Search result for

cracking

(52 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cracking-, *cracking*, crack
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cracking[N] การแตกร้าว
cracking[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด
cracking[SL] สุดยอด, See also: เจ๋ง
cracking flags[SL] อากาศร้อนมาก, Syn. cracking the flags
cracking flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking the flags
cracking the flags[SL] อากาศร้อนมาก, Syn. cracking flags
cracking the flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking flags

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cracking testการทดสอบการร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง
เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Crackingการร้าว [TU Subject Heading]
Crackingการแยก,ชั้นน้ำมัน,การแยกชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just stop cracking your knuckles. Well, as pleasant as this has been,- แล้วก็เลิกหักนิ้วได้แล้ว There Might be Blood (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
I'm not waiting for a load of spooks and coppers to come cracking my head.ผมไม่รอพวกสายสืบ กับพวกตำรวจเข้ามายิงหัวผมหรอก The Bank Job (2008)
It is lacking' in the cracking', my friend. I've gotta fix this.ไม่แหล่มแน่ เพื่อน ฉันต้องหาทางแก้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The high five for cracking the big question.ของห้าอย่างที่เหลือเพื่อตอบคำถามทั้งหมด Eagles and Angels (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
(JOINTS CRACKING)(JOINTS CRACKINGUp (2009)
(JOINTS CRACKING)(เสียงกระดูกเคลื่อน) Up (2009)
[ THUNDER CRACKING ][ THUNDER CRACKINGNinja Assassin (2009)
[ THUNDER CRACKING ][ THUNDER CRACKINGNinja Assassin (2009)
[ THUNDER CRACKING ][ THUNDER CRACKINGNinja Assassin (2009)
[ THUNDER CRACKING ][ THUNDER CRACKINGNinja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crackingHaving a cracking headache, I went to bed earlier than usual.
crackingI have these little habits (like cracking my knuckles) that show themselves when I least expect it, so I have to watch myself.
crackingLet's get cracking at 8.
crackingThe city is cracking down on drunk drivers and giving them fines.
crackingThe cracking sound startled us.
crackingWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี๊ยะ[ADV] cracking sound, Example: แก้วหล่นลงที่พื้นแล้วก็แตกดังเปรี๊ยะ, Thai definition: ลักษณะเสียงที่เกิดจากสิ่งของที่แตก เช่น แก้วแตก
ออด[N] cracking sound
กรอบแกรบ[ADV] rustlingly, See also: cracking sound, Syn. เปราะ, Ant. เหนียว, Example: ในป่านี้เราจะได้ยินเสียงดังกรอบแกรบของใบไม้แห้งเสมอ, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงเหยียบถูกของกรอบ

CMU English Pronouncing Dictionary
CRACKING    K R AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cracking    (v) (k r a1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öffnungsdruck {m}cracking pressure [Add to Longdo]
Risswiderstand {m}cracking resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
クラッキング[, kurakkingu] (n) {comp} cracking [Add to Longdo]
バキバキ[, bakibaki] (adv) (on-mim) sound of cracking branches; sound made when cracking one's knuckles [Add to Longdo]
ボキボキ;ぼきぼき[, bokiboki ; bokiboki] (adv,adv-to) (on-mim) cracking sound (e.g. cracking one's knuckles); crunching sound [Add to Longdo]
応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ, ouryokufushokuware] (n) stress corrosion cracking [Add to Longdo]
干割れ[ひわれ, hiware] (n) drying up and cracking [Add to Longdo]
金庫破り[きんこやぶり, kinkoyaburi] (n) safecracking; safecracker [Add to Longdo]
熱分解[ねつぶんかい, netsubunkai] (n,vs,adj-na) pyrolysis; thermolysis; thermal decomposition; thermal cracking [Add to Longdo]
破摧;破砕[はさい, hasai] (n,vs,adj-no) crushing; smashing; cracking to pieces [Add to Longdo]
分解蒸溜法[ぶんかいじょうりゅうほう, bunkaijouryuuhou] (n) cracking (in chemistry) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\ (kr[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cracked}
   (kr[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Cracking}.] [OE. cracken,
   craken, to crack, break, boast, AS. cracian, cearcian, to
   crack; akin to D. kraken, G. krachen; cf. Skr. garj to
   rattle, or perh. of imitative origin. Cf. {Crake},
   {Cracknel}, {Creak}.]
   [1913 Webster]
   1. To break or burst, with or without entire separation of
    the parts; as, to crack glass; to crack nuts.
    [1913 Webster]
 
   2. To rend with grief or pain; to affect deeply with sorrow;
    hence, to disorder; to distract; to craze.
    [1913 Webster]
 
       O, madam, my old heart is cracked.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He thought none poets till their brains were
       cracked.               --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to sound suddenly and sharply; to snap; as, to
    crack a whip.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter smartly and sententiously; as, to crack a joke.
    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry up; to extol; -- followed by up. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {To crack a bottle}, to open the bottle and drink its
    contents.
 
   {To crack a crib}, to commit burglary. [Slang]
 
   {To crack on}, to put on; as, to crack on more sail, or more
    steam. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cracking \cracking\ n.
   1. the act of cracking something.
 
   Syn: fracture, crack.
     [WordNet 1.5]
 
   2. (Chem.) the process of making lower molecular weight
    hydrocarbons from heavier hydrocarbons in petroleum, by
    exposure to heat and catalysts. It is used to convert
    heavier alkanes into gasoline, or to improve the octane
    number of an alkane mixture.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cracking \cracking\ adj.
   same as {groovy}, sense 1. [informal]
 
   Syn: bang-up, bully, cool, corking, dandy, great, groovy,
     keen, neat, nifty, not bad(predicate), peachy, slap-up,
     swell, smashing.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cracking
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the
      cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig"
      [syn: {crack}, {cracking}, {snap}]
   2: the act of cracking something [syn: {fracture}, {crack},
     {cracking}]
   3: the process whereby heavy molecules of naphtha or petroleum
     are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight
     (especially in the oil-refining process)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cracking
  n.
 
   [very common] The act of breaking into a computer system; what a {cracker}
   does. Contrary to widespread myth, this does not usually involve some
   mysterious leap of hackerly brilliance, but rather persistence and the
   dogged repetition of a handful of fairly well-known tricks that exploit
   common weaknesses in the security of target systems. Accordingly, most
   crackers are incompetent as hackers. This entry used to say 'mediocre', but
   the spread of {rootkit} and other automated cracking has depressed the
   average level of skill among crackers.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top