Search result for

cornerstones

(45 entries)
(1.8941 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornerstones-, *cornerstones*, cornerstone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cornerstones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cornerstones*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornerstone[N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone[N] หินที่มุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
It's going to be the cornerstone of my campaign for class president.มันก็คงเป็นข่าวหลอกนะ เห็นเธอเที่ยวไปโม้ให้คนเขารู้เกือบครึ่งของโรงเรียน มันเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Well, that's the cornerstone of medical teaching. It's what we do in rounds.นั่นเป็นวิธีพื้นฐานของการสอนวิชาแพทย์อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ทำกันเวลาเดินออกตรวจ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.พวกมันสำคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศ ที่พวกเราต้องพึ่งพา Home (2009)
Consider that the cornerstone of-of this whole place.เหมือนกับเป็นเสาเอกของที่นี่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Rather than build our organization with Scylla as the permanent cornerstone, she wanted to use the technology to make a quick profit.แทนที่จะสร้างองค์กรของเรา ด้วยซิลล่าซึ่งเป็นพื้นฐานที่ถาวร, เธอต้องการใช้เทคโนโลยี S.O.B. (2009)
Are you ready to open the cornerstone of the new Chuck Bass empire?เธอพร้อมรึยังสำหรับสิ่งสำคัญที่กำลังจะมาถึง สำหรับท่านประธาน ชัค แบส คนใหม่ How to Succeed in Bassness (2009)
Of the Cornerstone Bible Way Churchและคนในโบสท์ Hell-O (2010)
If you don't have a solid foundation, before the paint on the building dries, the cornerstone will collapse.ถ้ารากฐานไม่มั่นคงแข็งแรง ตึกนั้นจะถล่มลงมาก่อนที่สีจะแห้งเสียอีก Episode #1.7 (2010)
The newspaper is just the cornerstone of what I hope is gonna be a new media empire.หนังสือพิมพ์ก็แค่สิ่งสำคัญพื้นฐาน ที่ฉันหวังว่าจะเป็นสื่อใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ Beauty and the Feast (2011)
The newspaper's just the cornerstone of what I hope is gonna be a new media empire.หนังสือพิมพ์เป็นเพียงรากฐาน ของสิ่งที่ฉันหวังว่า \ จะกลายเป็นอาณาจักรสื่อแห่งใหม่ The Jewel of Denial (2011)
Brutal honesty is the cornerstone of any relationship.ความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญในความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม Dance with Somebody (2012)
The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.ศิลาฤกษ์ในวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในปี1506 วันที่18เมษายน A New Hope (2012)
The dead are the cornerstone of every homicide investigation.ผู้ตายคือสิ่งสำคัญพื้นฐาน ของการสืบสวนฆาตกรรมทุกราย Profiling 101 (2012)
The point is, it's the cornerstone for my planประเด็นคือ มันเป็นฐานสำคัญ สำหรับแผนของผม Corto Maltese (2014)
Well, the cornerstone of civilization isn't language, it's science.ดีรากฐานที่สำคัญของอารยธรรม ไม่ใช่ภาษามันเป็นวิทยาศาสตร์ Arrival (2016)
Her cornerstone memory was overwritten from the trauma of her child's murder, Bernard.ความทรงจำที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเธอถูกเขียนทับ ด้วยความเจ็บปวด ของการฆาตกรรมลูกสาวของเธอ เบอร์นาร์ด The Well-Tempered Clavier (2016)
It's my cornerstone, isn't it?มันเป็นหลักยึดของผมสินะ The Well-Tempered Clavier (2016)
Cornerstone.ที่ยึดเหนี่ยว The Well-Tempered Clavier (2016)
Self-defense is the cornerstone.จริงๆแล้วเราเอาไว้ปกป้องตัวเอง The New Frontier (2017)
But she's always concerned for everyone, so she's like the cornerstone of this house.แต่เธอก็คอยเป็นห่วงทุกคนเสมอ เธอเป็นเหมือนกับเสาหลักของบ้านนี้ Ready (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNERSTONE    K AO1 R N ER0 S T OW2 N
CORNERSTONES    K AO1 R N ER0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstein {m} | Grundsteine {pl}cornerstone | cornerstones [Add to Longdo]
Meilenstein {m}cornerstone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
起工式[きこうしき, kikoushiki] (n) groundbreaking or cornerstone-laying ceremony [Add to Longdo]
[いしずえ, ishizue] (n) foundation stone; cornerstone; (P) [Add to Longdo]
礎石[そせき, soseki] (n) foundation stone; cornerstone; (P) [Add to Longdo]
柱石[ちゅうせき, chuuseki] (n) pillar; cornerstone [Add to Longdo]
定礎[ていそ, teiso] (n,vs) laying a cornerstone (foundation stone) [Add to Longdo]
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony [Add to Longdo]
土台石[どだいいし, dodaiishi] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top