Search result for

covet

(59 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covet-, *covet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covet[VI] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา
covet[VT] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา, Syn. desire, envy
covetous[ADJ] ที่มีความอยากได้, See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ, Syn. greedy, avaricious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, I've been coveting it all day.ฉันหมายความว่า ฉันเห็นมันตั้งแต่ที่ฉันลองชุดทั้งวัน Pret-a-Poor-J (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
"You shouldn't covet a man who isn't yours.""คุณต้องไม่อยากได้ผู้ชายที่เป็นของคนอื่น" Don't Walk on the Grass (2009)
You guys, one more thing. Vampirists are coveters.พวกคุณ อีกเรื่องหนึ่ง คนที่ทำตัวเป็นแวมไพร์เป็นแค่ตัวแทน The Performer (2009)
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)
Place your orders for any of the men you covet!เชิญสั่งซื้อสำหรับผู้ที่ท่านต้องการได้ Legends (2010)
You think these couples represent the happiness he covets?คุณคิดว่าสองคู่นี้เป็นตัวแทน ความสุขที่เขาอยากได้ Devil's Night (2010)
Especially, when you're going after the coveted ticket to Chun Ha.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เมื่อไรที่นายต้องการที่จะได้ตั๋วเข้าชอนนา God of Study (2010)
He's... The keeper of the Broome covet of state,The keeper with the broom closet. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
We strive for the success of the revolution but do not covet recognition.เราทุกคนต่างมีใจเดียวกันในการตระหนัก ถึงเป้าหมายของการปฏิวัติ 1911 (2011)
May our bond with the land be restored before someone else covets it.กรรมสิทธิ์บนที่ดิน จะถูกเรียกคืนก่อนที่ใครบางคนจะต้องการมัน Something Wicked This Fae Comes (2011)
Thus the Principality of Wallachia was hemmed in... by the Ottoman Turks and Russia, and its territory was coveted by both.ดังนั้นอาณาเขตของ เมืองวาลัลเชีย ที่ถูกล้อมรอบมา .. โดยออตโตมันเติร์กและรัสเซีย \ n และอาณาเขตของตนจึงถูกยึดโดยทั้งสอง From Up on Poppy Hill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covetNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
งก[V] covet, See also: crave, desire, wish for, Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ, Ant. เสียสละ, Example: บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด, Thai definition: แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
ละโมบ[V] covet, See also: be greedy, be avid, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: ข้าราชการบางคนละโมบมากเกินเห็นเรื่องเงินใหญ่กว่าความถูกต้อง, Thai definition: อยากได้, ต้องการมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[v.] (lōp) EN: covet   FR: convoiter
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious   FR: avide ; insatiable
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à

CMU English Pronouncing Dictionary
COVET    K AH1 V AH0 T
COVETS    K AH1 V AH0 T S
COVETED    K AH1 V AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covet    (v) (k uh1 v i t)
covets    (v) (k uh1 v i t s)
coveted    (v) (k uh1 v i t i d)
coveting    (v) (k uh1 v i t i ng)
covetous    (j) (k uh1 v i t @ s)
covetously    (a) (k uh1 v i t @ s l ii)
covetousness    (n) (k uh1 v i t @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P) [Add to Longdo]
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous [Add to Longdo]
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P) [Add to Longdo]
欲をかく;欲を掻く[よくをかく, yokuwokaku] (exp,v5k) to be greedy; to covet [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] covet; long for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covet \Cov"et\ (k?v"?t), v. t. [imp. & p. p. {Covered}; p. pr. &
   vb. n. {Coveting}.] [OF. coveitier, covoitier, F. convoiter,
   from a derivative fr. L. cupere to desire; cf. Skr. kup to
   become excited. Cf. {Cupidity}.]
   [1913 Webster]
   1. To wish for with eagerness; to desire possession of; --
    used in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Covet earnestly the best gifts.    --1. Cor.
                          xxii. 31.
    [1913 Webster]
 
       If it be a sin to covet honor,
       I am the most offending soul alive.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To long for inordinately or unlawfully; to hanker after
    (something forbidden).
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not covet thy neighbor's house. --Ex. xx.
                          17.
 
   Syn: To long for; desire; hanker after; crave.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covet \Cov"et\, v. i.
   To have or indulge inordinate desire.
   [1913 Webster]
 
      Which [money] while some coveted after, they have erred
      from the faith.             --1 Tim. vi.
                          10.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covet
   v 1: wish, long, or crave for (something, especially the
      property of another person); "She covets her sister's
      house"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top