Search result for

crimson

(60 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crimson-, *crimson*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crimson[VI] กลายเป็นสีแดงเข้ม
crimson[ADJ] ซึ่งมีสีแดงเข้ม, Syn. deep-red
crimson[VT] ทำให้เป็นสีแดงเข้ม
crimson[N] สีแดงเข้ม, Syn. deep red

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crimson(คริม'เซิน) n.,adj. สีแดงเข้ม,สีแดงเลือดหมู,สารสีแดงเข้ม,สีย้อมแดงเข้ม vt.,vi. ทำให้เป็นสีแดงเข้ม,กลายเป็นสีแดงเข้ม., See also: crimsonness n. ดูcrimson

English-Thai: Nontri Dictionary
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
crimson(vi) มีสีแดงเลือดนก,มีสีเลือดหมู,มีสีแดงเข้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's turning prematurely crimson?เขาเป็นโรค Crimson รึเปล่า? Adverse Events (2008)
Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks.Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks. The Twilight Saga: New Moon (2009)
I'll use my crimson arc toฉันจะใช้เส้นโค้งสีแดง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
You know, I've already apologized in The Crimson to the ABHW, to Fuerza Latina, and to any women at Harvard who may have been insulted, as I take it that they were.คุณรู้ไหม ผมได้ขอโทษไปหมดแล้ว ในหนังสือพิมพ์ ถึ ต่อฟัวเออร์ซ่า ลาติน่า รวมทั้งผู้หญิงฮาวเวิร์ดทุกคน ที่ผมได้ล่วงเกินไป The Social Network (2010)
That's exactly what we said to him. He's giving us the finger in The Crimson.อย่างที่พวกเราพูดกับมันเลย หมอนี่มันเย้ยเราผ่านนสพ.คริมสัน The Social Network (2010)
We're not starting a knife fight in The Crimson.เราจะไม่ทะเลาะกัน ผ่านนสพ.คริมสันนะ The Social Network (2010)
It's gonna be in The Crimson tomorrow.พรุ่งนี้คงจะลงในนสพ.คริมสัน The Social Network (2010)
I have here an article from The Crimson...ผมมีบทความจากนสพ.คริมสัน The Social Network (2010)
Our litigators are capable of finding a Crimson article.ฝ่ายกฎหมายเรามีความสามารถ ในการหาบทความจากคริมสันได้ The Social Network (2010)
No, and settle down, please. I have here an article from The Crimson...เปล่า ใจเย็นๆ บทความมันมาจากนสพ.คริมสัน... The Social Network (2010)
That's OK.I was just immersed in the world of, er, King Crimson and The World of War-craft.ไม่มีปัญหา ผมแค่มัวแต่ลอยอยู่กับโลกบนสวรรค์ เอ่อ... บนสวรรค์แห่งความมืดและบนสวรรค์แห่งเกมส์วอร์คราฟ Episode #1.3 (2010)
♪ and we'll roll ♪ ♪ roll that crimson ♪ Daniel.อีกอย่าง เธอก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน แดนเนียล Duplicity (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crimsonGive me these 8 crimson apples please.
crimsonI glare resentfully at the crimson letter, is this the infamous red-paper draft notice?
crimsonThe western sky glowed with crimson.
crimsonThe western sky glows crimson.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดงเข้ม[ADJ] crimson, See also: deep red, maroon, Syn. สีแดงเข้ม, Example: ชาวเขมรส่วนใหญ่จะปลูกเรือนด้วยอิฐฉาบปูน และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงเข้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon   FR: cramoisi
นกหัวขวานอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān ok daēng) EN: Crimson-breasted Woodpecker   FR: Pic à plastron rouge [m]
นกหัวขวานปีกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān pīk daēng) EN: Crimson-winged Woodpecker   FR: Pic grenadin [m]
นกกาฝากอกสีเลือดหมู[n. exp.] (nok kāfāk ok sī leūat mū) EN: Crimson-breasted Flowerpecker   FR: Dicée poignardé [m] ; Dicée à poitrine rouge [m]
นกกินปลีคอแดง[n. exp.] (nok kin plī khø daēng) EN: Crimson Sunbird   FR: Souimanga siparaja [m] ; Souimanga rouge [m]
สีแดงเข้ม[adj.] (sī daēng khem) EN: crimson   
สีเลือดหมู[adj.] (sī leūat mū) EN: crimson ; maroon   FR: cramoisi ; rouge sang

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIMSON    K R IH1 M Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crimson    (v) (k r i1 m z n)
crimsons    (v) (k r i1 m z n z)
crimsoned    (v) (k r i1 m z n d)
crimsoning    (v) (k r i1 m z n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pennantsittich {m} [ornith.]Crimson Rosella [Add to Longdo]
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz [Add to Longdo]
Karminvogel {m} [ornith.]Crimson Fruitcrow [Add to Longdo]
Scharlachtrugschmätzer {m} [ornith.]Crimson Chat [Add to Longdo]
Sonnenastrild {m} [ornith.]Crimson Finch [Add to Longdo]
Karmesinastrild {m} [ornith.]Crimson Seedcracker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリムソン;クリムゾン[, kurimuson ; kurimuzon] (n) crimson [Add to Longdo]
クリムソンレーキ[, kurimusonre-ki] (n) crimson lake [Add to Longdo]
金宝樹[きんぽうじゅ;キンポウジュ, kinpouju ; kinpouju] (n) (uk) crimson bottlebrush; Callistemon citrinus [Add to Longdo]
血鯛[ちだい;チダイ, chidai ; chidai] (n) (uk) crimson sea bream (Evynnis japonica) [Add to Longdo]
[もみ, momi] (n) (1) deep red; crimson; (2) (べに only) rouge; lipstick; (P) [Add to Longdo]
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset) [Add to Longdo]
紅蓮[ぐれん, guren] (n) crimson; crimson lotus flower [Add to Longdo]
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae) [Add to Longdo]
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe [Add to Longdo]
深紅;真紅[しんく;しんこう(深紅), shinku ; shinkou ( shinku )] (n) deep crimson [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] crimson silk; deficiency; to stitch [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] crimson [Add to Longdo]
艳红色[yàn hóng sè, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] crimson [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimson \Crim"son\ (kr[i^]m"z'n), n. [OE. crimson, OF.
   crimoisin, F. cramoisi (cf. Sp. carmesi.) LL. carmesinus, fr.
   Ar. qermazi, fr. qermez crimson, kermes, fr. Skr. k[.r]mija
   produced by a worm; k?mi worm or insect + jan to generate;
   akin to E. kin. CF. {Carmine}, {Kermes}.]
   A deep red color tinged with blue; also, red color in
   general.
   [1913 Webster]
 
      Though your sins be as scarlet, they shall be as white
      as snow; though they be red like crimson, they shall be
      as wool.                 --Is. i. 18.
   [1913 Webster]
 
      A maid yet rosed over with the virgin crimson of
      modesty.                 --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimson \Crim"son\, a.
   Of a deep red color tinged with blue; deep red. "A crimson
   tide." --Mrs. Hemans.
   [1913 Webster]
 
      The blushing poppy with a crimson hue.  --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimson \Crim"son\, v. t. [imp. & p. p. {Crimsoned} (-z'nd); p.
   pr. & vb. n. {Crimsoning}.]
   To dye with crimson or deep red; to redden.
   [1913 Webster]
 
      Signed in thy spoil and crimsoned in thy lethe. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimson \Crim"son\, v. t.
   To become crimson; to blush.
   [1913 Webster]
 
      Ancient towers . . . beginning to crimson with the
      radiant luster of a cloudless July morning. --De
                          Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crimson
   adj 1: of a color at the end of the color spectrum (next to
       orange); resembling the color of blood or cherries or
       tomatoes or rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy},
       {blood-red}, {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red},
       {crimson}, {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}]
   2: characterized by violence or bloodshed; "writes of crimson
     deeds and barbaric days"- Andrea Parke; "fann'd by Conquest's
     crimson wing"- Thomas Gray; "convulsed with red rage"- Hudson
     Strode [syn: {crimson}, {red}, {violent}]
   3: (especially of the face) reddened or suffused with or as if
     with blood from emotion or exertion; "crimson with fury";
     "turned red from exertion"; "with puffy reddened eyes"; "red-
     faced and violent"; "flushed (or crimson) with embarrassment"
     [syn: {crimson}, {red}, {reddened}, {red-faced}, {flushed}]
   n 1: a deep and vivid red color [syn: {crimson}, {ruby}, {deep
      red}]
   v 1: turn red, as if in embarrassment or shame; "The girl
      blushed when a young man whistled as she walked by" [syn:
      {blush}, {crimson}, {flush}, {redden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top