Search result for

cost-

(95 entries)
(1.2916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cost, -cost-, *cost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cost[N] ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost[VT] คำนวณเงินที่ต้องการ
cost[N] ต้นทุน
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost[VI] มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost[VI] มีราคาแพง, Syn. be expensive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)

English-Thai: Nontri Dictionary
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Costต้นทุนการผลิต [TU Subject Heading]
Costต้นทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย Rebecca (1940)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา Rebecca (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด Rebecca (1940)
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Cost whatever it cost.ต้นทุนค่าใช้จ่ายใดมัน The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costI will share with you in the cost of the taxi.
costI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
costThis computer will prove costly in the long run.
costIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
costEven this cable cost me 6000 yen.
costI must help her at any cost.
costShe brought up her child at the cost of her life.
costThe victory was won at the cost of many lives.
costThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
costThis desk cost me no less than 30000 yen.
costAre you sure about the cost of that car?
costHis carelessness cost him a broken leg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าฤชาธรรมเนียม[N] cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ราคาค่างวด[N] price, See also: cost, Example: ระยะแรกๆ ที่ดินสำหรับทำกินยังไม่มีราคาค่างวดอะไรได้นัก เพราะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost   
ค่าฤชาธรรมเนียม[n.] (khāreuchāthamnīem) EN: cost   
ราคา[v.] (rākhā) EN: cost   FR: coûter
เสียอะไรก็ช่าง[xp] (sīa arai køchāng) EN: no matter at what cost   
ต้นทุน[n.] (tonthun) EN: capital ; assets ; principal ; cost   FR: capital [m]
ต้นทุนเฉลี่ย[n. exp.] (tonthun chalīa) EN: average cost   
ต้นทุนการดำเนินงาน[n. exp.] (tonthun kān damnoēn-ngān) EN: operating cost   
ต้นทุนการป้องกัน[n. exp.] (tonthun kān pǿngkan) EN: prevention cost   
ต้นทุนการแปรรูป[n. exp.] (tonthun kān praērūp) EN: processing cost   

CMU English Pronouncing Dictionary
COST    K AA1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cost    (v) (k o1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price [Add to Longdo]
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost [Add to Longdo]
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.] [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis [Add to Longdo]
Kostenabschätzung {f}; Kostenplan {m}cost evaluation [Add to Longdo]
Kostenanalyse {f}cost analysis [Add to Longdo]
Kostenberechnung {f}cost accounting [Add to Longdo]
Kostenbeteiligung {f}cost sharing [Add to Longdo]
Kostenfunktion {f}cost function [Add to Longdo]
Kostenmanagement {n}cost management [Add to Longdo]
Kostenrechnung {f} | Kostenrechnungen {pl}cost account | cost accounts [Add to Longdo]
Kostenschätzung {f}cost estimate [Add to Longdo]
Kostenstelle {f}cost centre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost [Add to Longdo]
コスト安[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost [Add to Longdo]
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
サンクコスト[, sankukosuto] (n) sunk cost [Add to Longdo]
ゼロコスト[, zerokosuto] (n,adj-f) zero cost [Add to Longdo]
ソーシャルコスト[, so-sharukosuto] (n) social cost [Add to Longdo]
トータルコスト[, to-tarukosuto] (n) {comp} total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[, haikosuto] (n) {comp} high cost [Add to Longdo]
マーケティングコスト[, ma-keteingukosuto] (n) marketing cost [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] communication cost [Add to Longdo]
低コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost [Add to Longdo]
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\, n. [OF. cost, F. co[^u]t. See {Cost}, v. t. ]
   1. The amount paid, charged, or engaged to be paid, for
    anything bought or taken in barter; charge; expense;
    hence, whatever, as labor, self-denial, suffering, etc.,
    is requisite to secure benefit.
    [1913 Webster]
 
       One day shall crown the alliance on 't so please
       you,
       Here at my house, and at my proper cost. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At less cost of life than is often expended in a
       skirmish, [Charles V.] saved Europe from invasion.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Loss of any kind; detriment; pain; suffering.
    [1913 Webster]
 
       I know thy trains,
       Though dearly to my cost, thy gins and toils.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Expenses incurred in litigation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Costs in actions or suits are either between attorney
      and client, being what are payable in every case to the
      attorney or counsel by his client whether he ultimately
      succeed or not, or between party and party, being those
      which the law gives, or the court in its discretion
      decrees, to the prevailing, against the losing, party.
      [1913 Webster]
 
   {Bill of costs}. See under {Bill}.
 
   {Cost free}, without outlay or expense. "Her duties being to
    talk French, and her privileges to live cost free and to
    gather scraps of knowledge." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\ (k[o^]st; 115), n. [L. costa rib. See {Coast}.]
   1. A rib; a side; a region or coast. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Betwixt the costs of a ship.     --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) See {Cottise}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cost \Cost\ (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. &
   vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L.
   constare to stand at, to cost; con- + stare to stand. See
   {Stand}, and cf. {Constant}.]
   1. To require to be given, expended, or laid out therefor, as
    in barter, purchase, acquisition, etc.; to cause the cost,
    expenditure, relinquishment, or loss of; as, the ticket
    cost a dollar; the effort cost his life.
    [1913 Webster]
 
       A diamond gone, cost me two thousand ducats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Though it cost me ten nights' watchings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To require to be borne or suffered; to cause.
    [1913 Webster]
 
       To do him wanton rites, which cost them woe.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To cost dear}, to require or occasion a large outlay of
    money, or much labor, self-denial, suffering, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cottise \Cot"tise\ (k[o^]t"t[i^]s), n. [Cf. F. c[^o]t['e] side,
   L. costa rib.] (Her.)
   A diminutive of the bendlet, containing one half its area or
   one quarter the area of the bend. When a single cottise is
   used alone it is often called a {cost}. See also
   {Couple-close}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cost
   n 1: the total spent for goods or services including money and
      time and labor
   2: the property of having material worth (often indicated by the
     amount of money something would bring if sold); "the
     fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a
     high price on his services"; "he couldn't calculate the cost
     of the collection" [syn: {monetary value}, {price}, {cost}]
   3: value measured by what must be given or done or undergone to
     obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the
     price of success is hard work"; "what price glory?" [syn:
     {price}, {cost}, {toll}]
   v 1: be priced at; "These shoes cost $100" [syn: {cost}, {be}]
   2: require to lose, suffer, or sacrifice; "This mistake cost him
     his job"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COST
     COpenhagen SGML Tool (SGML), "CoST"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top