Search result for

cope with

(37 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cope with-, *cope with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cope with[PHRV] จัดการกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
I can't cope with my feelings.ฉันคงทนเจ็บปวดไม่ได้.. The Breath (2009)
And if I return the money, how will you cope with the situation?และถ้าฉันคืนมันไป เราจะใช้หนี้ได้ยังไง Episode #1.12 (2009)
Only difference is, most of them don't have a support group to help them cope with what they saw.ความแตกต่างเดียวที่มีคือ ส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีกลุ่ม ให้กำลังใจ เพื่อช่วยพวกเขาให้เผชิญหน้า กับสิ่งที่ได้เห็น White to Play (2009)
If you really can't cope without your big bed and your soft pillows...ถ้าท่านไม่สามารถนอนหลับได้โดยปราศจาก เตียงใหญ่ๆกับหมอนนุ่มๆของท่านแล้วล่ะก็... The Once and Future Queen (2009)
whatever the physical characteristic-- the color of the eyes, the skin type-- if the baby doesn't have it, he or she ends up in the foster care system, wives of sexual sadists need outlets as a denial mechanism to cope with what their partners are doing.ไม่ว่าจะมีลักษณะทางกายภายยังไง... . สีของตา, สีผิว Cradle to Grave (2009)
they say it helps them cope with feelings of loss.ผู้ต้องสงสัยของเราไม่สามารถลืมได้ ดังนั้นเธอเลยสร้างมันขึ้นมาใหม่ Cradle to Grave (2009)
The newly formed National Peacekeeping Force, deployed for the first time in the townships, clearly unable to cope with the high level of violence.กองกำลังรักษาสันติภาพชุดใหม่ ได้เข้ามายังตัวเมืองเป็นครั้งแรก ยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นไปอีก The Bang Bang Club (2010)
let's see how you cope with this.คอยดูละกัน ว่าเธอจะจัดการกับมันยังไง The Witches of Bushwick (2010)
"Helping your children cope with grief.""ช่วยให้ลูกๆ ของคุณรับมือกับความเศร้า" Hello, Bandit (2010)
You're searching for a way to cope with your loss.คุณกำลังหาวิธี เยียวยาความสูญเสียของคุณ Take It! (2010)
Can you really cope with death?จริงเหรอ... ที่เธอจะทำแบบนี้? Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cope with... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
cope withAt present we have various difficulties to cope with.
cope withEverybody in this world has to cope with a lot of difficulties.
cope withHe can cope with the problems.
cope withHe can't cope with difficult situations.
cope withHe didn't have enough experience to cope with the problem.
cope withHe'll cope with difficult problems.
cope withI may not be able to cope with those problems.
cope withIt is only through knowledge that we, as a nation, can cope with the dangers that threaten our society.
cope withJane felt unable to cope with driving in heavy traffic after her accident.
cope withJapan is trying to cope with the aging of its population.
cope withJapan will need more labor to cope with its declining birthrate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ[V] withstand, See also: cope with, deal with, resist, Example: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง, Thai definition: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
รับมือ[V] cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with   

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities [Add to Longdo]
急場をしのぐ;急場を凌ぐ[きゅうばをしのぐ, kyuubawoshinogu] (exp,v5g) to use a stopgap measure to cope with an emergency [Add to Longdo]
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cope with
      v 1: satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match
           my dreams" [syn: {meet}, {match}, {cope with}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top