หรือคุณหมายถึง counteß?
Search result for

countess

(24 entries)
(1.4864 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countess-, *countess*, countes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countess[N] ภรรยาของขุนนาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
viscountess(ไว'เคาทิส) n. ภรรยาหรือแม่ม่ายของท่าน viscount,หญิงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับของท่านviscount

English-Thai: Nontri Dictionary
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Countess...นายหญิง.. Vampire Hunter D (1985)
Countess...นายหญิง.. Vampire Hunter D (1985)
The Countess and I were just off to take the air on the boat deck.เรากำลังจะไปเดินสูดอากาศที่ดาดฟ้า Titanic (1997)
Countess.เคาน์เตส Titanic (1997)
There is the Countess.นั่น เคาน์เตสมาแล้ว Titanic (1997)
There's the Countess of Rothes.นั่นเคาน์เตสแห่งโรเธซ Titanic (1997)
Meet your art project countess Margaret Isabelle Theroux.พบกับ โปรเจ็คของเธอ countess margaret isabelle theroux. Crusade (2004)
Countess.เคาท์เทส Becoming Jane (2007)
I trust the countess is enjoying her visit?ฉันมั่นใจว่าเคาท์เทสคงมีความสุข กับการมาเยี่ยมครั้งนี้ Becoming Jane (2007)
Countess olenska is a ruined womanท่านเค้าต์ โอเลนสกาเป็นผู้หญิงที่มีแต่ความสูญเสีย The Age of Dissonance (2009)
Upon my soul, it's countess olenska, parading herself at the opera.โอ้อกเอ๋ย นั่นเคาท์เตสส์ โอเลนสกา เธอเดินเข้าสู่วงการโอเปร่า The Age of Dissonance (2009)
They've made me a flesh-and-blood countess olenska.มันทำให้ฉันกลายเป็นเคาท์เตสโอเลนสกาตัวจริงเลย The Age of Dissonance (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTESS    K AW1 N T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countess    (n) (k au1 n t i s)
countesses    (n) (k au1 n t i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gräfin {f} | Gräfinnen {pl}countess | countesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伯爵夫人[はくしゃくふじん, hakushakufujin] (n) countess [Add to Longdo]
伯夫人[はくふじん, hakufujin] (n) countess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countess \Count"ess\ (kount"?s), n.; pl. {Countesses} (-?s). [F.
   comtesse. See {Count} a nobleman.]
   The wife of an earl in the British peerage, or of a count in
   the Continental nobility; also, a lady possessed of the same
   dignity in her own right. See the Note under {Count}.
   [1913 Webster] Countinghouse

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countess
   n 1: female equivalent of a count or earl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top