Search result for

creepy

(37 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creepy-, *creepy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creepy[ADJ] ที่เคลื่อนไหวช้า
creepy[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ากลัว, Syn. disgusting, spooky
creepy-crawly[N] สิ่งที่ไต่ยั้วเยี้ยะ (คำสแลง)
creepy-crawly[SL] แมลง
creepy-crawly[SL] แมงมุม
creepy-crawly[SL] หนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Creepy.น่าขนลุก Today I Do (2011)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It wouldn't be creepy if you'dมันจะไม่น่าขนลุกเลย Chuck in Real Life (2008)
Don't act like I'm some creepy older guy.อย่าทำเหมือนฉันเป็นวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนสิ There Might be Blood (2008)
And for the record, it was a lot less creepy yesterday.นั่นเป็นความคิดผมเองแหล่ะ Committed (2008)
It sounds less creepy If you say shoes.ฟังดูประชดนะ Adverse Events (2008)
Less creepy, more gay.ประชดเล็กน้อย\ ดูเป็นตุ๊ดมากกว่า Adverse Events (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The girl's in danger, the dog saves her from the creepy English guy, we get it.เด็กอยู่ในอันตราย หมาไปช่วยเธอจากผู้ร้าย เข้าใจละ Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepyA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
creepyDon't burst out laughing like that. It's creepy.
creepyFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
creepyWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPY    K R IY1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creepy    (j) (k r ii1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creepy \Creep"y\ (kr[=e]p"[y^]), a.
   Crawly; having or producing a sensation like that caused by
   insects creeping on the skin. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      One's whole blood grew curdling and creepy. --R.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creepy
   adj 1: annoying and unpleasant; "some creepy kids were bothering
       her"
   2: causing a sensation as of things crawling on your skin; "a
     creepy story"; "I had a creepy-crawly feeling" [syn:
     {creepy}, {creepy-crawly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top