Search result for

coz

(63 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coz-, *coz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cozy[ADJ] เป็นกันเอง, Syn. friendly, intimate
cozy[ADJ] อบอุ่นและสะดวกสบาย
cozen[VI] หลอกลวง
cozen[VT] หลอกลวง, Syn. cheat, defraud
cozzie[SL] เครื่องแต่งกายชุดว่าน้ำ
cozen into[PHRV] ลวงให้หลงกล, See also: ทำให้หลงกล, ลวง, Syn. trick into
cozy up to[PHRV] พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ, Syn. cotton up to
cozen out of[PHRV] โกง, See also: ล่อลวง, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coz(คัซ) n. ลูกที่ลูกน้อง
cozen(คัซ'เซิน) {cozened,cozening,cozens} vt.,vi. โกง,หลอกลวง,ต้ม, See also: cozener n., Syn. deceive,cheat
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chloe! It's your coz!สงสัยพ่อโอลเซ่นจะสุขภาพไม่ดี Committed (2008)
These people are regular cozzers (bad cops), Martine.คนพวกนี้เป็นตำรวจเลว มาร์ทีน The Bank Job (2008)
That sounds pretty cozy to me.มันทำให้ผมอบอุ่นใจจริงๆ Passengers (2008)
Pretty cozy.อันแสนจะอบอุ่น Marley & Me (2008)
You have to find another way to cozy up to the old man because I'm here to tell youฉันได้ยินวีรกรรมใหญ่ที่นายช่วยแฟนฉันไว้เมื่อคืน - อ้อ ปาปารัซซี่พวกนั้น Bedtime Stories (2008)
Whether it's something warm and cozy...ไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นและความสบาย Home Is the Place (2009)
They look pretty cozy.พวกเขาดูสนิทสนมกันมาก Potlatch (2009)
Your room is so cozy.ห้องนี้สุดยอดเลย Episode #1.16 (2009)
We can't request a cozy little two-bed, two-bath cell?เราไม่สามารถขอความสะดวกสบาย เตียงเล็กๆ 2 เตียง, ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง Chuck Versus the Colonel (2009)
We'll be fine. The view is nice and the place is cozy. Right, Jandi?ก้โอเค ห้องนี้ดีทีเดียว แล้วก็น่าอยู่ด้วย ใช่ไหมพี่สาว Episode #1.18 (2009)
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)
You cozied up to him,ที่เธอมาสนิทสนมกับเขา Hello, Dexter Morgan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cozThis coffee shop is cozy.
cozThe room had a nice cozy feel.
cozWe live in a cozy little house in a side street.
cozYour house has a very cozy atmosphere.
coz"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
cozThe fireplace lends coziness to this room.
cozHe lives in a little cozy house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[v.] (nāyū) EN: be livable ; be habitable ; be cozy   
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé

CMU English Pronouncing Dictionary
COZ    K AA1 Z
COZY    K OW1 Z IY0
COZZI    K OW1 T S IY0
COZZA    K OW1 T S AH0
COZBY    K AA1 Z B IY0
COZAD    K OW1 Z AH0 D
COZIER    K OW1 Z IY0 ER0
COZART    K AA1 Z AA0 R T
COZMAN    K OW1 Z M AH0 N
COZINE    K OW0 Z IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cozy    (j) (k ou1 z ii)
cozen    (v) (k uh1 z n)
cozens    (v) (k uh1 z n z)
cozier    (j) (k ou1 z i@ r)
cozened    (v) (k uh1 z n d)
coziest    (j) (k ou1 z i i s t)
cozening    (v) (k uh1 z n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cozumelspottdrossel {f} [ornith.]Cozumel Thrasher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティーコゼー[, tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
区系[くけい, kukei] (n) ecozone (biogeographical realm) [Add to Longdo]
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒适[shū shì, ㄕㄨ ㄕˋ, / ] cozy; snug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Coz \Coz\ (k[u^]z), n.
     A contraction of cousin. --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top