Search result for

corps

(84 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corps-, *corps*, corp
English-Thai: Longdo Dictionary
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corps[N] กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน
corps[N] กองกำลังทหาร
corpse[N] ซากศพ, See also: ศพ, Syn. cadaver, clay, stiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corps(คอร์) n., (pl. corps) หมู่,เหล่า,คณะ,กลุ่ม,หน่วยทหาร,กองพลน้อย, Syn. group
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต
corpse(คอร์พซฺ) n. ศพ,ซากศพ, Syn. cadaver
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
marine corpsn. นาวิกโยธิน
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
signal corpsn. หน่วยสื่อสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
corps(n) คณะ,หมู่,เหล่า,กองร้อย
corpse(n) ซากศพ,ซากมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corps diplomatique (Fr.); corps, diplomaticคณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corps, diplomaticคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Corps, Peaceหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corps, quartermasterหน่วยพลาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpseศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corpse; cadaverศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ ซึ่งจะมีหัวหน้าคณะทูตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการทูตใน คณะทูต เจ้าหน้าที่ทางการทูตในคณะทูตนั้นจะประกอบไปด้วย อัครราชทูต (Minister) อัครราชทูตที่ปรึกษา (Minister Counselor) และที่ปรึกษา (Counselor) ซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคน นอกจากนี้ มีเลขานุการทางการทูตอีกหลายคน คือ เลขานุการเอก โท ตรี และตามปกติยังมีผู้ช่วยทูต (Attaché) อีกหลายคนซึ่งมีฐานะทางการทูต (Diplomatic status) คือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (บก เรือ และอากาศ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ (Commercial Attaché) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการแถลงข่าว (Press Attaché) และผู้ช่วยฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาล (นอกจากกระทรวงการต่างประเทศ) เป็นฝ่ายแต่งตั้งข้าราชการของตนไปประจำในคณะทูต รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีฐานะทางการทูตด้วยในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทูตานุทูต (Head หรือ Dean of the Diplomatic Corps) จะได้แก่ผู้แทนทางการทูตอาวุโสที่ได้ประจำการอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานาน ที่สุด ยกเว้นแต่ในบางประเทศ จะถือเอกอัครราชทูตผู้แทนองค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncio) เป็นหัวหน้าคณะทูตานุทูตตลอดไป โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาวุโสแต่อย่างใด เช่น ฟิลิปปินส์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A living corpse.เป็นศพมีชีวิต You're Undead to Me (2009)
The log says there were 20 corpses set for chryo-storage.ในนี้บอกไว้ว่าเก็บไว้ 20 ศพ Dead Space: Downfall (2008)
I don't know. Just let the minister or one of his buddies from the corps...ผมไม่รู้ให้เทศมนตรีหรือ\ เพื่อนสนิทเค้าจากกรมตำรวจ Birthmarks (2008)
Including some from the corps.รวมถึงตำรวจจำนวนหนึ่ง Birthmarks (2008)
What regiment were you in, the Royal Corps of Wankers?กรมทหารอะไรกันที่คุณอยู่ กองกำลังช่วยตัวเองอย่างนั้นรึ The Bank Job (2008)
And I know that what I've decided to do won't make any sense to you at all... but I have joined the Peace Corps... and I'm going off to work in the mountains of a country called Peru.และฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจก็ตาม แต่ฉันได้ร่วมกับองค์กรสันติภาพแล้ว และฉันจะไปทำงานบนภูเขา ของประเทศเปรู The House Bunny (2008)
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)
Let's shoot, we'll rack up corpses too.อย่าอ่อนแอ Gomorrah (2008)
Corpses?เราต้องเข้มแข็ง Gomorrah (2008)
Let's rack up corpses.เรายังไม่รู้เลยว่าใครอยู่ฝ่ายเรา และใครต่อต้านเรา Gomorrah (2008)
We'll send your families your corpses.เราจะส่งโลงศพไปให้ครอบครัวนายทุกคน.. The Breath (2009)
I won't send your corpses, your coffins... to your families!แต่ฉันจะไม่ยอมส่งศพของพวกนาย.. หรือแม้แต่โลงศพ.. ไปให้ครอบครัวของพวกนาย! The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corpsShe got her feet wet teaching while she was in the Peace Corps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศพ[N] corpse, See also: carcass, dead body, remains, stiff, cadaver, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว, Count unit: ศพ, Thai definition: ร่างคนที่ตายแล้ว
พระบรมศพ[N] corpse of king, See also: dead body of a king, royal remains, Syn. ศพ, Example: พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณี จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง, Notes: (ราชา)
ซาก[N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ซากศพ[N] corpse, See also: dead body, remains, corpse, Syn. ศพ, Example: รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคนที่ตายแล้ว
อสุภ[N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body   FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
อินทรีย์[n.] (insī) EN: body ; organ   FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique   FR: corps [m] ; physique [m]
กายา[n.] (kāyā) EN: body   FR: corps [m]
คณะทูต[n.] (khanathūt) EN: diplomatic corps   FR: mission diplomatique [f] ; légation [f] ; corps diplomatique [m]
โครงร่างของมนุษย์[n. exp.] (khrōngrāng khøng manut) EN: structure of the human body   FR: structure du corps humain [f]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำตัว[n.] (lamtūa) EN: fuselage ; body   FR: corps [m] ; fuselage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORPS    K AO1 R
CORPS    K AO1 R Z
CORPS'    K AO1 R Z
CORPSE    K AO1 R P S
CORPSES    K AO1 R P S AH0 Z
CORPSMAN    K AO1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corps    (n) (k oo1 r)
corps    (n) (k oo1 z)
corpse    (n) (k oo1 p s)
corpses    (n) (k oo1 p s i z)
corps de ballet    (n) -- (k oo2 - d @ - b a1 l ei)
Corps Diplomatiq    (n) - (k oo2 - d i2 p l @ m a t ii1 k)
corps de ballets    (n) -- (k oo2 - d @ - b a1 l ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
コープス[, ko-pusu] (n) corpse [Add to Longdo]
コール・ド・バレエ;コールドバレエ[, ko-ru . do . baree ; ko-rudobaree] (n) corps de ballet (fre [Add to Longdo]
コリュフェイ;コルフェ[, koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member) [Add to Longdo]
遺骸[いがい, igai] (n) remains; corpse [Add to Longdo]
遺体[いたい, itai] (n) corpse; remains; (P) [Add to Longdo]
衛生隊[えいせいたい, eiseitai] (n) medical corps [Add to Longdo]
海兵隊[かいへいたい, kaiheitai] (n) Marine Corps; Royal Marines; (P) [Add to Longdo]
外交団[がいこうだん, gaikoudan] (n) diplomatic corps [Add to Longdo]
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵尸[jiāng shī, ㄐㄧㄤ ㄕ, ] corpse; zombie [Add to Longdo]
[shī, , ] corpse [Add to Longdo]
[shī, , / ] corpse [Add to Longdo]
尸首[shī shǒu, ㄕ ㄕㄡˇ, / ] corpse; carcass [Add to Longdo]
尸首[shī shou, ㄕ ㄕㄡ˙, / ] corpse; carcass; dead body [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] corpse; prostrate [Add to Longdo]
军团[jūn tuán, ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ, / ] corps; legion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corps \Corps\ (k[=o]r, pl. k[=o]rz), n. sing. & pl. [F., fr. L.
   corpus body. See {Corpse}.]
   1. The human body, whether living or dead. [Obs.] See
    {Corpse}, 1.
    [1913 Webster]
 
       By what craft in my corps, it cometh [commences] and
       where.                --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. A body of men; esp., an organized division of the military
    establishment; as, the marine corps; the corps of
    topographical engineers; specifically, an army corps.
    [1913 Webster]
 
       A corps operating with an army should consist of
       three divisions of the line, a brigade of artillery,
       and a regiment of cavalry.      --Gen. Upton
                          (U. S.
                          Tactics. )
    [1913 Webster]
 
   3. A body or code of laws. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The whole corps of the law.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) The land with which a prebend or other
    ecclesiastical office is endowed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The prebendaries over and above their reserved rents
       have a corps.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. [Ger.] In some countries of Europe, a form of students'
    social society binding the members to strict adherence to
    certain student customs and its code of honor; -- Ger.
    spelling usually {korps}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Army corps}, or (French) {Corps d'arm['e]e} (k[-o]r`
    d[aum]r`m[asl]"), a body containing two or more divisions
    of a large army, organized as a complete army in itself.
    
 
   {Corps de logis} (k[-o]r` de l[-o]`zh[-e]") [F., body of the
    house], the principal mass of a building, considered apart
    from its wings.
 
   {Corps diplomatique} (k?r d?`pl?`m?-t?k") [F., diplomatic
    body], the body of ministers or envoys accredited to a
    government.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corps
   n 1: an army unit usually consisting of two or more divisions
      and their support [syn: {corps}, {army corps}]
   2: a body of people associated together; "diplomatic corps"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 corps [kɔr]
   body
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 corps [kɔəʏ]
   corps
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top