หรือคุณหมายถึง covertneß?
Search result for

covertness

(7 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covertness-, *covertness*, covertnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา covertness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *covertness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลับ[N] secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai definition: เรื่องที่ควรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลับ[n.] (khwāmlap) EN: secret ; covertness ; clandestineness   FR: secret [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimlichkeit {f}covertness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covertness \Cov"ert*ness\ (k?v"?rt-n?s), n.
   Secrecy; privacy. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covertness
   n 1: the state of being covert and hidden [syn: {hiddenness},
      {covertness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top