Search result for

creative

(74 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creative-, *creative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creative[ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่ม, See also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์, Syn. imaginative, productive
creative[ADJ] ซึ่งสามารถสร้าง
creative[N] บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม
creatively[ADV] อย่างสร้างสรรค์, Syn. differently, originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren

English-Thai: Nontri Dictionary
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativeการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creative abilityการสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative ability in businessการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Creative ability in scienceการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creative ability in technologyการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Creative commonsสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
การกำหนดสิทธิ์ที่เจ้าของงาน (มักใช้กับเอกสารดิจิทัล) ที่อนุญาตให้ผู้อื่นนำงานของตนเองไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อใช้ครีเอทีฟคอมมอนส์ เจ้าของผลงานสามารถมอบสิทธิ์ที่ตนเองเห็นสมควรให้กับผู้ที่ต้องการใช้ผลงานได้ เช่น สิทธิ์ในการทำซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดง ดัดแปลง โดยไม่ต้องขออนุญาตกลับมาที่เจ้าของผลงาน โดยในขณะเดียวกันก็เลือกสงวนลิขสิทธิ์บางประการ (Some rigths reserved) เช่น สิทธิ์ในการได้รับการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของผลงานต้นฉบับ (Attribution - by) การห้ามดัดแปลงผลงาน (No derivative- nd) การห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (Noncommercial -nc) และการกำหนดให้ต้องเผยแพร่ผลงานที่ถูกต่อยอดหรือดัดแปลง ภายใต้สัญญาอนุญาตฉบับเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น (Share alike - sa) เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลงานจะถูกเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ถูกใครสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการต่อผลงานที่ดัดแปลงแล้ว (ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาตให้ทำเช่นนั้น) สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์มักจะใช้กับเอกสารดิจิทัลในทุกรูปแบบ การประกาศทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการฝังสัญญาฯ ไปกับเอกสารหรือการเขียนประกาศาทางหน้าเว็บไซต์ พร้อม banner กำกับ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Creative Commons (CC)ครีเอทีฟคอมมอนส์, องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด เช่น ต้องระบุที่มาของสื่อ (Attribution :by) ห้ามใช้ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creative Intelligence/Quotientความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหา [สุขภาพจิต]
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Creative Common (n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike)
See also: S. copyleft,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shapiro and I had creative differences,คุณแชฟฟิโรกับผมมีความคิดที่แตกต่างกันนิดหน่อย New Haven Can Wait (2008)
Inviting writers for a creative writing class.เรียนเชิญ บรรดานักเขียน เข้ากิจกรรมการสร้งสรรค์การเขียน Heartbreak Library (2008)
And get this! I found some styrofoam and I stuffed it inside which I thought both kind of creative and ironic.ฉันยัดโฟมใยสังเคราะห์ให้นายด้วย Bolt (2008)
Creative ones yeah, like a kinda artists and musicians giveฉันขอโทษ... ฉันไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน? The Eye (2008)
This is just a poem for my creative writing class.มันก็แค่กลอนที่ผมเขียน ในวิชาเขียนสร้างสรรค์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"The Jew is not creative, but destructive.พวกยิว ไม่ได้สร้างสรรค์ หากแต่ เป็นผู้ทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I wanted to finish up some creative projects and stuff that I've been working on around here.ผมอยากจะทำงานบางอย่างให้เสร็จ และอะไรที่ทำเอาไว้ ให้เสร็จ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We'll need to get creative.เราต้องมีวิธีที่สร้างสรรค์กว่านี้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I could always get creative.ผมคิดว่าน่าจะมีวิธี I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Stadiums, groupies, drugs, creative differences, and then what?สเตเดี่ยม, แฟนเพลง, พวกติดยา ความเห็นแตกแยก และหลังจากนั้น? Chuck Versus the Best Friend (2009)
Ghosts getting creative -- Well, that's super.เดี๋ยวนี้ผีมันเริ่มสร้างสรรอะไรแปลกๆ นะ -เล่นแบบนี้มัน After School Special (2009)
Grasshopper, you're gonna have to get creative to impress me.ไม่เอาน่า ลูกศิษย์ข้า จะทำให้อาจารย์ประทับใจ มันต้องครีเอทหน่อยสิ On the Head of a Pin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creativeHe is barren of creative spirit.
creativeHope, not fear, is the creative principle in human affairs.
creativeMachinery rods work of creative interest.
creativeOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
creativePaul's knowledge of creative bookkeeping has been the secret of his ability to get all the staffing he needs.
creativeTelevision can dull our creative power.
creativeTheir effect becomes more important every day, but they are not creative and cannot exercise value judgements.
creativeThe place was alive with creative young people.
creativeThis is a product of our own creative activity.
creativeWe adults shouldn't destroy the intelligent and creative capacity of children.
creativeWhen the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.
creativeYou must be creative in composing a piece of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการศิลปะ[N] art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit sāngsan) EN: creativity ; creative thinking   FR: créativité [f]
กิจกรรมบันเทิง[n. exp.] (kitjakam banthoēng) EN: recreational activities ; recreation   FR: activité récréative [f]
งานออกแบบ[n.] (ngān økbaēp) EN: creative design ; design   FR: création [f]
ศิวลึงค์[X] (Siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power   
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[org.] (Sūn sāngsan ngān økbaēp) EN: Thailand Creative & Design Center (TCDC)   FR: Centre thaïlandais de création et de design (TCDC) [m]
วงการศิลปะ[n. exp.] (wongkān sinlapa) EN: art circles ; creative circles   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATIVE    K R IY0 EY1 T IH0 V
CREATIVELY    K R IY0 EY1 T IH0 V L IY0
CREATIVENESS    K R IY0 EY1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creative    (j) (k r ii1 ei1 t i v)
creatively    (a) (k r ii1 ei1 t i v l ii)
creativeness    (n) (k r ii1 ei1 t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturschaffende {m,f}; Kulturschaffendercreative artist [Add to Longdo]
Schaffensdrang {m}creative urge [Add to Longdo]
Schaffenskraft {f}creative power [Add to Longdo]
Schöpfergeist {m} | Schöpfergeister {pl}creative genius | creative geniuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
クリエーティブ(P);クリエイティヴ(P);クリエイティブ[, kurie-teibu (P); kurieiteivu (P); kurieiteibu] (adj-na) creative; (P) [Add to Longdo]
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency [Add to Longdo]
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group [Add to Longdo]
クリエイティブコンテンツ[, kurieiteibukontentsu] (n) {comp} creative content [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
失敗作[しっぱいさく, shippaisaku] (n) failed creative work; flop; dud; bomb [Add to Longdo]
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality [Add to Longdo]
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing [Add to Longdo]
創作的[そうさくてき, sousakuteki] (adj-na) creative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] creative; creativity [Add to Longdo]
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] creativeness; creativity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creative \Cre*a"tive\ (-t?v), a.
   Having the power to create; exerting the act of creation.
   "Creative talent." --W. Irving.
   [1913 Webster]
 
      The creative force exists in the germ.  --Whewell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creative
   adj 1: having the ability or power to create; "a creative
       imagination" [syn: {creative}, {originative}] [ant:
       {uncreative}]
   2: promoting construction or creation; "creative work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top