Search result for

cork

(75 entries)
(0.119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cork-, *cork*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cork    [N] จุกไม้ก๊อก
cork    [VT] บังคับความรู้สึก
cork    [VT] ปิดด้วยจุกไม้ก๊อก, See also: อุดด้วยจุกไม้ก๊อก
cork    [N] เปลือกนอกของต้นโอ๊ค
cork    [N] ลูกลอย, Syn. bob, bobber, bobfloat
corky    [ADJ] ที่ทำจากไม้ก๊อก
corked    [ADJ] ที่ปิดหรืออุดแน่น, Syn. sealed
corker    [N] เครื่องปิดจุกก๊อก
corker    [SL] คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม
cork up    [PHRV] ปิดจุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม [มีความหมายเหมือนกับ phellogen] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cork; borkeคอร์ก, ไม้ก๊อก [มีความหมายเหมือนกับ phellem] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corkboardแผ่นไม้ก๊อก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corkThis cork will not come out.
corkThe cork would not come out.
corkThe champagne cork popped out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cork(คอร์ค) n. ไม้ก๊อก,จุกไม้ก๊อก,สิ่งที่ทำด้วยไม้ก๊อก,เนื้อเยื่อเปลือกนอกของพืช vt. จุก,อุด,ใส่ด้วยไม้ก๊อก,ใส่จุก
corkage(คอ'คิจ) n. ค่าเปิดขวด
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
corkscrew(คอค'สครู) n. สว่านเปิดจุกขวด vt.,vi. ควงสว่าน,เคลื่อนวกเวียน,ไขเอาความลับออกมา, Syn. spiral

English-Thai: Nontri Dictionary
cork(n) จุกไม้ก๊อก,ไม้ก๊อก
cork(vt) ทำให้หยุด,อุดด้วยไม้ก๊อก
corkscrew(n) ที่เปิดจุก
uncork(vt) เปิดจุก,ปล่อย,คลายจุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางของ    [N] Millingtonia hortensis Linn., See also: cork tree, species of plants, Syn. กาซะลอง, ปีบ, Example: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ, Count unit: ต้น, ดอก
จุก    [N] stopper, See also: cork, stopper, Syn. ฝาจุก, Example: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา, Count unit: จุก, Thai definition: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
กางของ[n.] (kāngkhøng) EN: cork tree   
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt khūat) EN: corkage fee ; corkage charge   FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: cork   
ลำพู[n.] (lamphū) EN: Cork tree   
ไม้ก๊อก[n.] (māi kǿk) EN: cork   FR: liège [m]
ปีบ [n.] (pīp) EN: Indian cork tree   
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wāi) EN: cork screw   FR: tire-bouchon [m
ทุ่น[n.] (thun) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork   FR: bouée [f] ; flotteur [m] ; ponton [m]
ต้นปีบ[n. exp.] (ton pīp) EN: Cork Tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORK    K AO1 R K
CORKS    K AO1 R K S
CORKY    K AO1 R K IY0
CORKUM    K AO1 R K AH0 M
CORKER    K AO1 R K ER0
CORKEN    K AO1 R K AH0 N
CORKERY    K AO1 R K ER0 IY0
CORKING    K AO1 R K IH0 NG
CORKINS    K AO1 R K IH2 N Z
CORKRAN    K AO1 R K R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cork    (n) (k oo1 k)
cork    (v) (k oo1 k)
corks    (v) (k oo1 k s)
corked    (v) (k oo1 k t)
corker    (n) (k oo1 k @ r)
corkage    (n) (k oo1 k i jh)
corkers    (n) (k oo1 k @ z)
corking    (v) (k oo1 k i ng)
corkscrew    (n) (k oo1 k s k r uu)
corkscrews    (n) (k oo1 k s k r uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korkeiche {f} [bot.]cork oak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コークスクリュー[, ko-kusukuryu-] (n) corkscrew; (P) [Add to Longdo]
コルク(P);キルク[, koruku (P); kiruku] (n) cork (dut [Add to Longdo]
コルク樫[コルクがし, koruku gashi] (n) cork oak [Add to Longdo]
コルク形成層[コルクけいせいそう, koruku keiseisou] (n) cork cambium [Add to Longdo]
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem [Add to Longdo]
コルク抜き[コルクぬき, koruku nuki] (n) corkscrew [Add to Longdo]
コロップ[, koroppu] (n) cork (dut [Add to Longdo]
コロップ抜き[コロップぬき, koroppu nuki] (n) (obsc) (See コルク抜き) corkscrew [Add to Longdo]
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew [Add to Longdo]
右螺子の法則[みぎねじのほうそく, miginejinohousoku] (n) corkscrew rule [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞子[sāi zi, ㄙㄞ ㄗ˙, ] cork; plug [Add to Longdo]
科克[kē kè, ㄎㄜ ㄎㄜˋ, ] cork [Add to Longdo]
软木塞[ruǎn mù sāi, ㄖㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄙㄞ, / ] cork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cork \Cork\, v. t. [imp. & p. p. {Corked} (k[^o]rkt); p. pr. &
   vb. n. {Corking}.]
   1. To stop with a cork, as a bottle.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish or fit with cork; to raise on cork.
    [1913 Webster]
 
       Tread on corked stilts a prisoner's pace. --Bp.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
   Note: To cork is sometimes used erroneously for to calk, to
      furnish the shoe of a horse or ox with sharp points,
      and also in the meaning of cutting with a calk.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cork \Cork\ (k[^o]rk), n. [Cf. G., Dan., & Sw. kork, D. kurk;
   all fr. Sp. corcho, fr. L. cortex, corticis, bark, rind. Cf.
   {Cortex}.]
   1. The outer layer of the bark of the cork tree ({Quercus
    Suber}), of which stoppers for bottles and casks are made.
    See {Cutose}.
    [1913 Webster]
 
   2. A stopper for a bottle or cask, cut out of cork.
    [1913 Webster]
 
   3. A mass of tabular cells formed in any kind of bark, in
    greater or less abundance.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cork is sometimes used wrongly for calk, calker;
      calkin, a sharp piece of iron on the shoe of a horse or
      ox.
      [1913 Webster]
 
   {Cork jackets}, a jacket having thin pieces of cork inclosed
    within canvas, and used to aid in swimming.
 
   {Cork tree} (Bot.), the species of oak ({Quercus Suber} of
    Southern Europe) whose bark furnishes the cork of
    commerce.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cork
   n 1: outer bark of the cork oak; used for stoppers for bottles
      etc.
   2: (botany) outer tissue of bark; a protective layer of dead
     cells [syn: {phellem}, {cork}]
   3: a port city in southern Ireland
   4: the plug in the mouth of a bottle (especially a wine bottle)
     [syn: {cork}, {bottle cork}]
   5: a small float usually made of cork; attached to a fishing
     line [syn: {bob}, {bobber}, {cork}, {bobfloat}]
   v 1: close a bottle with a cork [syn: {cork}, {cork up}] [ant:
      {uncork}]
   2: stuff with cork; "The baseball player stuffed his bat with
     cork to make it lighter"

Are you satisfied with the result?

Go to Top