Search result for

crawling

(40 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crawling-, *crawling*, crawl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawling[N] การคลาน, Syn. crawl, creep, creeping

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crawlingการคลาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
Like fuck is it. It's crawling with those things.ใช่ก็บ้าแล้ว ไอ้พวกนั้นยั้วเยี้ยเต็มไปหมด Episode #1.5 (2008)
Please, they're crawling in my mouth. Please, I beg you, get them off.มันกำลังคลานเข้าปากฉันแล้ว เอามันออกไปที ขอร้องล่ะ The Dark Knight (2008)
He's going to come crawling out of his hole and right into sammy's arms, and then he and our escape are gone forever.สโกฟิลด์มันต้องคลานไปสู่อ้อมแขนของแซมมี่แน่ แล้วมันกับอิสรภาพของเรา จะต้องมลายหายไปตลอดกาล Dirt Nap (2008)
And vomit is in your hair don't come crawling back.และอาการอยากอาเจียนที่ฝังอยู่ในสมอง ...อย่าคลานกลับมาก็แล้วกัน Boxed In (2008)
The place is crawling.่ส่วนนั้นเข้าไปได้ยาก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I mean, security's crawling all over the place.ผมหมายถึง ฝูง รปภ. อยู่กันเต็มไปหมด Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I mean, we jump her, we gotta jump the guys she's with, and God knows how many other agents are gonna come crawling out of the woodwork like ants.ฉันหมายถึงถ้าเราบุกเข้าถึงตัวหล่อนได้ เราก็ได้ปะทะกับพวกนั้นด้วย และแม้แต่พระเจ้าก็รู้ว่าพวกมันจะคลานออกมาก จากรังไม้เหมือนพวกมด Cowboys and Indians (2009)
The moment I see your face, it feels like bugs are crawling all over my body.เวลาที่ฉันเห็นหน้านาย, มันรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่อยู่บนตัวฉัน Episode #1.2 (2009)
And, uh, that keyboard is crawling in E coli, because I know for a fact Ms. Hoffmeyer doesn't wash her hands after doing number twos.และคีย์บอร์ดนั่น มีแต่แบคทีเรีย เพราะฉันรู้ว่า คุณฮอฟไมเยอร์ ไม่ได้ล้างมือหลังปลดทุกข์ Showmance (2009)
I know. Her people are crawling all over the place.ฉันรู้ มีคนของเธออยู่เต็มไปหมด Episode #3.3 (2009)
This city is crawling with cupids.เมืองนี้มีกามเทพตั้งเยอะแยะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crawlingHe came crawling to me to ask for a loan.
crawlingI felt something crawling on my back.
crawlingI felt something crawling up my arm.
crawlingThat hut is crawling with lizards and insects.
crawlingThe area around the melting ice cream was crawling with ants.
crawlingThe baby is crawling.
crawlingThe baby was crawling on all fours.
crawlingThe meat was crawling with maggots.
crawlingThe town is always crawling with tourists.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   
แมงข้าวสาร[n.] (maēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   
แมลงข้าวสาร[n.] (malaēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAWLING    K R AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crawling    (v) (k r oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
蟻走感[ぎそうかん, gisoukan] (n) formication; crawling sensation; crispation [Add to Longdo]
蛇行[だこう, dakou] (n,vs) meandering; crawling; (P) [Add to Longdo]
書き散らし;書散らし[かきちらし, kakichirashi] (n) scribblings; scrawlings [Add to Longdo]
這い這い[はいはい, haihai] (n,vs) (uk) (chn) creeping; crawling [Add to Longdo]
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking [Add to Longdo]
爬行[はこう, hakou] (n,vs) (See 匍う) creeping; crawling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crawl \Crawl\ (kr[add]l), v. i. [imp. & p. p. {Crawled}
   (kr[add]ld); p. pr. & vb. n. {Crawling}.] [Dan. kravle, or
   Icel. krafla, to paw, scrabble with the hands; akin to Sw.
   kr[aum]la to crawl; cf. LG. krabbeln, D. krabbelen to
   scratch.]
   1. To move slowly by drawing the body along the ground, as a
    worm; to move slowly on hands and knees; to creep.
    [1913 Webster]
 
       A worm finds what it searches after only by feeling,
       as it crawls from one thing to another. --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to move or advance in a feeble, slow, or timorous
    manner.
    [1913 Webster]
 
       He was hardly able to crawl about the room.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The meanest thing that crawl'd beneath my eyes.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To advance slowly and furtively; to insinuate one's self;
    to advance or gain influence by servile or obsequious
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       Secretly crawling up the battered walls. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Hath crawled into the favor of the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Absurd opinions crawl about the world. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a sensation as of insect creeping over the body;
    as, the flesh crawls. See {Creep}, v. i., 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crawling
   n 1: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging
      the body; "a crawl was all that the injured man could
      manage"; "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl},
      {crawling}, {creep}, {creeping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top