Search result for

craft

(125 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craft-, *craft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craft[N] การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft[N] งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft[N] ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft[N] ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
craft[VT] ทำด้วยมือ
craft[VT] ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
craft[N] ยานพาหนะ, Syn. vessel
crafty[ADJ] ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, Syn. sly, wily, cunning
craftsman[N] ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman[N] ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft unionสหภาพแรงงานช่างฝีมือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Pretty crafty?ฉลาดมั๊ยหล่ะ? Committed (2008)
The reason I ordered for reorganization of Dohwaseo is because court painters are more than mere craftmenเหตุผลที่ข้ามีคำสั่งให้วางนโยบาย ตามหลักของสำนักโดวาโซ นั่นก็เพราะขุนนางฝ่ายศิลป์ เป็นมากกว่าช่างฝีมือ Portrait of a Beauty (2008)
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Group Bronson handles assembly. Group George Peppard, craft services.กลุ่มบรอนสัน ประกอบชิ้นส่วน กลุ่มจอร์จ เก็บรายละเอียด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Craft services is that way.ทีมงานอยู่ทางนั้น Frost/Nixon (2008)
Everybody stay tight on the enemy craft.ทุกคนเกาะติดยานฝ่ายศัตรู G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Sir, there's a hostile Mantis craft coming up behind us.ท่านครับ.. มียานแมนทิสของศัตรู กำลังตามหลังเรามาครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
This lighter-than-air craft was designed by Muntz himself and is longer than 22 prohibition paddy wagons placed end to end.ยานที่เบากว่าอากาศนี้ ถูกออกแบบด้วยตัวของมันซ์ทเอง ยาวมากกว่ารถบรรทุก 22 คันเรียงต่อแถวกัน Up (2009)
Muntz conceived the craft for canine comfort.มันซ์ท ทำให้สุนัขเขาอยู่อย่างสบายในยาน Up (2009)
- I don't know. It's awfully crafty.-ไม่รู้สิ มันเจ้าเล่ห์จะตาย Up (2009)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftA good craftsman takes pride in his work.
craftA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
craftCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
craftHe is more crafty than wise.
craftHe teaches arts and crafts in a school.
craftI greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.
craftShe learned the craft of basket weaving from her grandmother.
craftThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftThe company crafted a new product.
craftThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.
craftWe must hand down our craft to posterity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้โกง[ADJ] tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
พิรากล[ADJ] tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
ศิลปการ[N] artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
แสนกล[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
นายช่าง[N] craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง[N] craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; manufacture   FR: artisanat [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūangbin) EN: model aircraft   FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFT    K R AE1 F T
CRAFTS    K R AE1 F S
CRAFTS    K R AE1 F T S
CRAFTY    K R AE1 F T IY0
CRAFTON    K R AE1 F T AH0 N
CRAFTED    K R AE1 F T AH0 D
CRAFT'S    K R AE1 F T S
CRAFTING    K R AE1 F T IH0 NG
CRAFTSMAN    K R AE1 F T S M AH0 N
CRAFTSMAN    K R AE1 F S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craft    (n) (k r aa1 f t)
crafts    (n) (k r aa1 f t s)
crafty    (j) (k r aa1 f t ii)
craftier    (j) (k r aa1 f t i@ r)
craftily    (a) (k r aa1 f t i l ii)
craftiest    (j) (k r aa1 f t i i s t)
craftsman    (n) (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmen    (n) (k r aa1 f t s m @ n)
craftiness    (n) (k r aa1 f t i n @ s)
craftsmanship    (n) (k r aa1 f t m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
インテリアクラフト[, interiakurafuto] (n) interior craft [Add to Longdo]
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft [Add to Longdo]
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft [Add to Longdo]
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
クラフト[, kurafuto] (n) craft; (P) [Add to Longdo]
クラフトデザイン[, kurafutodezain] (n) craft design [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] craft; cunning, #2,461 [Add to Longdo]
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, / ] craft; workmanship; one's cooking, #15,354 [Add to Longdo]
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, ] crafty; cunning; sly, #15,386 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman, #16,291 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] crafty; dishonest, #18,301 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] craft, #23,244 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] crafty; cunning; sly, #32,837 [Add to Longdo]
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, / ] craft; cunning; deceitful, #38,034 [Add to Longdo]
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, ] crafty and fawning, #74,516 [Add to Longdo]
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crafty and evil; a treacherous villain, #86,873 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\ (kr[.a]ft), n. [AS. cr[ae]ft strength, skill, art,
   cunning; akin to OS., G., Sw., & Dan. kraft strength, D.
   kracht, Icel. kraptr; perh. originally, a drawing together,
   stretching, from the root of E. cramp.]
   1. Strength; might; secret power. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Art or skill; dexterity in particular manual employment;
    hence, the occupation or employment itself; manual art; a
    trade.
    [1913 Webster]
 
       Ye know that by this craft we have our wealth.
                          --Acts xix.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       A poem is the work of the poet; poesy is his skill
       or craft of making.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of time, throughout all ages and
       nations,
       Has the craft of the smith been held in repute.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Those engaged in any trade, taken collectively; a guild;
    as, the craft of ironmongers.
    [1913 Webster]
 
       The control of trade passed from the merchant guilds
       to the new craft guilds.       --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   4. Cunning, art, or skill, in a bad sense, or applied to bad
    purposes; artifice; guile; skill or dexterity employed to
    effect purposes by deceit or shrewd devices.
    [1913 Webster]
 
       You have that crooked wisdom which is called craft.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       The chief priests and the scribes sought how they
       might take him by craft, and put him to death.
                          --Mark xiv. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A vessel; vessels of any kind; -- generally used
    in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       The evolutions of the numerous tiny craft moving
       over the lake.            --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   {Small crafts}, small vessels, as sloops, schooners, ets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\, v. t.
   To play tricks; to practice artifice. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      You have crafted fair.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craft
   n 1: the skilled practice of a practical occupation; "he learned
      his trade as an apprentice" [syn: {trade}, {craft}]
   2: a vehicle designed for navigation in or on water or air or
     through outer space
   3: people who perform a particular kind of skilled work; "he
     represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
     [syn: {craft}, {trade}]
   4: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
     {craftsmanship}, {workmanship}]
   5: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
     [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness}, {guile},
     {slyness}, {wiliness}]
   v 1: make by hand and with much skill; "The artisan crafted a
      complicated tool"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CRAFT
     Cray Research Adaptive FORTRAN (Cray, MPP, FORTRAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top