Search result for

courtesy

(61 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtesy-, *courtesy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtesy[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility
courtesy[ADJ] ซึ่งมีมารยาท
courtesy[ADJ] โดยไม่คิดเงิน, See also: โดยไม่คิดค่าบริการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesy bookหนังสือสอนมารยาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy lightไฟเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy, senatorialมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
courtesy callการเยี่ยมคารวะ เป็นการเข้าพบเพื่อทำความรู้จักกันของบุคคลสำคัญหรือนักการทูต เช่น การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วยกัน หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯลฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
That's a courtesy. So what's this all about?- นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะ\ Jumper (2008)
Just make it a courtesy call.แค่ทำ ด้วยความสุภาพ. นั่น.. Episode #1.7 (2008)
It's always a courtesy to finish a game before we talk.มันมีมารยาทอยู่ว่า เล่นจนจบเกมส์ ก่อนที่เราจะคุยกัน Episode #1.9 (2008)
AII courtesy of Mr; Hahn and his new client, Christine collins;ด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณฮาห์น ที่รับเป็นทนายให้กับคุณนายคอลลินส์ Changeling (2008)
Delivery courtesy of Nate 'n Al's finest deli selection.ส่งของไปโดยไม่คิดเงิน แน็ทกับอัล แผนกฟิตเนส Frost/Nixon (2008)
Courtesy of the French government for past services rendered.ความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับบริการส่งคืน Taken (2008)
Welcome your new fellow-students. Treat them with courtesy.ต้อนรับเพื่อนใหม่พวกเธอด้วย รักษามารยาทด้วยล่ะ The Reader (2008)
I'm gonna give you the courtesy you never gave him.ฉันจะให้มารยาท ที่แกไม่เคยให้กับพ่อฉัน Hell or High Water (2008)
Just common courtesy,claire.แค่สามัญสำนึกในความเป็นพ่อ , แคลร์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Well, I appreciate the courtesy if not the sincerity.อืม ผมขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณ\ ถึงแม้มันจะไม่ได้ออกมาจากใจจริง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.-ว่าไงนะ -มารยาแบบมืออาชีพ คงช่วยอะไรไม่ได้หรอก Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courtesyCan you tell me where the nearest courtesy phone is?
courtesyCourtesy marked his manner.
courtesyHe is wanting in courtesy.
courtesyIn Japan bowing is common courtesy.
courtesyShe bowed to me with courtesy when she saw me.
courtesyShe did me the courtesy of answering my letter.
courtesyShe didn't even have the courtesy to say that she was sorry.
courtesyThe English are known for their courtesy.
courtesyThe President did me the courtesy of replying to my letter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมารยาท[adv.] (dōi mārayāt) EN: as a matter of courtesy   
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTESY    K ER1 T AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtesy    (n) (k @@1 t @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit {f} | Höflichkeiten {pl} | aus Höflichkeit; aus Gefälligkeitcourtesy | courtesies | by courtesy [Add to Longdo]
Höflichkeitstitel {m}; Ehrentitel {m}courtesy title [Add to Longdo]
Höflichkeitsbesuch {m}; Anstandsbesuch {m}courtesy visit; courtesy call [Add to Longdo]
Innenlampe {f} [auto]courtesy light [Add to Longdo]
Rücksichtnahme im Verkehrcourtesy on the road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
カーテシ[, ka-teshi] (n) courtesy [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
挨拶まわり;あいさつ回り;挨拶回り[あいさつまわり, aisatsumawari] (n) New Year courtesy calls [Add to Longdo]
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
儀礼[ぎれい, girei] (n) etiquette; courtesy; (P) [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners, #10,015 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\ (k[^u]rt"s[y^]), n. [See the preceding
   word.]
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. [Written also {curtsy} and
   {curtsey}.]
   [1913 Webster]
 
      The lady drops a courtesy in token of obedience, and
      the ceremony proceeds as usual.     --Golgsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Cour"te*sy\ (k?r"t?-s?), n.; pl. {Courtesies} (-s?z).
   [OE. cortaisie, corteisie, courtesie, OF. curteisie,
   cortoisie, OF. curteisie, cortoisie, F. courtoisie, fr.
   curteis, corteis. See {Courteous}.]
   1. Politeness; civility; urbanity; courtliness.
    [1913 Webster]
 
       And trust thy honest-offered courtesy,
       With oft is sooner found in lowly sheds,
       With smoky rafters, than in tapestry walls
       And courts of princes, where it first was named,
       And yet is most pretended.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Pardon me, Messer Claudio, if once more
       I use the ancient courtesies of speech.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of civility or respect; an act of kindness or favor
    performed with politeness.
    [1913 Webster]
 
       My lord, for your many courtesies I thank you.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Favor or indulgence, as distinguished from right; as, a
    title given one by courtesy.
    [1913 Webster]
 
   {Courtesy title}, a title assumed by a person, or popularly
    conceded to him, to which he has no valid claim; as, the
    courtesy title of Lord prefixed to the names of the
    younger sons of noblemen.
 
   Syn: Politeness; urbanity; civility; complaisance;
     affability; courteousness; elegance; refinement;
     courtliness; good breeding. See {Politeness}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\, v. i. [imp. & p. p. {Courtesied}
   (-s[i^]d); p. pr. & vb. n. {Courtesying}.]
   To make a respectful salutation or movement of respect; esp.
   (with reference to women), to bow the body slightly, with
   bending of the knes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\, v. t.
   To treat with civility. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtesy
   n 1: a courteous or respectful or considerate act
   2: a courteous or respectful or considerate remark
   3: a courteous manner [syn: {courtesy}, {good manners}] [ant:
     {discourtesy}, {rudeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top