Search result for

costume

(72 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costume-, *costume*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costume[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, Syn. dress, attire, clothes
costume[VT] จัดเสื้อผ้าให้กับ
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
costumer[N] ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designการออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designersนักออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Costume jewelryเครื่องประดับแฟชั่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย Rebecca (1940)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา Rebecca (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด Rebecca (1940)
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
Sarah... go back to your room... play with your toys and your costumes.ซาร่าห์... กลับไปที่ห้องของเจ้าเถอะ กลับไปเล่นกับตุ๊กตา แล้วก็เครื่องแต่งตัวของเจ้าซะ Labyrinth (1986)
I love the costume!ฉันชอบชุดนายว่ะ! Hocus Pocus (1993)
- By the way, Dani, I love your costume.มาทางนี้สิ, เดนี่, ฉันชอบชุดเธอจัง Hocus Pocus (1993)
- What kind of costumes are these?- พวกคุณแต่งเป็นอะไรกันน่ะ? Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costumeShe designed beautiful costumes for the movie.
costumeShe is going to have another blouse made to go with her costume.
costumeShe was all the more beautiful dressed in her wedding costume.
costumeThe actors appeared in historical costumes.
costumeThe costumes were red, pink, blue, and so forth.
costumeThis style of costume originated in Paris.
costumeWe're going to the party in eighteenth century costumes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเครื่อง[V] costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดสากล[n. exp.] (chut sākon) FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) FR: costume traditionnel thaï [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaēp temyot) EN: full dress uniform   FR: costume d'apparat [m]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
เสื้อผ้าชุด[n. exp.] (seūaphā chut) FR: tenue [f] ; costume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTUME    K AA0 S T UW1 M
COSTUME    K AA1 S T UW0 M
COSTUMED    K AO1 S T UW2 M D
COSTUMER    K AA1 S T UW0 M ER0
COSTUMES    K AA0 S T UW1 M Z
COSTUMES    K AA1 S T UW0 M Z
COSTUMERS    K AA1 S T UW0 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costume    (n) (k o1 s t y uu m)
costumes    (n) (k o1 s t y uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostüm {n} (Theater) | Kostüme {pl}costume | costumes [Add to Longdo]
Kostümverleih {m}costume rental [Add to Longdo]
Modeschmuck {m}costume jewellery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger [Add to Longdo]
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.) [Add to Longdo]
コスチューム[, kosuchu-mu] (n) costume; (P) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay [Add to Longdo]
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei [Add to Longdo]
ナショナルコスチューム[, nashonarukosuchu-mu] (n) national costume [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costume \Cos"tume`\ (k?s"t?m` or k?s-t?m"), n. [F. costume, It.
   costume custom, dress, fr. L. consuetumen (not found), for
   consuetudo custom. See {Custom}, and cf. {Consuetude}.]
   1. Dress in general; esp., the distinctive style of dress of
    a people, class, or period.
    [1913 Webster]
 
   2. Such an arrangement of accessories, as in a picture,
    statue, poem, or play, as is appropriate to the time,
    place, or other circumstances represented or described.
    [1913 Webster]
 
       I began last night to read Walter Scott's Lay of the
       Last Minstrel . . . .I was extremely delighted with
       the poetical beauty of some parts . . . .The
       costume, too, is admirable.      --Sir J.
                          Mackintosh.
    [1913 Webster]
 
   3. A character dress, used at fancy balls or for dramatic
    purposes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costume
   n 1: the attire worn in a play or at a fancy dress ball; "he won
      the prize for best costume"
   2: unusual or period attire not characteristic of or appropriate
     to the time and place; "in spite of the heat he insisted on
     his woolen costume"
   3: the prevalent fashion of dress (including accessories and
     hair style as well as garments)
   4: the attire characteristic of a country or a time or a social
     class; "he wore his national costume"
   v 1: dress in a costume; "We dressed up for Halloween as
      pumpkins" [syn: {costume}, {dress up}]
   2: furnish with costumes; as for a film or play

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 costume
   costume; outfit; suit
   custom; habit; way
   fashion; mode
   custom; mores
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 costume [kostym]
   costume; outfit; suit
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 costume
    costume, outfit, suit
    custom, habit, way
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 costume
    bathing suit, bathing‐suit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top