หรือคุณหมายถึง courtlineß?
Search result for

courtliness

(7 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtliness-, *courtliness*, courtlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา courtliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *courtliness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtliness    (n) (k oo1 t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeits...courtliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Courtliness \Court"li*ness\ (-l?-n?s), n. [From {Courtly}.]
     The quality of being courtly; elegance or dignity of manners.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  courtliness
      n 1: elegance suggestive of a royal court

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top