Search result for

creeper

(52 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeper-, *creeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creeper[N] ไม้เลื้อย
creeper[N] สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creepers (slang ) รองเท้าส้นตึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get out of here, creeper.ไปให้พ้น ไอ้จิ้งจก Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
He gave her some fake creeper name.มันบอกว่าตัวเองชื่อบ้าอะไรสักอย่าง I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Move your busted creeper ass. Now.เขยิบก้นเน่าๆของนายไปซะ I Kissed a Girl (2011)
Got us a creeper, Governor.เจอพวกสัตว์เลื้อยคลานว่ะ .. ท่านผู้ว่า Walk with Me (2012)
creeper think he got nothing to lose ♪ไอ้บ้านั้นมันคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว Say the Word (2012)
Morning, creeper.อรุณสวัสดิ์ วัลลี Bag Man (2013)
NSA creeper.NSA creeper Exigent Circumstances (2013)
That was a church house creeper.ตดแบบเล็ดออกมาด้วย Bad Grandpa (2013)
Once, I caught him alone in my bunk, like some sort of creeper.ผมเคยจับได้ว่าเขาอยู่ในห้องผมคนเดียว เหมือนพวกโรคจิต Closure (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา[N] vine, See also: creeper, Thai definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine   
นกเปลือกไม้[n.] (nok pleūak māi) EN: Brown-throated Treecreeper   FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[n. exp.] (phakbung rūa) EN: Railway Creeper   
วัลย์ [n.] (wan) EN: creeper   
วัลลี[n.] (wanlī) EN: creeper   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeper    (n) (k r ii1 p @ r)
creepers    (n) (k r ii1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriecher {m} | Kriecher {pl}creeper | creepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica) [Add to Longdo]
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris) [Add to Longdo]
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeper \Creep"er\ (kr[=e]p"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, creeps; any creeping thing.
    [1913 Webster]
 
       Standing waters are most unwholesome, . . . full of
       mites, creepers; slimy, muddy, unclean. --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant that clings by rootlets, or by tendrils, to
    the ground, or to trees, etc.; as, the Virginia creeper
    (Ampelopsis quinquefolia).
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A small bird of the genus {Certhia}, allied to the
    wrens. The brown or common European creeper is {Certhia
    familiaris}, a variety of which (var. Americana) inhabits
    America; -- called also {tree creeper} and {creeptree}.
    The American black and white creeper is {Mniotilta varia}.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of patten mounted on short pieces of iron instead
    of rings; also, a fixture with iron points worn on a shoe
    to prevent one from slipping.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. A spurlike device strapped to the boot, which enables
    one to climb a tree or pole; -- called often {telegraph
    creepers}.
    [1913 Webster]
 
   6. A small, low iron, or dog, between the andirons.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. An instrument with iron hooks or claws for dragging at
    the bottom of a well, or any other body of water, and
    bringing up what may lie there.
    [1913 Webster]
 
   8. Any device for causing material to move steadily from one
    part of a machine to another, as an apron in a carding
    machine, or an inner spiral in a grain screen.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. (Arch.) Crockets. See {Crocket}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeper
   n 1: any plant (as ivy or periwinkle) that grows by creeping
   2: a person who crawls or creeps along the ground [syn:
     {crawler}, {creeper}]
   3: any of various small insectivorous birds of the northern
     hemisphere that climb up a tree trunk supporting themselves
     on stiff tail feathers and their feet [syn: {creeper}, {tree
     creeper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top