockford. I can't believe I'm meeting you at last.ดอริส ครอกฟอร์ด ไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบคุณเข้าจนได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's just a bunch of crock.พ่วงกันเป็นโหลเลย Signs (2002)
Crockett!Crockett! The Butterfly Effect (2004)
Hearing Crockett make those awful screams.'... Hearing Crockett make those awful screams. The Butterfly Effect (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วยชาม[N] crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[n. exp.] (thuay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes   FR: vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROCK    K R AA1 K
CROCKER    K R AA1 K ER0
CROCKERY    K R AA1 K ER0 IY0
CROCKETT    K R AA1 K AH0 T
CROCKER'S    K R AA1 K ER0 Z
CROCKFORD    K R AA1 K F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crock    (v) (k r o1 k)
crocks    (v) (k r o1 k s)
crocked    (v) (k r o1 k t)
crockery    (n) (k r o1 k @ r ii)
crocking    (v) (k r o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klepper {m} | Klepper {pl}crock | crocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop [Add to Longdo]
壺焼き;壺焼[つぼやき, tsuboyaki] (n) shellfish cooked in its own shell; sweet potatoes cooked in a crock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\, v. t. [imp. & p. p. {Crocked} (kr[o^]kt); p. pr.
   & vb. n. {Crocking}.]
   To soil by contact, as with soot, or with the coloring matter
   of badly dyed cloth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\, v. i.
   To give off crock or smut.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\, v. t.
   To lay up in a crock; as, to crock butter. --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\ (kr[o^]k), n. [Cf. W. croeg cover, Scot. crochit
   covered.]
   The loose black particles collected from combustion, as on
   pots and kettles, or in a chimney; soot; smut; also, coloring
   matter which rubs off from cloth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\, n.
   A low stool. "I . . . seated her upon a little crock."
   --Tatler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\ (kr[o^]k), n. [AS. croc, croca, crog, croh; akin
   to D. kruik, G. krug, Icel. krukka, Dan. krukke, Sw. kruka;
   but cf. W. crwc bucket, pail, crochan pot, cregen earthen
   vessel, jar. Cf. {Cruet}.]
   Any piece of crockery, especially of coarse earthenware; an
   earthen pot or pitcher.
   [1913 Webster]
 
      Like foolish flies about an honey crock. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crock \Crock\, n.
   1. a person who is worn out with age or illness.
    [PJC]
 
   2. an old person who complains frequently about illness,
    especially imaginary ailments.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crock \crock\, n.
   nonsense; balderdash; humbug; -- usually used in the phrase a
   crock. [slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crock
   n 1: a black colloidal substance consisting wholly or
      principally of amorphous carbon and used to make pigments
      and ink [syn: {carbon black}, {lampblack}, {soot}, {smut},
      {crock}]
   2: nonsense; foolish talk; "that's a crock"
   3: an earthen jar (made of baked clay) [syn: {crock},
     {earthenware jar}]
   v 1: release color when rubbed, of badly dyed fabric
   2: soil with or as with crock

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 crock
  n.
 
   [from the American scatologism crock of shit]
 
   1. An awkward feature or programming technique that ought to be made
   cleaner. For example, using small integers to represent error codes without
   the program interpreting them to the user (as in, for example, Unix make
   (1), which returns code 139 for a process that dies due to {segfault}).
 
   2. A technique that works acceptably, but which is quite prone to failure
   if disturbed in the least. For example, a too-clever programmer might write
   an assembler which mapped instruction mnemonics to numeric opcodes
   algorithmically, a trick which depends far too intimately on the particular
   bit patterns of the opcodes. (For another example of programming with a
   dependence on actual opcode values, see The Story of Mel' in Appendix A.)
   Many crocks have a tightly woven, almost completely unmodifiable structure.
   See {kluge}, {brittle}. The adjectives crockish and crocky, and the nouns
   crockishness and crockitude, are also used.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top