หรือคุณหมายถึง courteousneß?
Search result for

courteousness

(5 entries)
(1.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courteousness-, *courteousness*, courteousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courteousness[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, Syn. politeness, civility

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Courteousness \Cour"te*ous*ness\, n.
     The quality of being courteous; politeness; courtesy.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top