Search result for

convincing

(33 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convincing-, *convincing*, convinc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convincing[ADJ] ซึ่งโน้มน้าว, Syn. persuasive, impressive
convincing[ADJ] แน่ชัด, See also: ชัดเจน, ที่ไม่มีข้อสงสัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make it look convincing.ทำให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยนะ Clue (1985)
Thanks. Very convincing, very powerful, very Shaka Zulu.น่าฟังมาก สุดยอดเลย Punchline (1988)
I'm bound to say I don't find you very convincing.ฉันผูกติดกับว่าฉันจะไม่พบ คุณเชื่อมาก In the Name of the Father (1993)
- I spent over 2,000 hours in therapy... convincing myself that that doesn't exist.เพื่อบอกตัวเองว่ามันไม่มีจริง Jumanji (1995)
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน Anastasia (1997)
I understand you made a very convincing argument.เห็นว่าเธอโน้มน้าว คณะกรรมการได้สำเร็จ Rushmore (1998)
You're not convincing at all - obviously, it's unfairคุณไม่ได้เชื่อทั้งหมด -เห็นได้ชัดว่ามันไม่ยุติธรรม GTO (1999)
Well, it won't be convincing.ฉันไม่เคยนะ Signs (2002)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
Hedland had some pretty convincing data.เฮดแลนด์มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ The Day After Tomorrow (2004)
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย The Notebook (2004)
But it is very convincing.เมียเก่าฉันไม่ยอมให้ฉันเจอหน้าลูกสาว I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convincingHis argument was most convincing.
convincingI had difficulty convincing her of the dangers of smoking.
convincingThe lawyer spoke convincingly on behalf of his client.
convincingThough his argument was convincing, we did not side with him.
convincingYour argument is not any more convincing than that of my stubborn father.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVINCING    K AH0 N V IH1 N S IH0 NG
CONVINCINGLY    K AH0 N V IH1 N S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convincing    (v) (k @1 n v i1 n s i ng)
convincingly    (a) (k @1 n v i1 n s i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überzeugende Vorstellung {f}convincing performance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for [Add to Longdo]
説諭[せつゆ, setsuyu] (n,vs,adj-no) persuasion; convincing [Add to Longdo]
疎明[そめい, somei] (n,vs) explanation (for purpose of convincing a judge) [Add to Longdo]
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使人信服[shǐ rén xìn fú, ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] convincing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convince \Con*vince"\, v. t. [imp. & p. p. {Convinced}; p. pr. &
   vb. n. {Convincing}.] [L. convincere, -victum, to refute,
   prove; con- + vincere to conquer. See {Victor}, and cf.
   {Convict}.]
   1. To overpower; to overcome; to subdue or master. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His two chamberlains
       Will I with wine and wassail so convince
       That memory, the warder of the brain,
       Shall be a fume.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To overcome by argument; to force to yield assent to
    truth; to satisfy by proof.
    [1913 Webster]
 
       Such convincing proofs and assurances of it as might
       enable them to convince others.    --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. To confute; to prove the fallacy of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God never wrought miracle to convince atheism,
       because his ordinary works convince it. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To prove guilty; to convict. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which of you convinceth me of sin?  --John viii.
                          46.
    [1913 Webster]
 
       Seek not to convince me of a crime
       Which I can ne'er repent, nor you can pardon.
                          --Dryden.
 
   Syn: To persuade; satisfy; convict.
 
   Usage: To {Convince}, {persuade}. To convince is an act of
      the understanding; to persuade, of the will or
      feelings. The one is effected by argument, the other
      by motives. There are cases, however, in which
      persuade may seem to be used in reference only to the
      assent of the understanding; as when we say, I am
      persuaded it is so; I can not persuade myself of the
      fact. But in such instances there is usually or always
      a degree of awakened feeling which has had its share
      in producing the assent of the understanding.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 convincing \convincing\ adj.
   causing one to believe the truth of something; having the
   power to influence or convince; cogent; -- of evidence or
   testimony; as, a convincing manner. Opposite of
   {unconvincing}.
 
   Note: [Narrower terms: {disenchanting, disillusioning}] [Also
      See: {persuasive}.]
 
   Syn: cogent, potent.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 convincing \convincing\ n.
   a successful persuasion.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convincing
   adj 1: causing one to believe the truth of something; "a
       convincing story"; "a convincing manner" [ant: {flimsy},
       {unconvincing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top