Search result for

correctly

(41 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correctly-, *correctly*, correct
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You had one, too, if I remember correctly.คุณก็เคยมีนี่. ฉันจำได้นะ New Haven Can Wait (2008)
The engines will stop firing correctly.เครื่องยนต์จะทำงานผิดปกติ Dead Space: Downfall (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
And sir, please make sure you enunciate R from L, and P from F correctly.อ้อ, อาจารย์ค่ะ กรุณาทำความเข้าใจด้วย อาจารย์ควรออกเสียง R กับ L, และออกเสียง P กับ F ให้ถูกต้องด้วยน่ะค่ะ Baby and I (2008)
You presumed correctly. She is taking me to Penny.นายเดาถูกแล้วละ \ เจ้านี่จะพาฉันไปหาเพ็นนี Bolt (2008)
You know, Zuba, if I remember correctly, you quit the pride.เจ้าก็รู้ ซูบา ถ้าข้าจำไม่ผิด เจ้าลาออกจากตำแหน่ง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Okay, if I'm following you correctly, and I think I am--โอเค ถ้าผมตามคุณถูก และผมคิดว่าผมกำลังตามถูก Marley & Me (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
Well, I think it's time things were done correctly. You may have friends now, Petrelli,ผมคิดว่านี่คือเวลาที่จะทำอะไรให้มันถูก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป Prison Break: The Final Break (2009)
I think you... correctly misunderstood.เราก็จะเผชิญกับปัญหา สุุขภาพครั้งใหญ่ The Cove (2009)
Ninth grade, if I remember correctly?ไม่หรอก เค้าอยากสร้างความรำคาญให้เธอมากกว่าคนอื่น The Goodbye Gossip Girl (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctlyAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
correctlyBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
correctlyFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
correctlyI was able to answer the question correctly.
correctlyOedipus had answered the riddle correctly!
correctlyOnly I could answer the question correctly.
correctlyPlease address your mail clearly and correctly.
correctlyThe letter was correctly addressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถูกต้อง[ADV] correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยง[ADV] correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ถ้วน[ADV] exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRECTLY    K ER0 EH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correctly    (a) (k @1 r e1 k t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing [Add to Longdo]
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp,v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy [Add to Longdo]
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correctly \Cor*rect"ly\ (k?r-r?kt"l?), adv.
   In a correct manner; exactly; acurately; without fault or
   error.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correctly
   adv 1: in an accurate manner; "the flower had been correctly
       depicted by his son"; "he guessed right" [syn:
       {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly},
       {wrong}, {wrongly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top