Search result for

conviction

(57 entries)
(0.9193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conviction-, *conviction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conviction[N] การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction[N] ความเชื่อมั่น, See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า, Syn. article of faith, strong belief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief

English-Thai: Nontri Dictionary
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convictionลงโทษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Idemo dalje (1982)
-That's misleading. He has no convictions.ชั้นคือหัวหน้าทีมคนใหม่ ร้อยโท จูแจอิน Hero (1992)
He has no convictions.เฮ้ ชอยอิลดู Hero (1992)
Eleven for armed robbery, three convictions.11 ปีฐานปล้น ติดคุก 3 หน Heat (1995)
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms.ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง Ghost in the Shell (1995)
What don't you like about them... and say it with some fucking conviction.แล้วนายไม่ชอบอะไร / พวกเขา แล้วไปตัดสินเค้าในแง่ลบแบบนั้น American History X (1998)
Conquer it! Bear conviction behind your flag!Walking the unpaved path... One Piece: Wan pîsu (1999)
It is with passion, courage of conviction... and strong sense of self... that we take our next steps into the world... remembering that first impressions... are not always correct... you must always have faith in people... and most importantly... you must always have faith in yourself.และด้วยความหลงใหล ความกล้าที่จะเชื่อมั่น และเชาวน์ปัญญานี้เอง ที่จะพาเราก้าวเข้าไปในโลก Legally Blonde (2001)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
It's a bit of a stretch. He's got no previous convictions.และเท่าที่ตรวจพบ เขาไม่มีดคีติดตัวมาก่อนด้วย Match Point (2005)
Junkie with a long string of convictions.เป็นอันปิดฉากคดีนี้ได้สักที Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convictionFlying with conviction.
convictionHis words carry little conviction.
convictionI have a strong conviction that our judgement was right.
convictionIt is hard to live up to your convictions.
convictionIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
convictionNothing could sway his conviction.
convictionShe always stands up for her convictions.
convictionThe inmate was doing time for a burglary conviction.
convictionWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิฐิ[N] conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การโน้มน้าว[N] influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense   FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for …   
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān khā khon tāi dōi jēttanā) EN: conviction for homicid   
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān khomkheūn krathamchamrao) EN: conviction for rape   
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān lak sap) EN: conviction for larceny   
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVICTION    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N
CONVICTIONS    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conviction    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n)
convictions    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P) [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P) [Add to Longdo]
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction [Add to Longdo]
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction [Add to Longdo]
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P) [Add to Longdo]
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence [Add to Longdo]
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction [Add to Longdo]
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, ] conviction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conviction \Con*vic"tion\ (k[o^]n*v[i^]k"sh[u^]n), n. [L.
   convictio proof: cf. F. conviction conviction (in sense 3 &
   4). See {Convict}, {Convince}.]
   1. The act of convicting; the act of proving, finding, or
    adjudging, guilty of an offense.
    [1913 Webster]
 
       The greater certainty of conviction and the greater
       certainty of punishment.       --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A judgment of condemnation entered by a court having
    jurisdiction; the act or process of finding guilty, or the
    state of being found guilty of any crime by a legal
    tribunal.
    [1913 Webster]
 
       Conviction may accrue two ways.    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of convincing of error, or of compelling the
    admission of a truth; confutation.
    [1913 Webster]
 
       For all his tedious talk is but vain boast,
       Or subtle shifts conviction to evade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being convinced or convicted; strong
    persuasion or belief; especially, the state of being
    convicted of sin, or by one's conscience.
    [1913 Webster]
 
       To call good evil, and evil good, against the
       conviction of their own consciences. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       And did you presently fall under the power of this
       conviction?              --Bunyan.
 
   Syn: {Conviction}; {persuasion}.
 
   Usage: Conviction respects soley matters of belief or faith;
      persuasion respects matters of belief or practice.
      Conviction respects our most important duties;
      persuasion is frequently applied to matters of
      indifference. --Crabb. -- Conviction is the result of
      the [operation of the] understanding; persuasion, of
      the will. Conviction is a necessity of the mind,
      persuasion an acquiescence of the inclination. --C. J.
      Smith. -- Persuasion often induces men to act in
      opposition to their conviction of duty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conviction
   n 1: an unshakable belief in something without need for proof or
      evidence [syn: {conviction}, {strong belief}, {article of
      faith}]
   2: (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case
     and the punishment that is imposed; "the conviction came as
     no surprise" [syn: {conviction}, {judgment of conviction},
     {condemnation}, {sentence}] [ant: {acquittal}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 conviction [kõviksjõ]
   belief; conviction
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top