Search result for

craftily

(37 entries)
(2.2587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftily-, *craftily*, crafty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา craftily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *craftily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftiness    [N] ความมีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception, dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wouldn't even have Micah if it wasn't for me arranging your relationship, crafting your opportunities.ตราบเท่าที่เธอยังมีชีวิต, ลูกสาวผมไม่มีวันปลอดภัย พวกเขาทั้งหมดจะไม่... วางปืนลง,ไม่งั้นผมจะฆ่าคุณ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Camouflage is nature's craftiest trick.การอำพรางตัวเป็นเล่ห์กล ที่มีศิลปะที่สุดของธรรมชาติ If I Had a Hammer (2009)
He could be craftier about it,เขาสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรื่องนี่ You're Undead to Me (2009)
Evergreen Tree Sap-used as a tool in completing the crafting of a sword.ยางไม้ใช้เพื่อเคลือบดาบ Kim Soo Ro (2010)
Camouflage is nature's craftiest trick.การอำพรางตัวคือการ ปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม Those Kinds of Things (2011)
Have another drink, dear. Crafting brings out his inner George and Martha.ดื่มอีกแก้วสิ ที่รัก\ การแกะสลัก Halloween: Part 1 (2011)
All I wanted was one night with my guy, some Halloween fun, some crafting in a house that I love and have bled for, and you ruined it, and he left.ผมแค่ต้องการอยู่กับแฟนผม สนุกกับฮาโลวีน งานแกะสลักในบ้านที่ผมรัก แล้วคุณก็ทำลายมัน เค้าก็ไป ตอนนี้เค้าไปอยู่ที่บาร์แล้ว Halloween: Part 2 (2011)
But then you realize that lie you've spent so much time crafting...แต่แล้วคุณก็ตระหนัก ว่าคำโกหกที่ค่อยๆสร้างสมมา... (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I tried to hold on tight, Mr. Pool... but Bandhu is more craftier and handsomer than me.ผมก็พยายามเต็มที่นะคุณพูล แต่บัณฑูทั้งเนี๊ยบทั้งหล่อกว่าผมเยอะ Deadpool (2016)
Contour Crafting is actually a fabrication technology- the so-called 3-D printing- when you directly build 3-D objects from a computer model."Contour Crafting" ist eigentlich eine Fertigungstechnik - das sogenannte 3D-Drucken - bei der man 3D-Objekte direkt von einem Computermodell aus baut. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Using Contour Crafting, it will be possible to build a 2000 square-foot home entirely by the machine, in one day.Mit "Contour Crafting" wird es möglich sein, Häuser mit 200 m² Wohnfläche komplett durch die Maschine zu bauen - innerhalb eines Tages. Zeitgeist: Moving Forward (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์เหลี่ยม [N] stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai definition: วิธีการอันแยบยล
ตลบตะแลง    [ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
แต้มคู [N] artifice, See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, Example: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม, Thai definition: ชั้นเชิงอันแยบคาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTING    K R AE1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftier    (j) (k r aa1 f t i@ r)
craftily    (a) (k r aa1 f t i l ii)
craftiest    (j) (k r aa1 f t i i s t)
craftiness    (n) (k r aa1 f t i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List {f}craftiness [Add to Longdo]
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest [Add to Longdo]
listig {adv}craftily [Add to Longdo]
machendcrafting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦智[かんち, kanchi] (n) craftiness [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
佞智[ねいち, neichi] (n) craftiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftily \Craft"i*ly\ (-?-l?), adv. [See {Crafty}.]
   With craft; artfully; cunningly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftily
   adv 1: in an artful manner; "he craftily arranged to be there
       when the decision was announced"; "had ever circumstances
       conspired so cunningly?" [syn: {craftily}, {cunningly},
       {foxily}, {knavishly}, {slyly}, {trickily}, {artfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top