Search result for

covering

(66 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covering-, *covering*, cover
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covering[N] สิ่งคุ้มกัน
covering[N] สิ่งที่ปกคลุม, Syn. cover, top

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
covering; cover; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
Covering Agentsสารเคลือบคลุม [การแพทย์]
Coveringsผนังหุ้มรังไข่,คลุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
Have you been searching for Lex, or are you just covering your own tracks?คุณหาเล็กซ์เจอแล้วหรือ? หรือเพียงค้นพบร่องรอยเขา? Odyssey (2008)
You're covering for him?อะไร เข้าข้างเขางั้นหรอ Scandal Makers (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- I'll be in Gainesville, covering that trial.-ฉันจะไปเกนส์วิลล์ ไปทำงาน Marley & Me (2008)
Now, we're going to be covering a lot of subjects in a great deal of detail over the course of these interviews, but I'd like to begin completely out of context by asking you one question,มีรายละเอียดมากมาย ในช่วงการสัมภาษณ์นี้ แต่ผมจะเริ่มต้นด้วย ลืมบริบทอื่นๆไปให้หมดก่อน โดยจะถามคำถามหนึ่งกับท่าน Frost/Nixon (2008)
There's no flesh covering his bones, Eric.เนื้อเขาโดนกินจนไม่มีจะปิดกระดูก อยู่แล้ว เอริค The Ruins (2008)
I want men covering five kilometersฉันต้องการคนเผ้าระวังตลอด 5 กิโลเมตร Hell or High Water (2008)
Minimum distance at all times. Apaches are covering us from overhead.ตามติดกันตลอดเวลา อาปาเช่จะคุ้มกันจากด้านบน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
2-2, covering fire. Two civilians, twelve o'clock.2-2 ยิงคุ้มกัน พลเรือนที่ 12 นาฬิกา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All he's interested in is covering his own ass.ทุกอย่างที่เขาสนใจ ก็คือการป้องกันตัวเขาเอง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Dc metro's covering the district line in case he triesให้ตำรวจท้องที่เตรียมการสำหรับพื้นที่นี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coveringMy bonus doesn't come close to covering all the loan payments I have to make.
covering"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."
coveringThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิวนอก[N] surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ
เคลือบฟัน[N] enamel, See also: covering of the crown of a tooth, Example: เขามีเคลือบฟันที่แข็งแรงฟันจึงไม่ผุง่าย, Thai definition: ผิวนอกของฟันที่หุ้มเนื้อฟันอยู่
เปลือกหุ้ม[N] shell, See also: covering, shield, shelter, Syn. เปลือก, Example: เมื่อตรวจดูด้วยแว่นขยายจะเห็นว่าไข่ส่วนมากมีรูปกลมมีเปลือกหุ้มโดยรอบเรียบและโปร่งใส, Thai definition: ส่วนนอกที่โอบคลุมของสิ่งต่างๆ ไว้
ตลอดจน[CONJ] including, See also: covering, and, as well as, along with, Example: ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการสอนตลอดจนตำราวิชาการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดวิชาดังกล่าวไปสู่ผู้เรียน, Thai definition: รวมไปถึง
การถม[N] filling, See also: covering, , Syn. การกลบ, การพอก, การทับ, Example: การถมบ่อหรือแอ่งให้ราบเท่าพื้นดินต้องใช้ดินเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การเอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม, การกองสุมๆ ไว้ไม่เป็นระเบียบ
การหุ้ม[N] wrapping, See also: covering, plating, coating, Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม, Thai definition: การเอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
การกลบ[N] filling up, See also: covering up, Syn. การถม, Example: การกลบหน้าดินเป็นการรักษาหน้าดินวิธีหนึ่ง
การครอบ[N] covering, Syn. การคลุม, การปก, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีการครอบหัวโขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
จดหมายปะหน้า[n. exp.] (jotmāi pa nā) EN: covering letter   
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet   FR: armure [f] ; cuirasse [f]
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi khlum din) EN: groundcover ; ground covering plants   
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum din) EN: groundcover ; ground covering plants   FR: plante rampante [f]
นุ่งกระโจมอก[v. exp.] (nung krajōm-ok) EN: put on cloth covering the breasts   
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter   
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence (especially of the areca palm)   
ตลอดจน[conj.] (taløt jon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with   FR: même ; jusqu'à

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERING    K AH1 V ER0 IH0 NG
COVERING    K AH1 V R IH0 NG
COVERINGS    K AH1 V ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covering    (v) (k uh1 v @ r i ng)
coverings    (n) (k uh1 v @ r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Begleitbrief {m}; Anschreiben {n}covering letter [Add to Longdo]
Begleitschreiben {n}covering note [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
カバーリング[, kaba-ringu] (n) covering [Add to Longdo]
カバーレター[, kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter [Add to Longdo]
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara [Add to Longdo]
ワ冠[ワかんむり, wa kanmuri] (n) kanji radical "wa" or "covering" at top (radical 14) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, / 滿] covering the whole land; over hills and dales, #56,312 [Add to Longdo]
衣子[yī zǐ, ㄧ ㄗˇ, ] covering [Add to Longdo]
载途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] covering the road; distance (between road locations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} (-?rd);
   p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L.
   cooperire; co- + operire to cover; probably fr. ob towards,
   over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient},
   {Overt}, {Curfew}.]
   1. To overspread the surface of (one thing) with another; as,
    to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with
    a cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak.
    [1913 Webster]
 
       And with the majesty of darkness round
       Covers his throne.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All that beauty than doth cover thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To invest (one's self with something); to bring upon
    (one's self); as, he covered himself with glory.
    [1913 Webster]
 
       The powers that covered themselves with everlasting
       infamy by the partition of Poland.  --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   4. To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were
    covered from our sight by the woods.
    [1913 Webster]
 
       A cloud covered the mount.      --Exod. xxiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       In vain shou striv'st to cover shame with shame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To brood or sit on; to incubate.
    [1913 Webster]
 
       While the hen is covering her eggs, the male . . .
       diverts her with his songs.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To overwhelm; to spread over.
    [1913 Webster]
 
       The waters returned and covered the chariots and the
       horsemen.               --Ex. xiv. 28.
    [1913 Webster]
 
   7. To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend;
    as, the cavalry covered the retreat.
    [1913 Webster]
 
       His calm and blameless life
       Does with substantial blessedness abound,
       And the soft wings of peace cover him round.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   8. To remove from remembrance; to put away; to remit.
    "Blessed is he whose is covered." --Ps. xxxii. 1.
    [1913 Webster]
 
   9. To extend over; to be sufficient for; to comprehend,
    include, or embrace; to account for or solve; to
    counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum
    loaned on it; a law which covers all possible cases of a
    crime; receipts than do not cover expenses.
    [1913 Webster]
 
   10. To put the usual covering or headdress on.
     [1913 Webster]
 
        Cover thy head . . .; nay, prithee, be covered.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers
     a mare; -- said of the male.
     [1913 Webster]
 
   {To cover ground} or {To cover distance}, to pass over; as,
    the rider covered the ground in an hour.
 
   {To cover one's short contracts} (Stock Exchange), to buy
    stock when the market rises, as a dealer who has sold
    short does in order to protect himself.
 
   {Covering party} (Mil.), a detachment of troops sent for the
    protection of another detachment, as of men working in the
    trenches.
 
   {To cover into}, to transfer to; as, to cover into the
    treasury.
 
   Syn: To shelter; screen; shield; hide; overspread.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covering \Cov"er*ing\, n.
   Anything which covers or conceals, as a roof, a screen, a
   wrapper, clothing, etc.
   [1913 Webster]
 
      Noah removed the covering of the ark.  --Gen. viii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
      They cause the naked to lodge without clothing, that
      they have no covering in the cold.    --Job. xxiv.
                          7.
   [1913 Webster]
 
      A covering over the well's mouth.    --2 Sam. xvii.
                          19.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covering
   n 1: a natural object that covers or envelops; "under a covering
      of dust"; "the fox was flushed from its cover" [syn:
      {covering}, {natural covering}, {cover}]
   2: an artifact that covers something else (usually to protect or
     shelter or conceal it)
   3: the act of concealing the existence of something by
     obstructing the view of it; "the cover concealed their guns
     from enemy aircraft" [syn: {cover}, {covering}, {screening},
     {masking}]
   4: the act of protecting something by covering it
   5: the work of applying something; "the doctor prescribed a
     topical application of iodine"; "a complete bleach requires
     several applications"; "the surface was ready for a coating
     of paint"; [syn: {application}, {coating}, {covering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top