Search result for

cretin

(33 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cretin-, *cretin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cretinismสภาพแคระโง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cretinเตี้ยแคระ [การแพทย์]
Cretinismครีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
cretinismเครทินิซึม, โรคที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไทรอกซินในวัยเด็ก มีผลทำให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญช้ากว่าเด็กปกติ เช่น มีรูปร่างเตี้ยแคระและถ้าเป็นมากจะทำให้ปัญญาอ่อนด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cretinism, Athyreoticต่อมธัยรอยด์ไม่เจริญตามปกติ [การแพทย์]
Cretinism, Athyroticอธัยโรติคคริตินิสม์ [การแพทย์]
Cretinism, Endemicธัยรอยด์พร่องเฉพาะถิ่นในทารก,การขาดไอโอดีนในอาหาร [การแพทย์]
Cretinism, Goitrousชนิดที่มีคอพอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you illiterate cretins! - Hold him!-ไอ้พวกงี่เง่า ไม่รู้คุณค่าของหนังสือ! Inkheart (2008)
You cretin Jew!ไอ้โง่ยิว! The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You're a cretin.นายโง่รึป่าว Chuck Versus the Predator (2009)
It's not a cane, you cretin. It's a walking stick.เจ้าโง่นี่ไม่ใช่ไม้เท้า นี่มันไม้ค้ำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You know, no, that was for web cretins.ไม่นะ นั่นมันเวบกิ๊กก๊อกน่ะ The Social Network (2010)
Out of my restaurant! Cretino!ช่วยออกไปจากร้านอาหารของฉัน! Unaired Pilot (2010)
Geez, that Mike, that grunting dead-eyed cretin sucker-punching me in the-โธ่เอ้ย ไมค์ นั่งเป็นคนแคระงั่งหายใจทิ้ง ซื่อบื้อไม่รู้สึกรู้สา เตะฉัน ชกเข้าใบหน้าฉันเต็มๆ Bullet Points (2011)
So busy, in fact, that I don't have time to go to Human Resources and tell them what a disgusting, harassing cretin they have working here as an orderly.ยุ่งจนไม่มีเวลา แวะไปที่แผนกบุคคล แล้วถามเขาว่า เขาว่าจ้างไอ้ทุเรศลามกตัวแคระ Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
I'd love to. Except I think you're a cretin.ฉันก็ชอบหรอกนะ เว้นแต่ ฉันคิดว่าเธอมันซื่อบื้อ Last Temptation (2011)
We're both here for a different reason than these other leering cretins, and yet the net result is the same.เราทั้งคู่มาที่นี่ด้วยเหตุผลที่แตกต่าง จากพวกปัญญาอ่อนที่ชายตามองอยู่ และตอนนี้ผลที่ออกมาก็เหมือนกัน Buck the System (2012)
I believed she more than earned the right, you disgusting cretin.ฉันจะฟัง Life Matters (2013)
Your brother is a cretin.พี่ชายคุณน่ะเป็นคนโง่ Potentia Noctis (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่อเบ้อ[X] (soēboē) FR: crétin ; abruti

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cretin    (n) (k r e1 t i n)
cretins    (n) (k r e1 t i n z)
cretinous    (j) (k r e1 t i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idiot {m} | Idioten {pl}cretin | cretins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレチン病[クレチンびょう, kurechin byou] (n) cretinism [Add to Longdo]
セクレチン[, sekurechin] (n) secretin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cretin \Cre"tin\ (kr[=e]"t[i^]n), n. [F. cr['e]tin; of uncertain
   origin.]
   One afflicted with cretinism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cretin
   n 1: a person of subnormal intelligence [syn: {idiot},
      {imbecile}, {cretin}, {moron}, {changeling}, {half-wit},
      {retard}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cretin
  /kret'in/, /kree?tn/, n.
 
   Congenital {loser}; an obnoxious person; someone who can't do anything
   right. It has been observed that many American hackers tend to favor the
   British pronunciation /kret'in/ over standard American /kree'tn/; it is
   thought this may be due to the insidious phonetic influence of Monty
   Python's Flying Circus.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top