Search result for

core

(154 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -core-, *core*
English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
core[N] ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
core[N] แกนของผลไม้
core[N] แกนโลก
core[N] ใจความสำคัญ, Syn. essential, gist
core[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, Syn. essential
core[N] ส่วนสำคัญ
core[N] หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
core[VT] เอาส่วนในออก, See also: คว้านไส้, เอาไส้ออก
corer[N] เครื่องมือที่ใช้คว้านเอาเม็ดออก
corespondent[N] ชู้, See also: ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ในการฟ้องหย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
core(คอร์,โคร์) n. ไส้ผลไม้,แก่นแท้,แกน,ส่วนในสุด,เอาส่วนในออก,กลุ่มเล็ก ๆ ,บริษัทเล็ก ๆ, Syn. middle -Conf. corps,corpse
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
corelative(คะเรล'ลิทิฟว) n. = correlative
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
corer(โค'เรอะ,คอ'เรอะ) n. ผู้เอาไส้ในหรือแกนในออก
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
core(vt) คว้านไส้,เอาไส้ในออก
encore(int) เอาอีก,อีกครั้ง
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก
encore(vt) ขอให้ทำอีก,เรียกร้องให้แสดงอีก
fourscore(n) แปดสิบ
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
score(vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก
scoreboard(n) กระดานคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
scorekeeper(n) คนนับแต้ม,คนจดคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
core๑. แกน๒. วงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ magnetic core] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coreใจกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coreไส้หม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coreแกน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coreแก่นโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
core areaพื้นที่ท่อสวมต่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
core hole plug; core plug; expansion plug; freeze plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
core memory; magnetic core memoryหน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core storage; magnetic core storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
core storage; magnetic core storageหน่วยเก็บวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core memory; magnetic core memory] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corectopia; ectopia pupillae congenitaรูม่านตาผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Coreแกน,แกนใน,แกนกลาง,ส่วนใน,แก่น [การแพทย์]
Core competenciesความสามารถหลัก [TU Subject Heading]
Core competenciesสมรรถนะหลัก [การจัดการความรู้]
Core Competencyสมรรถนะหลัก, ขีดความสามารถขององค์กร ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่น การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) การมุ่งเน้นผลงาน (Result Orientation) การบริหารตนเอง(Self Management) การใส่ใจลูกค้า (Customer Focus) และภาวะผู้นำ (Leaderships) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Core Enzymesคอร์เอ็นไซม์ [การแพทย์]
core zonecore zone, แกนเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Core, Innerแกนใน,แกนภายใน [การแพทย์]
Core, Internalส่วนของแกนกลางอยู่ภายใน [การแพทย์]
Corea Flexibilitasสภาวะผู้ป่วยถูกจับให้อยู่ในท่าไหนก็จะอยู่ในท่านั้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
core[คอร์] (n) อุปกรณ์ที่ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
See also: S. mama, A. mama, R. core
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our power cores are shielded.แต่พลังงานของเรามีเกราะนิ Dead Space: Downfall (2008)
Captain, I don't know if you can hear me, but we must have pulled too closely to the core.กัปตัน, ฉันไม่ทราบ คุณได้ยินฉันไหม ปัญหาคือเราดึงใก้ลแกนของมันมากเกินไป Dead Space: Downfall (2008)
The computer core mainframes are on D Level.เมน#8203; เฟรมอยู่ที่ชั้น D Dead Space: Downfall (2008)
The entrance to the computer core should be up ahead.ทางเข้าเมน#8203; เฟรม น่าจะอยู่ข้างหน้า Dead Space: Downfall (2008)
What if it's a core lesion?จะเป็นอะไรถ้าเป็นรอยแผลหลัก Not Cancer (2008)
But this is the main core of it.แต่นี่มันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะ Beethoven Virus (2008)
I am the core of all power!ข้าเป็นศูนย์กลางของอำนาจนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Sir, the core is overheating.หน่วยความจำมันร้อนเกินไป Superhero Movie (2008)
Tae Sung Coal Mine will be the core business of Tae Sung Construction.เหมืองถ่านหินแทซุง เป็นธุรกิจหลักของ แทซุงก่อสร้าง และอื่นๆ Episode #1.8 (2008)
One involves your mother, your shame core, and a grueling process of intense self-examination.1 คือเกี่ยวกับแม่นาย ปมด้อยสำคัญของนาย และกระบวนการหล่อหลอม ในการทดสอบตัวเอง The Love Guru (2008)
Because it's about core values.Because it's about core values. Loyal and True (2008)
Core value.Core value. Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coreHe is a scholar to the core.
coreYour black soul, rotten to the core.
coreRemove the cap from the ink refill bottle, fill the dropper with ink, and drip an appropriate amount onto the marker's core.
coreWhat Jansky had observed was the 14.6m wavelength radio wave from the Milky Way's core.
coreHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
coreThe proverb's message struck me to the core.
coreShe understands the core of the problem well.
coreThis is the core of the problem.
coreHe is rotten to the core.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษะ[N] axis, See also: core, Syn. เพลา, แกน, Notes: (สันสกฤต)
แก่น[N] core, See also: heart of wood, kernel, Example: ยาไทยขนานนี้ต้องใช้แก่นของไม้ไม่ใช่เปลือก, Thai definition: เนื้อไม้แข็งและมีสีเข้ม อยู่ถัดกระพี้เข้าไป
คว้าน[V] core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก
คว้าน[V] core, See also: scoop out, remove, Syn. ควัก, แขวะ, Example: คุณครูกำลังสอนให้นักเรียนคว้านผลไม้, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ชาวเกาหลี[n. prop.] (Chāo Kaolī) FR: Coréen [m] ; Coréenne [f] ; ressortissant coréen [m] ; citoyen coréen [m]
ได้เสมอ[v. exp.] (dāi samoē ) FR: égaliser ; recoller au score
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
อีกอันหนึ่ง[n. prop.] (īk an neung) EN: another (thing)   FR: encore un autre ; encore une autre
อีกครั้ง[X] (īk khrang) EN: again   FR: encore ; encore une fois

CMU English Pronouncing Dictionary
CORE    K AO1 R
COREY    K AO1 R IY0
CORES    K AO1 R Z
COREN    K AO1 R AH0 N
COREL    K AO2 R EH1 L
COREA    K AO0 R IY1 AH0
CORELL    K AO2 R EH1 L
CORELLA    K ER0 EH1 L AH0
COREXIT    K AO0 R EH1 K S IH2 T S
CORETTE    K AO1 R EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
core    (v) (k oo1 r)
cored    (v) (k oo1 d)
cores    (v) (k oo1 z)
coreligionist    (n) (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t)
coreligionists    (n) (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering [Add to Longdo]
Innengewinde {n}core thread [Add to Longdo]
Kern {m}; Kernstück {n} | Kerne {pl}core | cores [Add to Longdo]
Kernbereich {m}core area [Add to Longdo]
Kernbohrung {f}core drilling [Add to Longdo]
Kerneisen {n}core iron [Add to Longdo]
Kerngeschäft {n}core business [Add to Longdo]
Kernkasten {m}core box [Add to Longdo]
Kernkompetenz {f}core competency [Add to Longdo]
Kernmannschaft {f}; Kern-Team {n}core team [Add to Longdo]
Kernspeicher {m}core memory [Add to Longdo]
Kronenbohrer {m}; Kernbohrer {m}core drill [Add to Longdo]
Mark {n} | bis ins Markcore | to the core [Add to Longdo]
Speicherabbild {n}core image [Add to Longdo]
Speicherbibliothek {f} [comp.]core image library [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
アークティックシスコ[, a-kuteikkushisuko] (n) Arctic cisco (Coregonus autumnalis) [Add to Longdo]
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core [Add to Longdo]
アンコール[, anko-ru] (n,vs) encore; (P) [Add to Longdo]
アンコールアワー[, anko-ruawa-] (n) encore hour [Add to Longdo]
アンダースコア[, anda-sukoa] (n) underscore [Add to Longdo]
ウエットコア[, uettokoa] (n) wet core [Add to Longdo]
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
ウベ[, ube] (n) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata) (fil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核心[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] core; nucleus, #1,384 [Add to Longdo]
主机[zhǔ jī, ㄓㄨˇ ㄐㄧ, / ] core, #10,026 [Add to Longdo]
地核[dì hé, ㄉㄧˋ ㄏㄜˊ, ] core of the earth (geology), #83,702 [Add to Longdo]
纤芯[xiān xìn, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, / ] core (of a fiber), #133,270 [Add to Longdo]
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] core network [Add to Longdo]
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] core network; backbone network [Add to Longdo]
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コア[こあ, koa] core [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
フェライトコア[ふぇらいとこあ, feraitokoa] ferrite core [Add to Longdo]
フェライト磁心[フェライトじしん, feraito jishin] ferrite core [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
基幹システム[きかんシステム, kikan shisutemu] core system [Add to Longdo]
記憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image [Add to Longdo]
磁心[じしん, jishin] (magnetic) core [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Koran \Ko"ran\ (k[=o]"ran or k[-o]*r[aum]n"; 277), n. [Ar.
   qor[=a]n; with the Ar. article, Alkoran, Alcoran; = Turk.
   Pers. qur[^a]n, from Ar. quran, qoran, book, reading, from
   q[^a]r[^a], read. See {Alcoran}.]
   The Scriptures of the Muslims, containing the professed
   revelations to Mohammed; -- called also {Alcoran}. [Written
   also {Kuran} or {Quran}, Also rarely {Coran} and {Core}.]
 
   Note: The Koran is the sacred book of the Muslims (sometimes
      called Mohammedans by non-Muslims, a term considered
      offensive by some Muslims). It is the most important
      foundation on which Islam rests and it is held in the
      highest veneration by all Islamic sects. When being
      read it must be kept on a stand elevated above the
      floor. No one may read it or touch it without first
      making a legal ablution. It is written in the Arabic
      language, and its style is considered a model. The
      substance of the Koran is held to be uncreated and
      eternal. Mohammed was merely the person to whom the
      work was revealed. At first the Koran was not written,
      but entirely committed to memory. But when a great many
      of the best Koran reciters had been killed in battle,
      Omar suggested to Abu-Bekr (the successor of Mohammed)
      that it should be written down. Abu-Bekr accordingly
      commanded Zeid, an amanuensis of the prophet, to commit
      it to writing. This was the authorized text until 23
      years after the death of the prophet. A number of
      variant readings had, however, crept into use. By order
      of the calif Osman in the year 30 of the Hejira, Zeid
      and three assistants made a careful revision which was
      adopted as the standard, and all the other copies were
      ordered to be burned. The Koran consists of 114 suras
      or divisions. These are not numbered, but each one has
      a separate name. They are not arranged in historical
      order. These suras purport to be the addresses
      delivered by Mohammed during his career at Mecca and
      Medina. As a general rule the shorter suras, which
      contain the theology of Islam, belong to the Meccan
      period; while the longer ones, relating to social
      duties and relationships, to Medina. The Koran is
      largely drawn from Jewish and Christian sources, the
      former prevailing. Moses and Jesus are reckoned among
      the prophets. The biblical narratives are interwoven
      with rabbinical legends. The customs of the Jews are
      made to conform to those of the Arabians. Islamic
      theology consists in the study of the Koran and its
      commentaries. A very fine collection of Korans,
      including one in Cufic (the old Arabic character), is
      to be found in the Khedival Library at Cairo, Egypt.
      [Century Dict. 1906]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cor \Cor\ (k[^o]r), n. [Heb. k[=o]r.]
   A Hebrew measure of capacity; a homer. [Written also {core}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Core \Core\ (k[=o]r), n. [F. corps. See {Corps}.]
   A body of individuals; an assemblage. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He was in a core of people.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Core \Core\, n. [Cf. {Chore}.] (Mining.)
   A miner's underground working time or shift. --Raymond.
   [1913 Webster]
 
   Note: The twenty-four hours are divided into three or four
      cores.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Core \Core\, v. t. [imp. & p. p. {Cord} (k?rd); p. pr. & vb. n.
   {Coring}.]
   1. To take out the core or inward parts of; as, to core an
    apple.
    [1913 Webster]
 
       He's like a corn upon my great toe . . . he must be
       cored out.              --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. To form by means of a core, as a hole in a casting.
    [1913 Webster]
 
   3. To extract a cylindrical sample from, with a boring
    device. See {core[8]}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Core \Core\, n. [Heb. k[=o]r: cf. Gr. ko`ros.]
   A Hebrew dry measure; a cor or homer. --Num. xi. 32 (Douay
   version).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Core \Core\, n. [OF. cor, coer, cuer, F. c[oe]ur, fr. L. cor
   heart. See {Heart}.]
   1. The heart or inner part of a thing, as of a column, wall,
    rope, of a boil, etc.; especially, the central part of
    fruit, containing the kernels or seeds; as, the core of an
    apple or quince.
    [1913 Webster]
 
       A fever at the core,
       Fatal to him who bears, to all who ever bore.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. The center or inner part, as of an open space; as, the
    core of a square. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. The most important part of a thing; the essence; as, the
    core of a subject; -- also used attributively, as the core
    curriculum at a college.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Founding) The portion of a mold which shapes the interior
    of a cylinder, tube, or other hollow casting, or which
    makes a hole in or through a casting; a part of the mold,
    made separate from and inserted in it, for shaping some
    part of the casting, the form of which is not determined
    by that of the pattern.
    [1913 Webster]
 
   5. A disorder of sheep occasioned by worms in the liver.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   6. (Anat.) The bony process which forms the central axis of
    the horns in many animals.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A mass of iron or other ferrous metal, forming the
    central part of an electromagnet, such as those upon which
    the conductor of an armature, a transformer, or an
    induction coil is wound.
 
   Note: The presence of the iron intensifies the magnetic field
      created by a a current passing through the windings.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   8. (mining) a sample of earth or rock extracted from
    underground by a drilling device in such a manner that the
    layers of rock are preserved in the same order as they
    exist underground; as, to drill a core; to extract a core.
    The sample is typically removed with a rotating drill bit
    having a hollow center, and is thus shaped like a
    cylinder.
    [PJC]
 
   9. (Computers) The main working memory of a digital computer
    system, which typically retains the program code being
    executed as well as the data structures that are
    manipulated by the program. Contrasted to {ROM} and {data
    storage device}.
 
   Note: The term was applied originally to the main memory,
      consisting of small ferromagnetic rings, that were used
      to store data in older computers, where each ring
      representing one bit of information by virtue of its
      state of magnetization. They were superseded by
      electronic data storage devices.
 
   Syn: core memory, random access memory, RAM
     [PJC]
 
   10. (Geol.) the central part of the earth, believed to be a
     sphere with a radius of about 2100 miles, and composed
     primarily of molten iron with some nickel. It is
     distinguished from the crust and mantle.
     [PJC]
 
   11. (Engineering) the central part of a nuclear reactor,
     containing the fissionable fuel.
     [PJC]
 
   {Core box} (Founding), a box or mold, usually divisible, in
    which cores are molded.
 
   {Core print} (Founding), a projecting piece on a pattern
    which forms, in the mold, an impression for holding in
    place or steadying a core.
 
   {Core dump} See {core dump} in the vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 core
   n 1: a small group of indispensable persons or things; "five
      periodicals make up the core of their publishing program"
      [syn: {core}, {nucleus}, {core group}]
   2: the center of an object; "the ball has a titanium core"
   3: the central part of the Earth
   4: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]
   5: a cylindrical sample of soil or rock obtained with a hollow
     drill
   6: an organization founded by James Leonard Farmer in 1942 to
     work for racial equality [syn: {Congress of Racial Equality},
     {CORE}]
   7: the central meaning or theme of a speech or literary work
     [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   8: (computer science) a tiny ferrite toroid formerly used in a
     random access memory to store one bit of data; now superseded
     by semiconductor memories; "each core has three wires passing
     through it, providing the means to select and detect the
     contents of each bit" [syn: {core}, {magnetic core}]
   9: the chamber of a nuclear reactor containing the fissile
     material where the reaction takes place
   10: a bar of magnetic material (as soft iron) that passes
     through a coil and serves to increase the inductance of the
     coil
   v 1: remove the core or center from; "core an apple"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 core
  n.
 
   Main storage or RAM. Dates from the days of ferrite-core memory; now
   archaic as techspeak most places outside IBM, but also still used in the
   Unix community and by old-time hackers or those who would sound like them.
   Some derived idioms are quite current; in core, for example, means ?in
   memory? (as opposed to ?on disk?), and both {core dump} and the core image
   or core file produced by one are terms in favor. Some varieties of
   Commonwealth hackish prefer {store}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top