Search result for

covert

(45 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covert-, *covert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covert[ADJ] ซึ่งซ่อนเร้น, See also: ที่เป็นความลับ, Syn. secret, clandestine
covert[N] ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน
covertly[ADV] อย่างซ่อนเร้น, Syn. secretly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
feme covertn. (คัฟ' เวิร์ท) n. หญิงที่แต่งงานแล้ว,หญิงที่มีสามี

English-Thai: Nontri Dictionary
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
A covert operation.ภาระกิจแอบแฝง! Mannequin (1987)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
Can't tell what they look like 'cause they're staying in the shadows... covertlike.บอกไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไง เพราะพวกเขาอยู่ในเงามืด Signs (2002)
Covert intel.ที่ถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ V for Vendetta (2005)
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย House of Fury (2005)
Covert reconnaissance. Close-quarter hand-to-hand combat.ออกลาดตระเวน ต่อสู้ประชิดตัว ด้วยมือเปล่า The Marine (2006)
A year later, Reisner started up again with covert funding from the DOD.1 ปีต่อมาไรซ์เนอร์ทำการทดลองอีกครั้ง ด้วยเงินอุดหนุนลับๆจากหน่วยดีโอดี Hollow Man II (2006)
No, she's a gamer. She'll give it to her bosses, move up the DEA's covert ranks.เปล่า เอาไปให้หัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น Chuck Versus the Wookiee (2007)
On the basis that Nicky Parsons has compromised a covert operation.บนหลักเกณฑ์ที่ว่านิกกี้ พาร์สันให้ความร่วมมือในปฏิบัติการหลบซ่อนไงเล่า The Bourne Ultimatum (2007)
The babies were supposed to be delivered covertly.เรื่องคลอดผมคิดว่าควรปิดไว้ก่อน Shoot 'Em Up (2007)
When the CIA decides to move someone covertly... who gives the order for that?ที่ซีไอเอแอบส่งผู้ต้องสงสัย_BAR_ ออกนอกประเทศเนี่ย ใครเป็นคนออกคำสั่ง Rendition (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลับ[N] secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai definition: เรื่องที่ควรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng dān bon) EN: uppertail-covert   
โคนหางด้านล่าง[n. exp.] (khōn hāng dān lāng) EN: undertail-covert   
ขนคลุมหู[n. exp.] (khon khlum hū) EN: ear-covert   
ขนคลุมปีก[n. exp.] (khon khlum pīk) EN: coverts   
ความลับ[n.] (khwāmlap) EN: secret ; covertness ; clandestineness   FR: secret [m]
หญิงที่แต่งงานแล้ว[n. exp.] (ying thī taeng-ngān laēo) EN: married woman ; feme covert   

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERT    K OW1 V ER0 T
COVERTLY    K AH1 V ER0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covert    (n) (k uh1 v @ t)
coverts    (n) (k uh1 v @ t s)
covertly    (a) (k uh1 v @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバート[, kaba-to] (adj-no) covert [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
隠密行動[おんみつこうどう, onmitsukoudou] (n) covert action (behavior); espionage activities [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covert \Cov"ert\, n. [OF. See {Covert}, a.]
   1. A place that covers and protects; a shelter; a defense.
    [1913 Webster]
 
       A tabernacle . . . for a covert from storm. --Is.
                          iv. 6.
    [1913 Webster]
 
       The highwayman has darted from his covered by the
       wayside.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. couverte.] (Zool.) One of the special feathers
    covering the bases of the quills of the wings and tail of
    a bird. See Illust. of {Bird}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covert \Cov"ert\ (k?v"?rt), a. [OF. covert, F. couvert, p. p. of
   couvrir. See {Cover}, v. t.]
   1. Covered over; private; hid; secret; disguised.
    [1913 Webster]
 
       How covert matters may be best disclosed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whether of open war or covert guile. --Milton
    [1913 Webster]
 
   2. Sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a
    covert nook. -- Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Of either side the green, to plant a covert alley.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Under cover, authority or protection; as, a feme
    covert, a married woman who is considered as being under
    the protection and control of her husband.
    [1913 Webster]
 
   {Covert way}, (Fort.) See {Covered way}, under {Covered}.
 
   Syn: Hidden; secret; private; covered; disguised; insidious;
     concealed. See {Hidden}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covert
   adj 1: secret or hidden; not openly practiced or engaged in or
       shown or avowed; "covert actions by the CIA"; "covert
       funding for the rebels" [ant: {open}, {overt}]
   2: (of a wife) being under the protection of her husband; "a
     woman covert"
   n 1: a flock of coots
   2: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top