Search result for

criminals

(38 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criminals-, *criminals*, criminal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminalsอาชญากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
Oh, criminals in this town used to believe in things.ผู้ร้ายเมืองนี้เคยเชื่อในเรื่อง The Dark Knight (2008)
We're hearing he's doing good, criminals are running scared.เราได้ยินว่าเขาทำดี พวกผู้ร้ายกลัวเขาหมด The Dark Knight (2008)
Five hundred and forty-nine criminals at once.อาชญากรพร้อมกัน 549 กระทง The Dark Knight (2008)
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย The Dark Knight (2008)
He locked up half of the city's criminals, and he did it without wearing a mask.เขาจับอาชญากรไปแล้วครึ่งเมือง เขาทำได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากาก The Dark Knight (2008)
Criminals aren't complicated, Alfred.อาชญากรไม่คิดซับซ้อนหรอก อัลเฟรด The Dark Knight (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
The criminals you arrested would be released and Jim Gordon will have died for nothing.ผู้ร้ายทุกคนที่คุณจับไป จะถูกปล่อย และจิม กอร์ดอน จะตายเปล่า The Dark Knight (2008)
You have inspired good. But you spat in the faces of Gotham's criminals.คุณก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม แต่คุณเหยียบ ย้ำบนหน้าผู้ร้ายของก๊อธแธม The Dark Knight (2008)
All this current system is doing... is putting money in the hands of criminals... and it's making ordinary people like you and me deal with those criminals.สิ่งที่ระบบยุติธรรมในปัจจุบันกำลังทำ คือยัดเงินใส่มือพวกอาชญากร แล้วทำให้คนธรรมดาอย่างคุณกับผม รับมือกับอาชญากรพวกนั้น Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criminalsBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
criminalsCriminals are deprived of social rights.
criminalsCriminals generally do not single out police officers.
criminalsIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them.
criminalsIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
criminalsIsn't that the most humane punishment for criminals?
criminalsMany criminals in America are addicted to drugs.
criminalsThe attitude of the court toward young criminals is different from its attitude toward adult criminals.
criminalsThe criminals have all been apprehended.
criminalsThe police are inquiring into his connections with the criminals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ[N] criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIMINALS    K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALS'    K R IH1 M AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criminals    (n) (k r i1 m i n l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
座敷牢[ざしきろう, zashikirou] (n) (Edo-period) room for confining criminals or lunatics [Add to Longdo]
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]
人足寄場[にんそくよせば, ninsokuyoseba] (n) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period) [Add to Longdo]
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid [Add to Longdo]
二人組[ににんぐみ;ふたりぐみ, niningumi ; futarigumi] (n) (1) twosome; duo; (2) pair (of criminals) [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
捕り縄[とりなわ, torinawa] (n) rope for tying criminals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top