Search result for

costume

(72 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costume-, *costume*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costume[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, Syn. dress, attire, clothes
costume[VT] จัดเสื้อผ้าให้กับ
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
costumer[N] ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designการออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designersนักออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Costume jewelryเครื่องประดับแฟชั่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
What's with this costume?ฉันบอกแล้วไงว่าให้แต่งธรรมดาก็พอ นี่มันอะไรกันเนี่ย Scandal Makers (2008)
Dancers don't need costumes or scenery anymore.นักเต้นไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือฉากอีกต่อไปแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Make a costume, shithead!ก็ไปตัดชุดมาซิ ไอ้โง่! Superhero Movie (2008)
A costume.ชุด ฟอร์ม Superhero Movie (2008)
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
- By the way, your costume sucks. - Out of my way!- คือว่า ชุดคุณเจ๋งนะ ออกไปจากทางฉัน Superhero Movie (2008)
And then we couldn't get her out of her costume for, like, a month afterwards.แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไ่ม่ยอมถอดชุดออก มาตั้งเกือบเดือนแน่ะ Marley & Me (2008)
That's a cute costume, Lil.ชุดน่ารักมากเลย ลิล The House Bunny (2008)
The games will be starting soon. Here are your costumes. - Games?เกมส์ กำลังจะเริ่ม นี่ชุดคุณ Made of Honor (2008)
- Costumes. - Our costumes?เกมส์ หรือ ชุด Made of Honor (2008)
I sometimes wonder if this is all down to me, making you those costumes for your little plays when you were tiny.บางครั้งแม่ก็สงสัยว่า มันเป็นเพราะแม่รึปล่าว ที่เคยเย็บชุดให้ลูกใส่เล่นละครตอนยังเด็กๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costumeShe designed beautiful costumes for the movie.
costumeShe is going to have another blouse made to go with her costume.
costumeShe was all the more beautiful dressed in her wedding costume.
costumeThe actors appeared in historical costumes.
costumeThe costumes were red, pink, blue, and so forth.
costumeThis style of costume originated in Paris.
costumeWe're going to the party in eighteenth century costumes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเครื่อง[V] costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดสากล[n. exp.] (chut sākon) FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) FR: costume traditionnel thaï [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaēp temyot) EN: full dress uniform   FR: costume d'apparat [m]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
เสื้อผ้าชุด[n. exp.] (seūaphā chut) FR: tenue [f] ; costume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTUME    K AA0 S T UW1 M
COSTUME    K AA1 S T UW0 M
COSTUMED    K AO1 S T UW2 M D
COSTUMER    K AA1 S T UW0 M ER0
COSTUMES    K AA0 S T UW1 M Z
COSTUMES    K AA1 S T UW0 M Z
COSTUMERS    K AA1 S T UW0 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costume    (n) (k o1 s t y uu m)
costumes    (n) (k o1 s t y uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostüm {n} (Theater) | Kostüme {pl}costume | costumes [Add to Longdo]
Kostümverleih {m}costume rental [Add to Longdo]
Modeschmuck {m}costume jewellery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger [Add to Longdo]
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.) [Add to Longdo]
コスチューム[, kosuchu-mu] (n) costume; (P) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay [Add to Longdo]
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei [Add to Longdo]
ナショナルコスチューム[, nashonarukosuchu-mu] (n) national costume [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official), #162,995 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costume \Cos"tume`\ (k?s"t?m` or k?s-t?m"), n. [F. costume, It.
   costume custom, dress, fr. L. consuetumen (not found), for
   consuetudo custom. See {Custom}, and cf. {Consuetude}.]
   1. Dress in general; esp., the distinctive style of dress of
    a people, class, or period.
    [1913 Webster]
 
   2. Such an arrangement of accessories, as in a picture,
    statue, poem, or play, as is appropriate to the time,
    place, or other circumstances represented or described.
    [1913 Webster]
 
       I began last night to read Walter Scott's Lay of the
       Last Minstrel . . . .I was extremely delighted with
       the poetical beauty of some parts . . . .The
       costume, too, is admirable.      --Sir J.
                          Mackintosh.
    [1913 Webster]
 
   3. A character dress, used at fancy balls or for dramatic
    purposes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costume
   n 1: the attire worn in a play or at a fancy dress ball; "he won
      the prize for best costume"
   2: unusual or period attire not characteristic of or appropriate
     to the time and place; "in spite of the heat he insisted on
     his woolen costume"
   3: the prevalent fashion of dress (including accessories and
     hair style as well as garments)
   4: the attire characteristic of a country or a time or a social
     class; "he wore his national costume"
   v 1: dress in a costume; "We dressed up for Halloween as
      pumpkins" [syn: {costume}, {dress up}]
   2: furnish with costumes; as for a film or play

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 costume [kostym]
   costume; outfit; suit
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 costume
   costume; outfit; suit
   custom; habit; way
   fashion; mode
   custom; mores
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 costume
    costume, outfit, suit
    custom, habit, way
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 costume
    bathing suit, bathing‐suit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top