Search result for

craving

(40 entries)
(1.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craving-, *craving*, crav
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craving[N] ความปรารถนา, Syn. desire, need, yearning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust

English-Thai: Nontri Dictionary
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She must have all sorts of weird cravingsแม่เธอคงแพ้ท้อง แบบอยากกินของแปลกๆ Saving Face (2004)
Don't know why I keep craving sour food.ไม่รู้ทำไม ฉันถึงอยากกินของเปรี้ยวๆ Jenny, Juno (2005)
The cravings for food.ความอยากอาหาร Episode #1.1 (2006)
You are craving for a punch?ยากูซ่าเหรอ วอนกำปั้นซะแล้วไหมล่ะ Episode #1.1 (2006)
Or a group of country-ass crackers craving' some man love?หรือว่า กลุ่มรักร่วมเพศ ในเด็กผู้ชาย? The Marine (2006)
The gold is a craving.เหรียญทองคือความโลภ Peaceful Warrior (2006)
In addition, her firm belly button and her craving for meat is a strong indication that it is a boy.นอกจากนี้ ท้องของพระองค์และผิวของพระองค์ มีความแข็งซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายเพคะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
After reading a lot of overheated puffery about your new cook, you know what I'm craving?หลังจากอ่านเรื่องเวอร์ๆ ของกุ๊กคนใหม่ของพวกนายมามาก รู้ไหมว่าฉันอยากกินอะไร? Ratatouille (2007)
I can't stop eating them. I guess it's, like, a craving.ฉันไม่สามารถหยุดกินพวกมัน ฉันคิดว่ามันเหมือนติดบุหรี่ Joy (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
I had a craving.ฉันแพ้ท้องอยากจะทาน Breakage (2009)
This is... really twisted, but I'm actually craving a big steak.ี่นี่เป็น... หักมุมอย่างมาก แต่ที่จริงแล้วฉันอยากทานสเต็กชิ้นใหญ่ Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cravingI have a craving for fresh fruit.
cravingI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst   FR: faim [f]
ทะยานอยาก[X] (thayān yāk) EN: craving (for)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVING    K R EY1 V IH0 NG
CRAVINGS    K R EY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craving    (v) (k r ei1 v i ng)
cravings    (n) (k r ei1 v i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefallsucht {f}craving for admiration [Add to Longdo]
Geltungsbedürfnis {n}craving for recognition [Add to Longdo]
Sehnsucht {f} (nach)craving (for) [Add to Longdo]
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure [Add to Longdo]
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] (n,vs) craving; longing; thirsting; (P) [Add to Longdo]
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to [Add to Longdo]
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P) [Add to Longdo]
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P) [Add to Longdo]
欲情[よくじょう, yokujou] (n,vs) passion; passions; (sexual) desire; craving [Add to Longdo]
貪愛[とんあい;とんない;どんあい, ton'ai ; tonnai ; don'ai] (n,vs) {Buddh} attachment; craving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘾头[yǐn tóu, ˇ ㄊㄡˊ, / ] craving; addiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crave \Crave\ (kr[=a]v), v. t. [imp. & p. p. {Craved}
   (kr[=a]vd); p pr. & vb. n. {Craving}.] [AS. crafian; akin to
   Icel. krefja, Sw. kr[aum]fva, Dan. kr[ae]ve.]
   1. To ask with earnestness or importunity; to ask with
    submission or humility; to beg; to entreat; to beseech; to
    implore.
    [1913 Webster]
 
       I crave your honor's pardon.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Joseph . . . went in boldly unto Pilate, and craved
       the body of Jesus.          --Mark xv. 43.
    [1913 Webster]
 
   2. To call for, as a gratification; to long for; hence, to
    require or demand; as, the stomach craves food.
    [1913 Webster]
 
       His path is one that eminently craves weary walking.
                          --Edmund
                          Gurney.
 
   Syn: To ask; seek; beg; beseech; implore; entreat; solicit;
     request; supplicate; adjure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craving \Crav"ing\ (-?ng), n.
   Vehement or urgent desire; longing for; beseeching.
   [1913 Webster]
 
      A succession of cravings and satiety.  --L'Estrange.
   -- {Crav"ing*ly}, adv. -- {Crav"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craving
   n 1: an intense desire for some particular thing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top