Search result for

costly

(36 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costly-, *costly*, cost
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costly[ADJ] ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly[ADJ] ซึ่งทำลายล้าง, Syn. damaging
costly[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
costly[ADJ] ฟุ่มเฟือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich

English-Thai: Nontri Dictionary
costly(adj) แพง,มีค่ามาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-War is costly. We can't do business.- สงครามเป็นค่าใช้จ่าย เราไม่สามารถทำธุรกิจ The Godfather (1972)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Gio Monaco is a very costly watch Only three of them in Korea!จีโอ โมนาโคนะเป็นนาฬิกาที่มีค่ามากนะ! \ มีเพียง 3เรือนในเกาหลีนะ Art of Seduction (2005)
We've had too many costly delays already.สงสัยเราคงจะเยอะจัด แล้วนี่มันก็สายแล้ว American Duos (2007)
- How much is it? - Costly.ต้องใช้เงินเท่าไหร่ แพงมาก There Will Be Blood (2007)
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ Rising Malevolence (2008)
This battle was costly.ศึกนี้ใช้คนไปเยอะมาก Liberty on Ryloth (2009)
They declined my offer to do their hair in cornrows And all my artistic decisions have been derided as too costlyพวกเขาไม่ยอมถักผม และไม่ยอมฟังความเห็นของฉัน Vitamin D (2009)
And a costly one.แล้วก็สูงค่าด้วย Legacy of Terror (2009)
What new slights have prompted this costly eruption?แล้วนี่มันเรื่องอะไรอีก ถึงต้องทำลายของแบบนี้? Whore (2010)
A calculated risk following a costly victory on the planet Malastareความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้ว หลังชัยชนะราคาแพงบนดาวเคราะห์มาลัสแตร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
The endgame on a big cat can be very costly.ฤทธิ์กับแมวใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costlyHe made many costly purchases.
costlyParking fines are very costly.
costlySalt was a rare and costly commodity in ancient times.
costlyThe broccoli is either costly or of poor quality.
costlyThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
costlyThis computer will prove costly in the long run.
costlyWith his income, he cannot afford the costly dinners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTLY    K AA1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costly    (j) (k o1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高くつく;高く付く[たかくつく, takakutsuku] (exp,v5k) to be expensive; to be costly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costly \Cost"ly\ (k?st"l?; 115), a. [From Cost expense.]
   [1913 Webster]
   1. Of great cost; expensive; dear.
    [1913 Webster]
 
       He had fitted up his palace in the most costly and
       sumptuous style, for the accomodation of the
       princess.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Gorgeous; sumptuous. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       To show how costly summer was at hand. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costly
   adj 1: entailing great loss or sacrifice; "a dearly-won victory"
       [syn: {dearly-won}, {costly}]
   2: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
     merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey
     restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-priced},
     {pricey}, {pricy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top