Search result for

courag

(88 entries)
(2.2912 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courag-, *courag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courage[N] ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
courageous[ADJ] กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously[ADV] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I've never had the courage to ask him, but as he's my best friend I will.นั่นคือคำถามแล้วเราจะต้อง ดึงความกล้าที่จะถามเขา แค่ในขณะที่เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุด ของฉันฉันจะ Help! (1965)
- It came off! I just showed courage.มันออกมา ฉันเพียงแค่แสดงให้เห็น ความกล้าหาญเห็นนี้ Help! (1965)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า Blazing Saddles (1974)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน Gandhi (1982)
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย Gandhi (1982)
We must have the courage to take their anger.เรา... ต้องมีความกล้า ที่จะรับความโกรธของพวกเขา Gandhi (1982)
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
Have the courage to do what you know is right.จงมีความกล้าที่จะทำ ในสิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couragAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
couragCourage is needed to change a custom.
couragCourage is required of everyone.
couragDutch courage.
couragEverybody admired his courage.
couragEverybody praised Ken for his great courage.
couragEveryone admired his courage.
couragEveryone marvel at her courage.
couragFace adversity with courage.
couragHad it not been for your courage, we would have been killed.
couragHave the courage to save our earth.
couragHe believes himself to be courageous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
วิกรม[N] courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ[N] bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGE    K ER1 AH0 JH
COURAGEOUS    K ER0 EY1 JH AH0 S
COURAGEOUSLY    K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courage    (n) (k uh1 r i jh)
courageous    (j) (k @1 r ei1 jh @ s)
courageously    (a) (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Courage {f}courage; pluck; spunk [Add to Longdo]
couragiert {adj}feisty [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant [Add to Longdo]
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, ] courage and strength [Add to Longdo]
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor [Add to Longdo]
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] courageous [Add to Longdo]
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous [Add to Longdo]
胆子[dǎn zi, ㄉㄢˇ ㄗ˙, / ] courage; nerves [Add to Longdo]
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, / ] courage and resource [Add to Longdo]
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, ] courage; daring; boldness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top