Search result for

criticize

(66 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criticize-, *criticize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criticize[VT] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น, Syn. study, probe
criticize[VI] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate

English-Thai: Nontri Dictionary
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When she has something to criticize.ถ้าเธอมีบางอย่างอยากจะวิจารณ์ There Might be Blood (2008)
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Don't criticize. - I'm not criticizing.อย่าำวิพากษ์วิจารณ์สิ ฉันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ New York, I Love You (2008)
Rising global unrest is causing leaders around the world to criticize the US response to the arrival of the spheres.เกิดจราจลไปทั่วโลก ยังผลให้ผู้นำ ทั่วโลก วิจารณ์ถึงการไร้ความรับผิดชอบของอเมริกันถึงการมาของลูกทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
You criticize without understanding.อย่าวิจารณ์ในสิ่งที่ลูกไม่เข้าใจนะ Invictus (2009)
Rule number one.. never criticize.กฏข้อที่1: ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ The Ugly Truth (2009)
You never criticize.คุณไม่เคยวิจารณ์ The Ugly Truth (2009)
If you criticize creation, you criticize our Lord and you offend us.ถ้าแกวิจารณ์สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น ก็เท่ากับแกวิจารณ์พระองค์ และต่อต้านพวกเรา Agora (2009)
That day that you criticize the heavenly mechanism and you called itวันนั้นที่เจ้าวิจารณ์แบบจำลองสวรรค์ และเจ้าบอกว่ามัน... Agora (2009)
-Just give me permission to criticize her? -yes, I did.เพิ่งจะอนุญาตให้ผมวิพากษ์ วิจารณ์เธองั้นหรอ Connect! Connect! (2009)
I don't mean to criticize, but I thought you were doing this for us.ฉันไม่อยากจะวิจารณ์นะ แต่ฉันคิดว่า คุณกำลังทำมันเพื่อเราอยู่ Everybody Says Don't (2009)
Was in response to you being criticized as a mom?เป็นเพราะคุณโดนวิจารณ์เรื่องความเป็นแม่ Don't Walk on the Grass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticizeAnyone who criticizes him is asking for trouble.
criticizeCriticize a teacher unfairly.
criticizeDon't take it amiss if I criticize your work.
criticizeFar be it from me to criticize, but your dress is rather loud.
criticizeFew, if any, will criticize him.
criticizeHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
criticizeHe can only criticize people behind their backs.
criticizeHe criticized his rival severely.
criticizeHe criticizes a book recently published.
criticizeI don't mind being criticized when I am wrong.
criticizeIn Japan we may criticize the government freely.
criticizeIt is inevitable even if he is criticized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกตราหน้า[V] blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
ยำ[V] criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
วิพากษ์วิจารณ์[V] criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
ติชม[V] criticize, See also: comment, review, observe, Syn. วิจารณ์, วิพากษ์วิจารณ์, ให้ความเห็น, Example: ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการต่างๆ ของทางสถานีได้, Thai definition: แสดงความคิดเห็น, ให้ข้อสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
วิพากษ์[V] criticize, See also: judge, Example: พวกเขามักจะวิพากษ์รัฐบาลชุดนี้ ในบางเนื้อหาอย่างค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: พิจารณาตัดสิน, Notes: (สันสกฤต)
วิพากษ์[V] criticize, See also: judge, Example: พวกเขามักจะวิพากษ์รัฐบาลชุดนี้ ในบางเนื้อหาอย่างค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: พิจารณาตัดสิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize   
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge   FR: critiquer ; commenter ; juger
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITICIZE    K R IH1 T AH0 S AY2 Z
CRITICIZED    K R IH1 T AH0 S AY2 Z D
CRITICIZES    K R IH1 T AH0 S AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criticize    (v) (k r i1 t i s ai z)
criticized    (v) (k r i1 t i s ai z d)
criticizes    (v) (k r i1 t i s ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
眼高手低[がんこうしゅてい, gankoushutei] (n) able to criticize but not to create (criticise) [Add to Longdo]
群盲象を評す[ぐんもうぞうをひょうす, gunmouzouwohyousu] (exp) (id) (sens) (See 群盲象を撫でる) the mediocre have no right to criticize the great [Add to Longdo]
群盲象を撫でる;群盲象を撫ず[ぐんもうぞうをなでる(群盲象を撫でる);ぐんもうぞうをなず(群盲象を撫ず), gunmouzouwonaderu ( gunmou zou wo nade ru ); gunmouzouwonazu ( gunmou zou wo nazu )] (exp,v1) (sens) the mediocre have no right to criticize the great [Add to Longdo]
申し分のない;申し分の無い;申分のない;申分の無い[もうしぶんのない, moushibunnonai] (exp,adj-i) no objection; nothing to criticize (criticise) [Add to Longdo]
申し分無い(P);申し分ない[もうしぶんない, moushibunnai] (adj-i) no objection; nothing to criticize; nothing to criticise; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
選りに選って[よりによって, yoriniyotte] (exp) (uk) of all things; expression used to criticize a poor decision [Add to Longdo]
難じる[なんじる, nanjiru] (v1,vt) (See 難ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]
難ずる[なんずる, nanzuru] (vz,vt) (See 難じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] criticize; discuss, #3,022 [Add to Longdo]
批判[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, ] criticize, #5,106 [Add to Longdo]
非议[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, / ] criticize, #21,248 [Add to Longdo]
夹板气[jiā bǎn qì, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] criticized by both sides, #163,908 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 criticize \criticize\ v. t.
   same as {criticise}; as, The paper criticized the new movie.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 criticize
   v 1: find fault with; express criticism of; point out real or
      perceived flaws; "The paper criticized the new movie";
      "Don't knock the food--it's free" [syn: {knock},
      {criticize}, {criticise}, {pick apart}] [ant: {praise}]
   2: act as a critic; "Those who criticize others often are not
     perfect, either" [syn: {criticize}, {criticise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top