Search result for

creeping

(40 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeping-, *creeping*, creep
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Creeping (lag) of aneroid barometerความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You telling me that the thing ain't creeping the shit out of you?นายไม่กลัวเรื่องพวกนี้เลยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
Creeping into Shield Hall uninvited.แอบเข้ามาในหอเกราะ โดยไม่ได้รับเชิญ Outlander (2008)
It's gonna start creeping up, and she's gonna lose this one.ว่ามันจะเริ่มถีบตัวสูงขึ้น และเธอจะเสียมันไป They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
- Stop calling me that. It's creeping me out.เลิกเรียกแบบนั้นซะที ได้ยินแล้วมันหงุดหงิดนะ 2012 (2009)
You're creeping me out.นายทำให้ฉันกลัวว่ะ Sigh (2009)
Creeping up on a bereaved man at a murder scene is not very bright.พวกเราทุกคนเสียใจอย่างมาก กับการตายของเอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
No creeping doubts?ไม่มีข้อสงสัยคืบคลาน? Inception (2010)
Besides creeping us out, why are you telling us this?คุณบอกเราทำไมคะ? Funk (2010)
Did you think it would be funny to put on a pair of her panties and jump around, but it wound up just creeping her out?นายคิดว่ามันจะตลก ถ้าใส่กางเกงในของเธอ กระโดดโลดเต้น แต่ลงเอยทำให้เธอขวัญหนีเหรอ The Wheaton Recurrence (2010)
Why doesn't she just take her "D"-list gang and go home instead of sitting here and creeping me out?ทำไมเค้าไม่กลับบ้านไป แทนจะมานั่งให้ฉันขยะแขยง? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I saw you creeping out of her room the other night.เห็นเธอแอบย่องออกจากห้องคืนก่อน Friends with Benefits (2011)
You're creeping me out.คุณกำลังทำให้ผมอยากไป Moments in the Woods (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepingI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาวัลย์[N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
สะระแหน่ประดับ [n. exp.] (saranaē pradap) EN: Creeping charley   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPING    K R IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeping    (v) (k r ii1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
クリーピングインフレ[, kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリーピングインフレーション[, kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera) [Add to Longdo]
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens) [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酱草[cù jiāng cǎo, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄤ ㄘㄠˇ, / ] creeping oxalis; edelweiss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creep \Creep\ (kr[=e]p), v. t. [imp. {Crept} (kr[e^]pt) ({Crope}
   (kr[=o]p), Obs.); p. p. {Crept}; p. pr. & vb. n. {Creeping}.]
   [OE. crepen, creopen, AS. cre['o]pan; akin to D. kruipen, G.
   kriechen, Icel. krjupa, Sw. krypa, Dan. krybe. Cf. {Cripple},
   {Crouch}.]
   1. To move along the ground, or on any other surface, on the
    belly, as a worm or reptile; to move as a child on the
    hands and knees; to crawl.
    [1913 Webster]
 
       Ye that walk
       The earth, and stately tread, or lowly creep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To move slowly, feebly, or timorously, as from
    unwillingness, fear, or weakness.
    [1913 Webster]
 
       The whining schoolboy . . . creeping, like snail,
       Unwillingly to school.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a guilty thing, I creep.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To move in a stealthy or secret manner; to move
    imperceptibly or clandestinely; to steal in; to insinuate
    itself or one's self; as, age creeps upon us.
    [1913 Webster]
 
       The sophistry which creeps into most of the books of
       argument.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Of this sort are they which creep into houses, and
       lead captive silly women.       --2. Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To slip, or to become slightly displaced; as, the
    collodion on a negative, or a coat of varnish, may creep
    in drying; the quicksilver on a mirror may creep.
    [1913 Webster]
 
   5. To move or behave with servility or exaggerated humility;
    to fawn; as, a creeping sycophant.
    [1913 Webster]
 
       To come as humbly as they used to creep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To grow, as a vine, clinging to the ground or to some
    other support by means of roots or rootlets, or by
    tendrils, along its length. "Creeping vines." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a sensation as of insects creeping on the skin of
    the body; to crawl; as, the sight made my flesh creep. See
    {Crawl}, v. i., 4.
    [1913 Webster]
 
   8. To drag in deep water with creepers, as for recovering a
    submarine cable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeping \Creep"ing\, a.
   1. Crawling, or moving close to the ground. "Every creeping
    thing." --Gen. vi. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Growing along, and clinging to, the ground, or to a wall,
    etc., by means of rootlets or tendrils.
    [1913 Webster]
 
       Casements lined with creeping herbs. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Ceeping crowfoot} (Bot.), a plant, the {Ranunculus repens}.
    
 
   {Creeping snowberry}, an American plant ({Chiogenes
    hispidula}) with white berries and very small round leaves
    having the flavor of wintergreen.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeping
   n 1: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging
      the body; "a crawl was all that the injured man could
      manage"; "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl},
      {crawling}, {creep}, {creeping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top